Aktuality

Späť INFORMÁCIA o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 41. kalendárny týždeň 2023

V 41. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 38 706 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 663,1/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 1,6 % (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Trenčianskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 5 230,1/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 138 osôb, čo predstavuje 2,9 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (636). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (372) a pneumónie (130).

Ochorenia hlásilo 51 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 39 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Žilinskom  kraji a najnižšia v Bratislavskom kraji. 

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 41. kalendárnom týždni 2023 hlásených 3 067 ochorení (chorobnosť 131,8/100 000), čo predstavuje 7,9 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 5,9 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných (384,3/100 000). 

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo v 41. kalendárnom týždni 2023 hlásené     spolu v 25 výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Išlo o 19 materských škôl (šesť v Košickom kraji, päť v Prešovskom kraji, štyri v Trnavskom kraji, tri v Nitrianskom kraji a jedna  v Banskobystrickom kraji) a šesť základných škôl (po dve v Nitrianskom a Košickom kraji a po jednej v Žilinskom a Prešovskom kraji).  

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 41. kalendárnom týždni 2023 vyšetrených 46 nazofaryngeálnych výterov a osem vzoriek sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo 15 pozitívnych vzoriek, z toho v 12 prípadoch išlo o vírus SARS-CoV-2,  v dvoch prípadoch o respiračný syncyciálny vírus a v jednom prípade o adenovírus. (graf 3)

Od začiatku chrípkovej sezóny bolo vyšetrených spolu 87 vzoriek biologického materiálu (76 nazofaryngeálnych výterov a 11 sér). Z celkového počtu doteraz vyšetrených vzoriek bolo 27 pozitívnych: 

  • 1 x vírus chrípky A/H1pdm09, 
  • 1 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie,
  • 22 x vírus SARS-CoV-2,
  • 2 x respiračný syncyciálny vírus,   
  • 1 x adenovírus.

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1

Tabuľka 1:     Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 41. kalendárnom týždni 2023

tabuľka 1

 

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI) vyžadujúcich si hospitalizáciu

V 41. kalendárnom týždni 2023 boli hlásené dva prípady ťažkého akútneho respiračného ochorenia z Trnavského kraja z toho jedno úmrtie. 

Najnovšie informácie o výskyte ARO, CHPO  a COVID-19 v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

Graf 1:    Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2022/2023 a 2023/2024

graf 1

 

Graf 2:     Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2023/2024

graf 2

 

Graf 3:    Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2023/2024

graf 3


Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2

V Epidemiologickom informačnom systéme bolo v 41. kalendárnom týždni 2023 spracovaných 426 prípadov ochorenia COVID-19. Z celkového počtu hlásených prípadov ochorenia bola za mesiac október (k 15. 10. 2023) najvyššia vekovo špecifická chorobnosť zaznamenaná vo vekovej skupine 65-ročných a starších osôb (graf 4). 


Graf 4:    Vekovo-špecifická chorobnosť prípadov COVID-19 v SR za mesiac október (k 15. 10. 2023), 2023

graf 4


Mapa: 7– dňová incidencia (od 9. 10. 2023 do 15. 10. 2023) potvrdených prípadov COVID 19 v SR podľa okresov (chorobnosť na 100 tis.)

mapa


PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH 
hlavný hygienik Slovenskej republiky