Aktuality

Späť Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 2. kalendárny týždeň 2024

V 2. kalendárnom týždni 2024 bolo hlásených 44 233 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 877,5/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 7,5 % (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Nitrianskom  kraji. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 4 956,6/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 528 osôb, čo predstavuje 3,5 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (778). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (482) a pneumónie (268).  

Ochorenia hlásilo 51 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 40 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Žilinskom kraji a najnižšia v Bratislavskom kraji. 

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 2. kalendárnom týždni 2024 hlásených 5 817 ochorení (chorobnosť 246,9/100 000), čo predstavuje 13,2 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť stúpla o 36,5 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných (659,4/100 000). 

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo v 2. kalendárnom týždni 2024 hlásené spolu v štyroch výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Išlo o tri materské školy (dve v Nitrianskom kraji a jedna v Košickom kraji) a jednu základnú školu v Banskobystrickom kraji. 

Zákaz návštev na všetkých lôžkových oddeleniach naďalej platí v Ľubovnianskej nemocnici, n. o. Stará Ľubovňa a vo FNsP Prešov. 

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 2. kalendárnom týždni 2024 vyšetrených 62 nazofaryngeálnych výterov a 10 vzoriek sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo 35 pozitívnych, z toho v 19 prípadoch išlo o vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie, v 10 prípadoch o vírus SARS-CoV-2, v troch prípadoch o respiračný syncyciálny vírus, v dvoch prípadoch o vírus chrípky A/H1pdm09 a v jednom prípade o vírus chrípky typu B bez bližšej špecifikácie (graf 3).  

Od začiatku chrípkovej sezóny bolo vyšetrených spolu 1 166 vzoriek biologického materiálu (1 042 nazofaryngeálnych výterov a 124 sér). Z celkového počtu doteraz vyšetrených vzoriek bolo 491 pozitívnych a zistené boli nasledovné agens: 

  • 119 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie,
  • 14 x vírus chrípky A/H1pdm09, 
  • 1 x vírus chrípky A/H3,
  • 1 x A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09-like virus,
  • 19 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie,
  • 292 x vírus SARS-CoV-2,
  • 37 x respiračný syncyciálny vírus,   
  • 5 x adenovírus,
  • 2 x vírus parachrípky,
  • 1 x Mycoplasma pneumoniae.

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1

Tabuľka 1:     Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 2. kalendárnom týždni 2024

Tabuľka 1: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 2. kalendárnom týždni 2024

 

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI) vyžadujúcich si hospitalizáciu

V 2. kalendárnom týždni 2024 bol hlásený jeden prípad ťažkého akútneho respiračného ochorenia. Od začiatku chrípkovej sezóny bolo doteraz hlásených deväť prípadov SARI, z toho dva skončili úmrtím. 

Najnovšie informácie o výskyte ARO, CHPO  a COVID-19 v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:
-    https://erviss.org/ 
-    https://www.flunewseurope.org 
-    https://www.who.int/tools/flunet/flunet-summary  
-    https://worldhealthorg.shinyapps.io/euro-covid19/.

Graf 1:    Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2022/2023 a 2023/2024

 

Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2022/2023 a 2023/2024


Graf 2:     Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2023/2024 

Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2023/2024 


Graf 3:    Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2023/2024

Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2023/2024


Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2

V Epidemiologickom informačnom systéme bolo v 2. kalendárnom týždni 2024 spracovaných 385 prípadov ochorenia COVID-19. Z celkového počtu hlásených prípadov ochorenia bola za mesiac január (k 14. 1.  2024) najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť zaznamenaná vo vekovej skupine detí do jedného roku života (graf 4). 

Graf 4:     Vekovo-špecifická chorobnosť prípadov COVID-19 v SR za mesiac január, (k 14. 1. 2024)  

Graf 4: Vekovo-špecifická chorobnosť prípadov COVID-19 v SR za mesiac január, (k 14. 1. 2024)  


Mapa:    7-dňová incidencia potvrdených prípadov COVID-19 (od 8. 1. 2024 do 14. 1. 2024) v SR podľa okresov (chorobnosť na 100 000)    

Mapa: 7-dňová incidencia potvrdených prípadov COVID-19 (od 8. 1. 2024 do 14. 1. 2024) v SR podľa okresov (chorobnosť na 100 000)    


PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH 
hlavný hygienik Slovenskej republiky