Aktuality

Späť Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 4. kalendárny týždeň 2024

V 4. kalendárnom týždni 2024 bolo hlásených 63 101 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 2 611,4/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 23,1 % (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Prešovskom kraji, najnižšia v Nitrianskom  kraji. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 7 743,6/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 2 005 osôb, čo predstavuje 3,2 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (1 051). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (612) a pneumónie (342).  

Ochorenia hlásilo 53 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 41 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Žilinskom kraji a najnižšia v Bratislavskom kraji. 

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 4. kalendárnom týždni 2024 hlásených 9 429 ochorení (chorobnosť 390,2/100 000), čo predstavuje 15,2 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť stúpla o 28,1 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trenčianskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných (1 180,4/100 000). 

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo v 4. kalendárnom týždni 2024 hlásené spolu v 197 výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Išlo o 118 materských škôl (25 v Žilinskom kraji, 21 v Trnavskom kraji, 20 v Košickom kraji,  18 v Banskobystrickom kraji, 14 v Prešovskom kraji, 14 v Nitrianskom kraji a šesť v Trenčianskom kraji), 75  základných škôl (16 v Prešovskom kraji, 12 v Košickom kraji, 12 v Banskobystrickom kraji, 11 v Nitrianskom kraji, 10 v Žilinskom kraji, 10 v Trnavskom kraji, štyri v Trenčianskom kraji) a štyri stredné školy (po jednej z Banskobystrického, Košického, Prešovského a Nitrianskeho kraja). 
Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 4. kalendárnom týždni 2024 vyšetrených 173 nazofaryngeálnych výterov a päť vzoriek sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo 114 pozitívnych, z toho v 65 prípadoch išlo o vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie, v 35 prípadoch o vírus chrípky A/H1pdm09, v 12 prípadoch o vírus SARS-CoV-2, z toho v troch prípadoch boli vzorky súčasne pozitívne na vírus chrípky A/H1pdm09 a vírus SARS-CoV-2,  v troch prípadoch o respiračný syncyciálny vírus, v dvoch prípadoch o vírus chrípky typu B bez bližšej špecifikácie (graf 3).  

Od začiatku chrípkovej sezóny bolo vyšetrených spolu 1 487 vzoriek biologického materiálu (1 342 nazofaryngeálnych výterov a 145 sér). Z celkového počtu doteraz vyšetrených vzoriek bolo 682 pozitívnych a zistené boli nasledovné agens: 

 • 215 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie,
 • 64 x vírus chrípky A/H1pdm09, 
 • 1 x vírus chrípky A/H3,
 • 1 x A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09-like virus,
 • 23 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie,
 • 326 x vírus SARS-CoV-2,
 • 44 x respiračný syncyciálny vírus,   
 • 5 x adenovírus,
 • 2 x vírus parachrípky,
 • 1 x Mycoplasma pneumoniae.

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1. 

Tabuľka 1:     Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 3. kalendárnom týždni 2024

Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 3. kalendárnom týždni 2024

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI) vyžadujúcich si hospitalizáciu

V 4. kalendárnom týždni 2024 bolo hlásených osem prípadov ťažkého akútneho respiračného ochorenia z Trnavského, Banskobystrického a Žilinského kraja. Od začiatku chrípkovej sezóny bolo doteraz hlásených 22 prípadov SARI, z toho sedem skončilo úmrtím. 
 
Najnovšie informácie o výskyte ARO, CHPO  a COVID-19 v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:
-    https://erviss.org/ 
-    https://www.flunewseurope.org 
-    https://www.who.int/tools/flunet/flunet-summary    
-    https://worldhealthorg.shinyapps.io/euro-covid19/.

Graf 1:    Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2022/2023 a 2023/2024

​  Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2022/2023 a 2023/2024  ​

 

Graf 2:     Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2023/2024 

Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2023/2024

        

Graf 3:    Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2023/2024

Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2023/2024


Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2

V Epidemiologickom informačnom systéme bolo v 4. kalendárnom týždni 2024 spracovaných 235 prípadov ochorenia COVID-19. Z celkového počtu hlásených prípadov ochorenia bola za mesiac január (k 28. 1.  2024) najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť zaznamenaná vo vekovej skupine detí do jedného roku života (graf 4)

Graf 4:     Vekovo-špecifická chorobnosť prípadov COVID-19 v SR za mesiac január, (k 28. 1. 2024)  

 Vekovo-špecifická chorobnosť prípadov COVID-19 v SR za mesiac január, (k 28. 1. 2024)  


Mapa:     7-dňová incidencia potvrdených prípadov COVID-19 (od 22. 1. 2024 do 28. 1. 2024) v SR podľa okresov (chorobnosť na 100 000)    

PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky