Aktuality

Späť Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 3. kalendárny týždeň 2024

V 3. kalendárnom týždni 2024 bolo hlásených 50 534 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 2 121,4/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 13 % (graf  1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Prešovskom kraji, najnižšia v Bratislavskom  kraji. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 5 977,4/100 000 (graf  2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 793 osôb, čo predstavuje 3,5 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (989). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (497) a pneumónie (307). 

Ochorenia hlásilo 51 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 40 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Banskobystrickom kraji a najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 3. kalendárnom týždni 2024 hlásených 7 258 ochorení (chorobnosť 304,7/100 000), čo predstavuje 14,4 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť stúpla o 23,4 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných (869,8/100 000).

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo v 3. kalendárnom týždni 2024 hlásené spolu v 54 výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Išlo o 25 materských škôl (sedem v Prešovskom kraji, sedem v Košickom, tri v Banskobystrickom, tri v Trnavskom, tri v Žilinskom, jedna v Nitrianskom a jedna v Bratislavskom kraji), 27  základných škôl (osem v Prešovskom kraji, šesť v Košickom, päť v Banskobystrickom, päť v Žilinskom, dve v Nitrianskom a jedna v Trnavskom kraji), jednu strednú odbornú školu v Žilinskom kraji a jedny detské jasle v Nitrianskom kraji.

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 3. kalendárnom týždni 2024 vyšetrených 127 nazofaryngeálnych výterov a 16 vzoriek sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo 74 pozitívnych, z toho v 31 prípadoch išlo o vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie, v 22 prípadoch o vírus SARS-CoV-2, v 15 prípadoch o vírus chrípky A/H1pdm09, v štyroch prípadoch o respiračný syncyciálny vírus, v jednom prípade o vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie a v jednom prípade o adenovírus (graf 3).  

Od začiatku chrípkovej sezóny bolo vyšetrených spolu 1 309 vzoriek biologického materiálu (1 169 nazofaryngeálnych výterov a 140 sér). Z celkového počtu doteraz vyšetrených vzoriek bolo 565 pozitívnych a zistené boli nasledovné agens:

  • 150 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie,
  • 29 x vírus chrípky A/H1pdm09,
  • 1 x vírus chrípky A/H3,
  • 1 x A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09-like virus,
  • 20 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie,
  • 314 x vírus SARS-CoV-2,
  • 41 x respiračný syncyciálny vírus,   
  • 6 x adenovírus,
  • 2 x vírus parachrípky,
  • 1 x Mycoplasma pneumoniae.

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.

Tabuľka 1: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 3. kalendárnom týždni 2024

 

Tabuľka 1: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 48. kalendárnom týždni 2023
Laboratórium Nazofaryngenálne výtery Sárologické vyšetrenie
Počet vyšetrených vzoriek Počet pozitívnych vzoriek Počet vyšetrených vzoriek sér Počet pozitívnych
3. k.t. kumulatívne od 40. k.t. 3. k.t. kumulatívne od 40. k.t. 3. k.t. kumulatívne od 40. k.t. 3. k.t. kumulatívne od 40. k.t.
NRC Bratislava 15 67 10 35 11 72 1 5
OLM Ban. Bystrica 38 437 19 176 0 1 0 0
OLM Košice 20 194 9 67 5 67 1 8
OLM Nitra 24 250 15 145 / / / /
OLM Poprad 11 62 10 32 / / / /
OLM Trenčín 19 159 9 94 / / / /
Spolu za SR 127 1169 72 552 16 140 2 13

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI) vyžadujúcich si hospitalizáciu

V 3. kalendárnom týždni 2024 bol hlásený jeden prípad ťažkého akútneho respiračného ochorenia zo Žilinského kraja. Od začiatku chrípkovej sezóny bolo doteraz hlásených 14 prípadov SARI, z toho šesť skončilo úmrtím.

Najnovšie informácie o výskyte ARO, CHPO  a COVID-19 v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2022/2023 a 2023/2024

Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia

Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2023/2024

Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia

Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2023/2024

Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia

Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2

V Epidemiologickom informačnom systéme bolo v 3. kalendárnom týždni 2024 spracovaných 365 prípadov ochorenia COVID-19. Z celkového počtu hlásených prípadov ochorenia bola za mesiac január (k 21. 1.  2024) najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť zaznamenaná vo vekovej skupine detí do jedného roku života (graf 4).

Graf 4: Vekovo-špecifická chorobnosť prípadov COVID-19 v SR za mesiac január, (k 21. 1. 2024)  

Vekovo-špecifická chorobnosť prípadov COVID-19

Mapa: 7-dňová incidencia potvrdených prípadov COVID-19 (od 15. 1. 2024 do 21. 1. 2024) v SR podľa okresov (chorobnosť na 100 000)   

7-dňová incidencia potvrdených prípadov COVID-19

PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky