Aktuality

Späť Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 18. kalendárny týždeň 2023

obrázok skúmavky V 18. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 30 223 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 334/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 13,4 % (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji, najnižšia v Banskobystrickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 4 542,7/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 705 osôb, čo predstavuje 2,3 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (414). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (223) a pneumónie (68).

Ochorenia hlásilo 49 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 38 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Košickom  kraji a najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 18. kalendárnom týždni 2023 hlásených 2 498 ochorení (chorobnosť 110,3/100 000), čo predstavuje 8,3 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 14,6 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných (391,3/100 000).

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu v 18. kalendárnom týždni 2023 nebolo  hlásené.

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt.“

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 18. kalendárnom týždni 2023 vyšetrených 82 nazofaryngeálnych výterov a dve vzorky séra. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo deväť pozitívnych vzoriek, z toho v siedmych prípadoch išlo o vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie, v jednom prípade o vírus chrípky A/Victoria/2570/2019(H1N1)pdm09-like virus a v jednom prípade o respiračný syncyciálny vírus (graf 3). 

Od začiatku chrípkovej sezóny bolo vyšetrených spolu 3 583 vzoriek biologického materiálu (3 169 nazofaryngeálnych výterov a 414 sér). Z celkového počtu doteraz vyšetrených vzoriek bolo 1 380 pozitívnych:

  • 551 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie,
  • 155 x vírus chrípky A/H3,
  • 34 x vírus chrípky A/H1pdm09,
  • 4 x  vírus chrípky A/Darwin/9/2021 (H3N2)-like,
  • 3 x vírus chrípky A/Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09-like,
  • 391 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie,
  • 18 x vírus chrípky B/Austria/1359417/2021-like,
  • 184 x respiračný syncyciálny vírus, 
  • 38 x adenovírus,
  • 2 x Mycoplasma pneumoniae.

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.

Tabuľka 1: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 18. kalendárnom týždni 2023

Tabuľka 1: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 18. kalendárnom týždni 2023

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI) vyžadujúcich si hospitalizáciu

V 18. kalendárnom týždni 2023 nebol hlásený prípad ťažkého akútneho respiračného ochorenia. Od začiatku chrípkovej sezóny bolo hlásených celkovo 128 prípadov ochorenia SARI, ktoré v 11 prípadoch skončili úmrtím.

Najnovšie informácie o výskyte ARO, CHPO  a COVID-19 v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia 
v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2021/2022 a 2022/2023

Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia  v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2021/2022 a 2022/2023

Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia 
v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2022/2023

Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia  v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2022/2023

Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy 
v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2022/2023

Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy  v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2022/2023


Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2

V Epidemiologickom informačnom systéme bolo v 18. kalendárnom týždni 2023 spracovaných 218 prípadov ochorenia COVID-19. Z celkového počtu hlásených prípadov ochorenia bola za mesiac máj (k 7. 5. 2023) najvyššia chorobnosť zaznamenaná vo vekovej skupine 65-ročných a starších osôb (graf 4).

Graf 4: Vekovo-špecifická chorobnosť prípadov COVID-19 v SR za mesiac máj (k 7. 5. 2023), 2023

Graf 4: Vekovo-špecifická chorobnosť prípadov COVID-19 v SR za mesiac máj (k 7. 5. 2023), 2023


PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH 
hlavný hygienik Slovenskej republiky