Aktuality

Späť Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 45. kalendárny týždeň 2022

Orázok - laboratorium (pdf, 9 kB) V 45. kalendárnom týždni 2022 bolo hlásených 40 368 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 595,2/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 11,1 % (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji, najnižšia v Trenčianskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 5 525,1/100 000 (graf  2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 030 osôb, čo predstavuje 2,6 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (588). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (353) a pneumónie (89).

Ochorenia hlásilo 55 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 42 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Žilinskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 45. kalendárnom týždni 2022 hlásených 2 748 ochorení (chorobnosť 108,6/100 000), čo predstavuje 6,8 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť stúpla o 9,3 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Košickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných (361,6/100 000).

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo v 45. kalendárnom týždni 2022 hlásené spolu v piatich výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Išlo o jednu materskú školu v Nitrianskom kraji, jednu materskú školu v Trnavskom kraji a tri materské školy v Košickom kraji.

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt.“

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva boli v 45.  kalendárnom týždni 2022 vyšetrené dva nazofaryngeálne výtery bez pozitívneho výsledku. Zároveň, bolo vyšetrených 30 dvojíc sér, z čoho sa v dvoch prípadoch potvrdila prítomnosť protilátok proti adenovírusu a v jednom prípade prítomnosť protilátok proti vírusu chrípky A bez bližšej špecifikácie (graf 3).

Od začiatku chrípkovej sezóny bolo vyšetrených spolu 114 vzoriek biologického materiálu (35 nazofaryngeálnych výterov a 79 dvojíc sér). Z celkového počtu doteraz vyšetrených vzoriek bolo 13 pozitívnych : 2 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie, 2 x respiračný syncyciálny vírus, 9 x adenovírus.
 

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.

Tabuľka 1: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 45. kalendárnom týždni 2022

Tabuľka č. 1 (pdf, 30 kB)

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI) vyžadujúcich si hospitalizáciu

V 45. kalendárnom týždni 2022 nebol hlásený prípad SARI.

Najnovšie informácie o výskyte ARO, CHPO  a COVID-19 v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2021/2022 a 2022/2023

Graf číslo 1 (pdf, 45 kB)


Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2022/2023

Graf číslo 2 (pdf, 37 kB)


Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2022/2023

Graf číslo 3 (pdf, 38 kB)

 

Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2

V 45. kalendárnom týždni 2022 bolo hlásených spolu 872 pozitívnych vzoriek na ochorenie COVID-19 vyšetrených metódou RT-PCR, čo je o 18,7 % menej ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni.

V 45. kalendárnom týždni 2022 bolo hlásených spolu 850 pozitívnych vzoriek na ochorenie COVID-19 vyšetrených antigénovými testami, čo je o 18 % menej  ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni.

Vo virologických laboratóriách bolo od začiatku pandémie COVID-19 spolu vyšetrených 7 342 121 vzoriek nazofaryngeálnych výterov metódou RT-PCR, z toho bolo 1 854 168 vzoriek pozitívnych. Aktuálnu incidenciu znázorňuje mapa. V Slovenskej republike bolo zároveň vykonaných spolu 44 487 945 antigénových testov, z toho bolo 792 181 vzoriek pozitívnych.

Z celkového počtu hlásených prípadov ochorenia bola za mesiac november 2022 najvyššia chorobnosť zaznamenaná vo vekovej skupine 65-ročných a starších osôb. Hospitalizovaných je 408 pacientov. Ochoreniu doteraz podľahlo celkovo 20 663 osôb.

Najviac prípadov od začiatku roka 2022 bolo zaznamenaných v Bratislavskom kraji, najmenej v Banskobystrickom kraji.

V Epidemiologickom informačnom systéme bolo v 45. kalendárnom týždni 2022 spracovaných 2 683 prípadov ochorenia COVID-19.

Mapa: 7-dňová incidencia (od 4. 11. 2022 do 10. 11. 2022) potvrdených prípadov COVID 19 v SR podľa okresov (chorobnosť na 100 tis.)

Mapa - 7 dňová incidencia (pdf, 55 kB)

Graf : Vekovo-špecifická chorobnosť COVID-19 prípadov v SR v mesiaci november 2022

Graf - vekovo špecifická chorobnosť covid 19 (pdf, 23 kB)

PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky