Aktuality

Späť Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 16. kalendárny týždeň 2024

V 16. kalendárnom týždni 2024 bolo hlásených 37 657 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 531,9/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 2,9 % (graf  1).  Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji, najnižšia v Trenčianskom kraji. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 5 099,7/100 000 (graf  2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 337 osôb, čo predstavuje 3,6 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (733). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (438) a pneumónie (166). 

Ochorenia hlásilo 53 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 42 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Prešovskom kraji a najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 16. kalendárnom týždni 2024 hlásených 2 844 ochorení (chorobnosť 115,7/100 000), čo predstavuje 7,5 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť stúpla o 0,9 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných (366,7/100 000).

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo v 16. kalendárnom týždni 2024 hlásené spolu v 11 výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Išlo o deväť materských škôl (tri v Košickom kraji, po dvoch v Banskobystrickom a v Prešovskom kraji, po jednej v Trnavskom a v Žilinskom kraji) a dve základné školy (v Prešovskom kraji a Žilinskom kraji).

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 16. kalendárnom týždni 2024 vyšetrených 15 nazofaryngeálnych výterov a 8 vzoriek sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo osem pozitívnych, z toho v jednom prípade išlo o metapneumovirus, v dvoch prípadoch o M. pneumoniae a v piatich prípadoch o respiračný syncyciálny vírus (graf 3). 

Od začiatku chrípkovej sezóny bolo vyšetrených spolu 2 618 vzoriek biologického materiálu (2 350 nazofaryngeálnych výterov a 268 sér). Z celkového počtu doteraz vyšetrených vzoriek bolo 1 247 pozitívnych a zistené boli nasledovné agens:

 • 454 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie,
 • 265 x vírus chrípky A/H1pdm09,
 • 23 x A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09-like virus,
 • 2 x vírus chrípky A/H3,
 • 1 x vírus chrípky A/Darwin/9/2021 (H3N2)-like
 • 34 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie,
 • 349 x vírus SARS-CoV-2,
 • 96 x respiračný syncyciálny vírus,  
 • 10 x adenovírus,
 • 2 x vírus parachrípky,
 • 6 x Mycoplasma pneumoniae,
 • 2 x rhinovirus,
 • 3 x metapneumovirus.

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.

Tabuľka 1: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 16. kalendárnom týždni 2024

Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 16. kalendárnom týždni 2024

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI) vyžadujúcich si hospitalizáciu

V 16. kalendárnom týždni 2024 neboli hlásené žiadne prípady ťažkého akútneho respiračného ochorenia. Od začiatku chrípkovej sezóny bolo doteraz hlásených 64 prípadov SARI, z toho 16 skončilo úmrtím.  
Najnovšie informácie o výskyte ARO, CHPO  a COVID-19 v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:
-    https://erviss.org/ 
-    https://www.flunewseurope.org 
-    http://www.who.int/tools/flunet/flunet-summary 
-    https://worldhealthorg.shinyapps.io/euro-covid19/ 

Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2022/2023 a 2023/2024

Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2022/2023 a 2023/2024

Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2023/2024

Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2023/2024

Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2023/2024

Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2023/2024

Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2

V Epidemiologickom informačnom systéme boli v 16. kalendárnom týždni 2024 spracované štyri prípady ochorenia COVID-19, chorobnosť 0,07/100 000 obyvateľov (graf  4).   Z celkového počtu hlásených prípadov ochorenia bola za mesiac apríl (k 21. 4. 2024) najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť zaznamenaná vo vekovej skupine 65 a viac ročných osôb.

Graf 4: Chorobnosť na COVID-19 v Slovenskej republike od 35. kalendárneho týždňa 2023 do 16. kalendárneho týždňa 2024 v porovnaní s predchádzajúcim sledovaným obdobím

Chorobnosť na COVID-19 v Slovenskej republike od 35. kalendárneho týždňa 2023 do 16. kalendárneho týždňa 2024 v porovnaní s predchádzajúcim sledovaným obdobím

Pozn.: Uvedená chorobnosť znázorňuje prípady COVID-19 potvrdené PCR alebo Ag testom, ktoré boli hlásené do systému EPIS. Pravdepodobné prípady, t.j. prípady, ktoré nie sú potvrdené PCR alebo Ag testom, sú zahrnuté v hromadnom hlásení akútnych respiračných ochorení (ARO).

Mapa: 7-dňová incidencia potvrdených prípadov COVID-19 (od 15. 4. 2024 do 21. 4. 2024) v SR podľa okresov (chorobnosť na 100 000)

7-dňová incidencia potvrdených prípadov COVID-19 (od 15. 4. 2024 do 21. 4. 2024) v SR podľa okresov (chorobnosť na 100 000)

MUDr. Mgr. Tatiana Červeňová, MPH, MHA
hlavný hygienik Slovenskej republiky