Aktuality

Späť Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 18. kalendárny týždeň 2024

V 18. kalendárnom týždni 2024 bolo hlásených 34 370 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 421,7/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 11,9 % (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 4 688,2/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 962 osôb, čo predstavuje 2,8 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (52). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (332) a pneumónie (110). 

Ochorenia hlásilo 54 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 40 % všeobecných lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Prešovskom kraji a najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 18. kalendárnom týždni 2024 hlásených 2 453 ochorení (chorobnosť 101,5/100 000), čo predstavuje 7,1 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 24,2 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných (368,5/100 000). Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo v 18. kalendárnom týždni 2024 hlásené spolu v desiatich výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Išlo o desať materských škôl (štyri v Košickom , tri v Žilinskom kraji a po jednej v Prešovskom, Trnavskom a Nitrianskom kraji).

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 18. kalendárnom týždni 2024 vyšetrených desať nazofaryngeálnych výterov a 17 vzoriek sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo šesť pozitívnych. Z toho tri vzorky boli pozitívne na respiračný syncyciálny vírus, dve na adenovírus a jedna na SARS-CoV-2 (graf 3). 

Od začiatku chrípkovej sezóny bolo vyšetrených spolu 2 667 vzoriek biologického materiálu (2 378 nazofaryngeálnych výterov a 289 sér). Z celkového počtu doteraz vyšetrených vzoriek bolo 1 255 pozitívnych a zistené boli nasledovné agens:

 • 454 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie,
 • 265 x vírus chrípky A/H1pdm09,
 • 23 x A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09-like virus,
 • 2 x vírus chrípky A/H3,
 • 1 x vírus chrípky A/Darwin/9/2021 (H3N2)-like
 • 34 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie,
 • 350 x vírus SARS-CoV-2,
 • 99 x respiračný syncyciálny vírus,  
 • 13 x adenovírus,
 • 2 x vírus parachrípky,
 • 7 x Mycoplasma pneumoniae,
 • 2 x rhinovirus,
 • 3 x metapneumovirus.

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.

Tabuľka 1: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 18. kalendárnom týždni 2024

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI) vyžadujúcich si hospitalizáciu

V 18. kalendárnom týždni 2024 neboli hlásené žiadne prípady ťažkého akútneho respiračného ochorenia. Od začiatku chrípkovej sezóny bolo doteraz hlásených 64 prípadov SARI, z toho 16 skončilo úmrtím.  
Najnovšie informácie o výskyte ARO, CHPO a COVID-19 v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2022/2023 a 2023/2024
Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2022/2023 a 2023/2024

Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2023/2024
Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2023/2024

Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2023/2024
Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2023/2024

Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2

V Epidemiologickom informačnom systéme bolo v 18. kalendárnom týždni 2024 spracovaných šesť prípadov ochorenia COVID-19, chorobnosť 0,11/100 000 obyvateľov (graf 4). Z celkového počtu hlásených prípadov ochorenia bola za mesiac máj (k 5. 5. 2024) najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť zaznamenaná vo vekovej skupine 1 – 4 ročných osôb.

Graf 4: Chorobnosť na COVID-19 v Slovenskej republike od 35. kalendárneho týždňa 2023 do 18. kalendárneho týždňa 2024 v porovnaní s predchádzajúcim sledovaným obdobím
Chorobnosť na COVID-19 v Slovenskej republike od 35. kalendárneho týždňa 2023 do 18. kalendárneho týždňa 2024 v porovnaní s predchádzajúcim sledovaným obdobím

Pozn.: Uvedená chorobnosť znázorňuje prípady COVID-19 potvrdené PCR alebo Ag testom, ktoré boli hlásené do systému EPIS. Pravdepodobné prípady, t.j. prípady, ktoré nie sú potvrdené PCR alebo Ag testom, sú zahrnuté v hromadnom hlásení akútnych respiračných ochorení (ARO).

Mapa: 7-dňová incidencia potvrdených prípadov COVID-19 (od 29. 4. 2024 do 5. 5. 2024) v SR podľa okresov (chorobnosť na 100 000)

7-dňová incidencia potvrdených prípadov COVID-19 (od 29. 4. 2024 do 5. 5. 2024) v SR podľa okresov

MUDr. Mgr. Tatiana Červeňová, MPH, MHA
hlavný hygienik Slovenskej republiky