Aktuality

Späť Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 18. kalendárny týždeň 2022

obrázok skúmavky V 18. kalendárnom týždni 2022 bolo hlásených 34 756 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 390,2/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 3,2 % (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Žilinskom kraji, najnižšia v Trenčianskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 - 5 ročných, dosiahla hodnotu 4 749,0/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 118 osôb, čo predstavuje 3,2 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (586). Ostatné komplikácie predstavovali pneumónie (309) a otitídy (223).

Ochorenia hlásilo 53 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 42 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Košickom kraji a najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 18. kalendárnom týždni 2022 hlásených 1 896 ochorení (chorobnosť 75,8/100 000), čo predstavuje 5,5 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 14,9 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných  (237,5/100 000).

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo v 18. kalendárnom týždni 2022 hlásené v šiestich výchovno-vzdelávacích zariadeniach, išlo o dve materské školy v Trnavskom kraji, jednu materskú a jednu základnú školu v Žilinskom kraji, jednu základnú školu v Nitrianskom kraji a jednu materskú školu v Prešovskom kraji.

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke https://www.epis.sk , v časti „Aktuálny výskyt.“

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 18. kalendárnom týždni 2022 spolu vyšetrených 48 nazofaryngeálnych výterov. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek boli pozitívne tri vzorky na vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie.
Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo od začiatku chrípkovej sezóny vyšetrených spolu 2 935 vzoriek biologického materiálu (1 671  nazofaryngeálnych výterov a 1 264 dvojíc sér).

Z celkového počtu doteraz vyšetrených vzoriek bolo 175 pozitívnych:

  • 110 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie,
  • 14 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie,
  • 43 x respiračný syncyciálny vírus,
  • 7 x adenovírus,
  • 2 x vírus parachrípky.

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.

Tabuľka 1: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 18. kalendárnom týždni 2022

Tabuľka 1: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v  18.   kalendárnom týždni 2022

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI) vyžadujúcich si hospitalizáciu

V 18. kalendárnom týždni 2022 nebol hlásený prípad SARI.

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2020/2021 a 2021/2022

Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2020/2021 a 2021/2022

Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Slovenskej republike
v chrípkovej sezóne 2021/2022

Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2021/2022


Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy v Slovenskej republike
v chrípkovej sezóne 2021/2022

Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2021/2022


Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2

            V 18. kalendárnom týždni 2022 bolo hlásených spolu 4 388 pozitívnych vzoriek na ochorenie COVID-19 vyšetrených metódou RT-PCR, čo je o 43,9 % menej ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni.

            V 18. kalendárnom týždni 2022 bolo hlásených spolu 1 337 pozitívnych vzoriek na ochorenie COVID-19 vyšetrených antigénovými testami, čo je o 66, 2 % menej ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni.

Vo virologických laboratóriách bolo od začiatku pandémie COVID-19 spolu vyšetrených  7 109 492 vzoriek nazofaryngeálnych výterov metódou RT-PCR, z toho bolo 1 784 410 vzoriek pozitívnych. Aktuálnu incidenciu znázorňuje mapa. V Slovenskej republike bolo zároveň vykonaných spolu 43 968 852 antigénových testov, z toho bolo 750 674 vzoriek pozitívnych.  Hospitalizovaných je 493 osôb. Ochoreniu podľahlo 19 961 osôb.

Z celkového počtu je v roku 2022 najvyššia chorobnosť zaznamenaná vo vekových skupinách 10 – 14 a 15 – 19 rokov (graf). Od začiatku pandémie sa najviac prípadov potvrdilo v Prešovskom kraji.

V Epidemiologickom informačnom systéme bolo v 18. kalendárnom týždni spracovaných 5 072 prípadov ochorenia COVID-19.  

Mapa:   7 – dňová incidencia (od 29. 4. 2022 do 5. 5. 2022) potvrdených prípadov COVID-19 
v SR podľa okresov (chorobnosť na 100 tis.)

Mapa:   7 – dňová incidencia (od 29. 4. 2022 do 5. 5. 2022) potvrdených prípadov COVID-19  v SR podľa okresov (chorobnosť na 100 tis.)


Graf: Vekovo-špecifická chorobnosť COVID-19 prípadov v SR za rok 2022

Graf: Vekovo-špecifická chorobnosť COVID-19 prípadov v SR za rok 2022

PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky