Aktuality

Späť Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 17. kalendárny týždeň 2023

obrázok skúmavky V 17. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 34 568 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 540,3/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 3,7 % (graf  1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji, najnižšia v Banskobystrickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 5 567,2/100 000 (graf  2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 898 osôb, čo predstavuje 2,6 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (503). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (303) a pneumónie (92).

Ochorenia hlásilo 48 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 38 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Košickom  kraji a najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 17. kalendárnom týždni 2023 hlásených 2 897 ochorení (chorobnosť 129,1/100 000), čo predstavuje 8,4 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 2,6 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných (407,9/100 000).

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo v 17. kalendárnom týždni 2023 hlásené spolu v deviatich výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Celkovo išlo o:

 • päť materských škôl (dve v Košickom kraji, dve  v Žilinskom kraji a jedna v Prešovskom kraji),
 • štyri základné školy (dve v Košickom kraji a dve v Žilinskom kraji).

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt.“

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 17. kalendárnom týždni 2023 vyšetrených 92 nazofaryngeálnych výterov a 15 sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo 12 pozitívnych vzoriek, z toho v dvoch prípadoch išlo o vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie, v siedmich prípadoch o vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie, v troch prípadoch o respiračný syncyciálny vírus (graf 3). 

Od začiatku chrípkovej sezóny bolo vyšetrených spolu 3 499 vzoriek biologického materiálu (3087 nazofaryngeálnych výterov a 412 sér). Z celkového počtu doteraz vyšetrených vzoriek bolo 1371 pozitívnych:

 • 551 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie,
 • 155 x vírus chrípky A/H3,
 • 34 x vírus chrípky A/H1pdm09,
 • 4 x  vírus chrípky A/Darwin/9/2021 (H3N2)-like,
 • 2 x vírus chrípky A/Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09-like,
 • 384 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie,
 • 18 x vírus chrípky B/Austria/1359417/2021-like,
 • 183 x respiračný syncyciálny vírus, 
 • 38 x adenovírus,
 • 2 x Mycoplasma pneumoniae.

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.

Tabuľka 1: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 17. kalendárnom týždni 2023

Tabuľka 1: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 17. kalendárnom týždni 2023

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI) vyžadujúcich si hospitalizáciu

V 17. kalendárnom týždni 2023 bol hlásený jeden prípad ťažkého akútneho respiračného ochorenia z Trnavského kraja. Od začiatku chrípkovej sezóny bolo hlásených celkovo 128 prípadov ochorenia SARI, ktoré v 11 prípadoch skončili úmrtím.

Najnovšie informácie o výskyte ARO, CHPO  a COVID-19 v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia 
v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2021/2022 a 2022/2023

Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2021/2022 a 2022/2023


Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia 
v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2022/2023

Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2022/2023

Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy 
v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2022/2023

Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2022/2023


Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2

V Epidemiologickom informačnom systéme bolo v 17. kalendárnom týždni 2023 spracovaných 281 prípadov ochorenia COVID-19. Z celkového počtu hlásených prípadov ochorenia bola za mesiac apríl 2023 najvyššia chorobnosť zaznamenaná vo vekovej skupine 65-ročných a starších osôb.

Graf 4: Vekovo-špecifická chorobnosť prípadov COVID-19 v SR za mesiac apríl, 2023

Graf 4: Vekovo-špecifická chorobnosť prípadov COVID-19 v SR za mesiac apríl, 2023


PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky