Aktuality

Späť Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 16. kalendárny týždeň 2023

Skúmavka - obrázok V 16. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 38 164 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 599,8/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 7,5 % (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji, najnižšia v Trenčianskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 5 054,7/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 065 osôb, čo predstavuje 2,8 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (658). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (297) a pneumónie (110).

Ochorenia hlásilo 51 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 40 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Žilinskom kraji a najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 16. kalendárnom týždni 2023 hlásených 3 161 ochorení (chorobnosť 132,5/100 000), čo predstavuje 8,3 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 11,9 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných (383,5/100 000).

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo v 16. kalendárnom týždni 2023 hlásené v jednej materskej škole a v jednej základnej škole v Prešovskom kraji.

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt.“

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 16. kalendárnom týždni 2023 vyšetrených 134 nazofaryngeálnych výterov a 13 sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo 43 pozitívnych vzoriek, z toho v piatich prípadoch išlo o vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie, v jednom prípade o vírus chrípky A/Victoria/2570/2019(H1N1)pdm09-like virus, v jednom prípade o vírus chrípky A/Darwin/9/2021(H3N2)-like virus, v 24 prípadoch o vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie, v troch prípadoch o vírus chrípky B/Austria/1359417/2021-like, v piatich prípadoch o respiračný syncyciálny vírus a v štyroch prípadoch o adenovírus (graf 3)

Od začiatku chrípkovej sezóny bolo vyšetrených spolu 3 392 vzoriek biologického materiálu (2 995 nazofaryngeálnych výterov a 397 sér). Z celkového počtu doteraz vyšetrených vzoriek bolo 1 359 pozitívnych:

  • 549 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie,
  • 155 x vírus chrípky A/H3,
  • 34 x vírus chrípky A/H1pdm09,
  • 4 x  vírus chrípky A/Darwin/9/2021 (H3N2)-like,
  • 2 x vírus chrípky A/Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09-like,
  • 377 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie,
  • 18 x vírus chrípky B/Austria/1359417/2021-like,
  • 180 x respiračný syncyciálny vírus, 
  • 38 x adenovírus,
  • 2 x Mycoplasma pneumoniae.    

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.

Tabuľka 1: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 16. kalendárnom týždni 2023

Tabuľka 1: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 16. kalendárnom týždni 2023

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI) vyžadujúcich si hospitalizáciu

V 16. kalendárnom týždni 2023 nebol hlásený prípad ťažkého akútneho respiračného ochorenia. Od začiatku chrípkovej sezóny bolo hlásených celkovo 127 prípadov ochorenia SARI, ktoré v 11 prípadoch skončili úmrtím.

Najnovšie informácie o výskyte ARO, CHPO  a COVID-19 v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2021/2022 a 2022/2023

Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2021/2022 a 2022/2023

Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Slovenskej republike
v chrípkovej sezóne 2022/2023

Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2022/2023

Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy 
v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2022/2023


Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2

V Epidemiologickom informačnom systéme bolo v 16. kalendárnom týždni 2023 spracovaných 537 prípadov ochorenia COVID-19. Z celkového počtu hlásených prípadov ochorenia bola za mesiac apríl 2023 najvyššia chorobnosť zaznamenaná vo vekovej skupine 65-ročných a starších osôb (graf 4). Najvyššiu 7 – dňovú incidenciu prípadov zaznamenávame v Nitrianskom a Banskobystrickom kraji (mapa).

Mapa: 7-dňová incidencia (od 17. 4. 2023 do 23. 4. 2023) potvrdených prípadov COVID-19 
v SR podľa okresov (chorobnosť na 100 tis.)

7-dňová incidencia (od 17. 4. 2023 do 23. 4. 2023) potvrdených prípadov COVID-19  v SR podľa okresov (chorobnosť na 100 tis.)

Graf 4: Vekovo-špecifická chorobnosť prípadov COVID-19 v SR za mesiac apríl, 2023

Vekovo-špecifická chorobnosť prípadov COVID-19 v SR za mesiac apríl, 2023


PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky

Týždenné hlásenie za SR v roku 2023 – 16. kalendárny týždeň - tabuľkový prehľad (pdf, 401 kB)