Aktuality

Späť Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 17. kalendárny týždeň 2024

V 17. kalendárnom týždni 2024 bolo hlásených 39 044 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 614,2/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 5,4 % (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Trenčianskom kraji. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 5 269,4/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 350 osôb, čo predstavuje 3,5 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (762). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (437) a pneumónie (151).

Ochorenia hlásilo 52 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 41 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Prešovskom kraji a najnižšia v Bratislavskom kraji. 

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 17. kalendárnom týždni 2024 hlásených 3 238 ochorení (chorobnosť 133,9/100 000), čo predstavuje 8,3 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť stúpla o 15,7 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných (366,7/100 000). Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo v 17. kalendárnom týždni 2024 hlásené spolu v 13 výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Išlo o 11 materských škôl (päť v Košickom , päť v Prešovskom, dve v Trnavskom a jedna v Nitrianskom kraji) a dve základné školy (v Prešovskom kraji).

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 17. kalendárnom týždni 2024 vyšetrených 18  nazofaryngeálnych výterov a 4 vzoriek sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek boli dve pozitívne, z toho v jednom prípade išlo o M. pneumoniae a v jednom o adenovírus (graf 3).

Od začiatku chrípkovej sezóny bolo vyšetrených spolu 2 640 vzoriek biologického materiálu (2 368 nazofaryngeálnych výterov a 272 sér). Z celkového počtu doteraz vyšetrených vzoriek bolo 1 249 pozitívnych a zistené boli nasledovné agens: 

 • 454 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie,
 • 265 x vírus chrípky A/H1pdm09, 
 • 23 x A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09-like virus,
 • 2 x vírus chrípky A/H3,
 • 1 x vírus chrípky A/Darwin/9/2021 (H3N2)-like
 • 34 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie,
 • 349 x vírus SARS-CoV-2,
 • 96 x respiračný syncyciálny vírus,   
 • 11 x adenovírus,
 • 2 x vírus parachrípky,
 • 7 x Mycoplasma pneumoniae,
 • 2 x rhinovirus,
 • 3 x metapneumovirus.

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1

Tabuľka 1:     Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 17. kalendárnom týždni 2024

Tabuľka 1:     Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 17. kalendárnom týždni 2024

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI) vyžadujúcich si hospitalizáciu

V 17. kalendárnom týždni 2024 neboli hlásené žiadne prípady ťažkého akútneho respiračného ochorenia. Od začiatku chrípkovej sezóny bolo doteraz hlásených 64 prípadov SARI, z toho 16 skončilo úmrtím.

Najnovšie informácie o výskyte ARO, CHPO  a COVID-19 v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

Graf 1:    Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2022/2023 a 2023/2024

Graf 1:    Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2022/2023 a 2023/2024

 

Graf 2:     Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2023/2024 

Graf 2:     Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2023/2024 


Graf 3:    Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2023/2024

 

Graf 3:    Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2023/2024

        

Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2

V Epidemiologickom informačnom systéme bolo v 17. kalendárnom týždni 2024 spracovaných 10 prípadov ochorenia COVID-19, chorobnosť 0,18/100 000 obyvateľov (graf 4). Z celkového počtu hlásených prípadov ochorenia bola za mesiac apríl (k 28. 4. 2024) najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť zaznamenaná vo vekovej skupine 65 a viac ročných osôb.

Graf 4:     Chorobnosť na COVID-19 v Slovenskej republike od 35. kalendárneho týždňa 2023 do 17. kalendárneho týždňa 2024 v porovnaní s predchádzajúcim sledovaným obdobím

Graf 3:    Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2023/2024

                 
Pozn.: Uvedená chorobnosť znázorňuje prípady COVID-19 potvrdené PCR alebo Ag testom, ktoré boli hlásené do systému EPIS. Pravdepodobné prípady, t.j. prípady, ktoré nie sú potvrdené PCR alebo Ag testom, sú zahrnuté v hromadnom hlásení akútnych respiračných ochorení (ARO). 

Mapa:     7-dňová incidencia potvrdených prípadov COVID-19 (od 22. 4. 2024 do 28. 4. 2024) v SR podľa okresov (chorobnosť na 100 000)

Mapa:	 7-dňová incidencia potvrdených prípadov COVID-19 (od 22. 4. 2024 do 28. 4. 2024) v SR podľa okresov (chorobnosť na 100 000)

 

MUDr. Mgr. Tatiana Červeňová, MPH, MHA
hlavný hygienik Slovenskej republiky