Aktuality

Späť Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 43. kalendárny týždeň 2023

V 43. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 43 954 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 857,4/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 1,3 % (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Trenčianskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 5 580,0/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 172 osôb, čo predstavuje 2,7 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (675). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (385) a pneumónie (112).  

Ochorenia hlásilo 51 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 40 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Košickom kraji a najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 43. kalendárnom týždni 2023 hlásených 4 166 ochorení (chorobnosť 176,0/100 000), čo predstavuje 9,5 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť stúpla o 13,5 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Košickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných (501,0/100 000).

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo v 43. kalendárnom týždni 2023 hlásené spolu v 22 výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Išlo o 18 materských škôl (šesť v Košickom kraji, päť v Prešovskom kraji, tri v Banskobystrickom kraji, dve v Trnavskom kraji, po jednej v Žilinskom kraji a Nitrianskom kraji) a štyri základné školy (po jednej v Košickom kraji, Nitrianskom kraji, Banskobystrickom kraji a Žilinskom kraji). 

Zákaz návštev bol v 43. kalendárnom týždni 2023 hlásený v dvoch zdravotníckych zariadenia. Išlo o FNsP Prešov, v ktorej bol od 4. 10. 2023 vydaný zákaz návštev na lôžkových oddeleniach až do odvolania a NsP n. o. Revúca, kde je zákaz návštev naďalej v platnosti.

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 43. kalendárnom týždni 2023 vyšetrených 58 nazofaryngeálnych výterov, z ktorých bolo 17 pozitívnych vzoriek - v 14 prípadoch išlo o vírus SARS-CoV-2,  v jednom prípade o vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie, v jednom prípade o vírus chrípky typu B bez bližšej špecifikácie a v jednom prípade o respiračný syncyciálny vírus (graf 3)

Od začiatku chrípkovej sezóny bolo vyšetrených spolu 212 vzoriek biologického materiálu (189 nazofaryngeálnych výterov a 23 sér). Z celkového počtu doteraz vyšetrených vzoriek bolo 68 pozitívnych:

  • 2 x vírus chrípky A/H1pdm09,
  • 1 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie,
  • 2 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie,
  • 53 x vírus SARS-CoV-2,
  • 4 x respiračný syncyciálny vírus,  
  • 3 x adenovírus,
  • 2 x vírus parachrípky,
  • 1 x M. pneumoniae.

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.

Tabuľka 1: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 43. kalendárnom týždni 2023

Tabuľka 1: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 43. kalendárnom týždni 2023

 

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI) vyžadujúcich si hospitalizáciu

V 43. kalendárnom týždni 2023 nebol hlásený prípad ťažkého akútneho respiračného ochorenia.

Najnovšie informácie o výskyte ARO, CHPO  a COVID-19 v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2022/2023 a 2023/2024

Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia  v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2022/2023 a 2023/2024

Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia 
v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2023/2024

Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia  v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2023/2024

Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2023/2024

Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2023/2024

 

Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2

V Epidemiologickom informačnom systéme bolo v 43. kalendárnom týždni 2023 spracovaných 683 prípadov ochorenia COVID-19. Z celkového počtu hlásených prípadov ochorenia bola za mesiac október (k 29. 10. 2023) najvyššia vekovo špecifická chorobnosť zaznamenaná vo vekovej skupine 65-ročných a starších osôb (graf 4).

Graf 4: Vekovo-špecifická chorobnosť prípadov COVID-19 
v SR za mesiac október  (k 29. 10. 2023), 2023

Graf 4: Vekovo-špecifická chorobnosť prípadov COVID-19  v SR za mesiac október  (k 29. 10. 2023), 2023

Zdroj údajov: EPIS, © ÚVZ SR

Mapa: 7– dňová incidencia (od 23. 10. 2023 do 29. 10. 2023) potvrdených prípadov COVID 19 v SR podľa okresov (chorobnosť na 100 tis.)

Mapa: 7– dňová incidencia (od 23. 10. 2023 do 29. 10. 2023) potvrdených prípadov COVID 19 v SR podľa okresov (chorobnosť na 100 tis.)

Zdroj údajov: EPIS, © ÚVZ SR


PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky