Aktuality

Späť INFORMÁCIA o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 44. kalendárny týždeň 2023

V 44. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 36 538 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 626,9/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 12,4 % (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Trenčianskom kraji. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 5 036,4/100 000 (graf  2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 163 osôb, čo predstavuje 3,2 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (654). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (356) a pneumónie (153).  

Ochorenia hlásilo 49 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 38 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Žilinskom kraji a najnižšia v Bratislavskom kraji. 

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 44. kalendárnom týždni 2023 hlásených 3 600 ochorení (chorobnosť 160,3/100 000), čo predstavuje 9,9 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 8,9 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných (429,5/100 000). 

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo v 44. kalendárnom týždni 2023 hlásené     spolu v piatich výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Išlo o štyri materské školy (dve v Košickom kraji, jedna v Prešovskom kraji a jedna v Nitrianskom kraji) a jednu základnú školu v Nitrianskom kraji.  

Zákaz návštev bol v 44. kalendárnom týždni 2023, v súvislosti s ARO a CHPO, hlásený v dvoch zdravotníckych zariadeniach. Išlo o VN n. o. v Rimavskej Sobote a NsP n. o. v Revúcej.  

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 44. kalendárnom týždni 2023 vyšetrených 58 nazofaryngeálnych výterov a 21 sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo 22 pozitívnych, z toho v 15 prípadoch išlo o vírus SARS-CoV-2,  v jednom prípade o vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie, v jednom prípade o vírus chrípky typu B bez bližšej špecifikácie, v troch prípadoch o respiračný syncyciálny vírus a v dvoch prípadoch o adenovírus (graf 3).  

Od začiatku chrípkovej sezóny bolo vyšetrených spolu 291 vzoriek biologického materiálu (247 nazofaryngeálnych výterov a 44 sér). Z celkového počtu doteraz vyšetrených vzoriek bolo 90 pozitívnych: 

  • 2 x vírus chrípky A/H1pdm09, 
  • 2 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie,
  • 3 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie,
  • 68 x vírus SARS-CoV-2,
  • 7 x respiračný syncyciálny vírus,   
  • 5 x adenovírus,
  • 2 x vírus parachrípky,
  • 1 x M. pneumoniae.

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1

Tabuľka 1:     Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 44. kalendárnom týždni 2023

Tabuľka 1:     Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 44. kalendárnom týždni 2023

 

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI) vyžadujúcich si hospitalizáciu

V 44. kalendárnom týždni 2023 nebol hlásený prípad ťažkého akútneho respiračného ochorenia. 

Najnovšie informácie o výskyte ARO, CHPO  a COVID-19 v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

Graf 1:    Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2022/2023 a 2023/2024

Graf 1:    Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2022/2023 a 2023/2024

Graf 2:     Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2023/2024

Graf 2:     Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2023/2024

Graf 3:    Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2023/2024

Graf 3:    Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2023/2024

 

Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2

V Epidemiologickom informačnom systéme bolo v 44. kalendárnom týždni 2023 spracovaných 447 prípadov ochorenia COVID-19. Z celkového počtu hlásených prípadov ochorenia bola za november (k 5. 11. 2023) najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť zaznamenaná u detí vo veku do jedného roka života. (graf 4)

Graf 4:    Vekovo-špecifická chorobnosť prípadov COVID-19 v SR za mesiac november (k 5. 11. 2023), 2023

 

Graf 4:    Vekovo-špecifická chorobnosť prípadov COVID-19 v SR za mesiac november (k 5. 11. 2023), 2023

Zdroj údajov: EPIS, © ÚVZ SR

Mapa: 7 – dňová incidencia (od 30. 10. 2023 do 5. 11. 2023) potvrdených prípadov COVID 19 v SR podľa okresov (chorobnosť na 100 tis.)

Mapa: 7 – dňová incidencia (od 30. 10. 2023 do 5. 11. 2023) potvrdených prípadov COVID 19 v SR podľa okresov (chorobnosť na 100 tis.)

Zdroj údajov: EPIS, © ÚVZ SR

PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH 
hlavný hygienik Slovenskej republiky