Aktuality

Späť Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 44. kalendárny týždeň 2022

Obrázok - laboratorium (pdf, 9 kB) V 44. kalendárnom týždni 2022 bolo hlásených 34 431 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 435,7/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 13,1 % (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Banskobystrickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 5 281,6/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 941 osôb, čo predstavuje 2,7 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (539). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (290) a pneumónie (112).

Ochorenia hlásilo 53 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 39 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Žilinskom a Košickom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 44. kalendárnom týždni 2022 hlásených 2 383 ochorení (chorobnosť 99,4/100 000), čo predstavuje 6,9 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 33,8 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Trenčianskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných (357,0/100 000).

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo v 44. kalendárnom týždni 2022 hlásené spolu v štyroch výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Išlo o dve materské školy z Trnavského kraja, jednu materskú a jednu základnú školu zo Žilinského kraja.

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt.“

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 44.  kalendárnom týždni 2022 spolu vyšetrených šesť nazofaryngeálnych výterov a jedna dvojica sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek boli tri vzorky pozitívne na adenovírus (graf 3).

Od začiatku chrípkovej sezóny bolo vyšetrených spolu 82 vzoriek biologického materiálu (33 nazofaryngeálnych výterov a 49 dvojíc sér). Z celkového počtu bolo doteraz vyšetrených 10 pozitívnych vzoriek: 1 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie, 2 x respiračný syncyciálny vírus, 7 x adenovírus.

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.

Tabuľka 1: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v  44. kalendárnom týždni 2022 

Tabuľka - hlásenie výsledkov (pdf, 30 kB)

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI) vyžadujúcich si hospitalizáciu

V 44. kalendárnom týždni 2022 nebol hlásený prípad SARI.

Najnovšie informácie o výskyte ARO, CHPO  a COVID-19 v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2021/2022 a 2022/2023

Graf - chorobnosť na aktuálne resp. ochorenia (pdf, 41 kB)

Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2022/2023

Graf - vekovo špecifická chorobnosť (pdf, 37 kB)

Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2022/2023

Graf - chorobnosť na akútne resp. ochorenia v SR (pdf, 37 kB)

 

Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2

V 44. kalendárnom týždni 2022 bolo hlásených spolu 1 073 pozitívnych vzoriek na ochorenie COVID-19 vyšetrených metódou RT-PCR, čo je o 17,1 % menej ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni.

V 44. kalendárnom týždni 2022 bolo hlásených spolu 1 036 pozitívnych vzoriek na ochorenie COVID-19 vyšetrených antigénovými testami, čo je o 29 % menej  ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni.

Vo virologických laboratóriách bolo od začiatku pandémie COVID-19 spolu vyšetrených 7 335 963 vzoriek nazofaryngeálnych výterov metódou RT-PCR, z toho bolo 1 853 296 vzoriek pozitívnych. Aktuálnu incidenciu znázorňuje mapa. V Slovenskej republike bolo zároveň vykonaných spolu 44 467 762 antigénových testov, z toho bolo 791 331 vzoriek pozitívnych.

Z celkového počtu hlásených prípadov ochorenia bola za mesiac október 2022 najvyššia chorobnosť zaznamenaná vo vekovej skupine 65-ročných a starších osôb. Hospitalizovaných je 501 pacientov. Ochoreniu doteraz podľahlo celkovo 20 624 osôb.

Najviac prípadov od začiatku roka 2022 bolo zaznamenaných v Prešovskom kraji, najmenej v Banskobystrickom kraji.

V Epidemiologickom informačnom systéme bolo v 44. kalendárnom týždni 2022 spracovaných 1 817 prípadov ochorenia COVID-19.

Mapa: 7-dňová incidencia (od 28. 10. 2022 do 3. 11. 2022) potvrdených prípadov COVID 19 v SR podľa okresov (chorobnosť na 100 tis.)

Mapa - 7 - dňová incidencia (pdf, 63 kB)


Graf : Vekovo-špecifická chorobnosť COVID-19 prípadov v SR v mesiaci október 2022

Graf - vekovo špecifická chorobnosť Covid-19 (pdf, 23 kB)


PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky