Aktuality

Späť Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 16. kalendárny týždeň 2022

obrázok skúmavky V 16. kalendárnom týždni 2022 bolo hlásených 29 257 akútnych respiračných ochorení  (ARO), t. j. chorobnosť 1 182,8/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 1,1 % (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji, najnižšia v Banskobystrickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 - 5 ročných, dosiahla hodnotu 3 997,6/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 855 osôb, čo predstavuje 2, 9 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (476). Ostatné komplikácie predstavovali pneumónie (217) a otitídy (162).

Ochorenia hlásilo 52 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 42 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Košickom kraji a najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 16. kalendárnom týždni 2022 hlásených 1 928 ochorení (chorobnosť 77,9/100 000), čo predstavuje 6,6 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 1,8 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Trenčianskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných  (219,5/100 000).

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo v 16. kalendárnom týždni 2022 hlásené v jednom výchovno-vzdelávacom zariadení, išlo o materskú školu v Košickom kraji.

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke https://www.epis.sk , v časti „Aktuálny výskyt.“

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 16. kalendárnom týždni 2022 spolu vyšetrených 31 nazofaryngeálnych výterov a 4 dvojíc sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo pozitívnych sedem vzoriek na vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie.

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo od začiatku chrípkovej sezóny vyšetrených spolu 2 817 vzoriek biologického materiálu (1 591  nazofaryngeálnych výterov a 1 226 dvojíc sér).

Z celkového počtu doteraz vyšetrených vzoriek bolo 163 pozitívnych:

  • 99 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie,
  • 14 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie,
  • 42 x respiračný syncyciálny vírus,
  • 7 x adenovírus,
  • 2 x vírus parachrípky.

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.

Tabuľka 1: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 16. kalendárnom týždni 2022

Tabuľka 1: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 16. kalendárnom týždni 2022

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI)
vyžadujúcich si hospitalizáciu

V 16. kalendárnom týždni 2022 nebol hlásený prípad SARI.

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia
v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2020/2021 a 2021/2022

Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2020/2021 a 2021/2022


Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia
v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2021/2022

Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2021/2022


Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy
v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2021/2022

Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2021/2022


Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2
 

V 16. kalendárnom týždni 2022 bolo hlásených spolu 15 084 pozitívnych vzoriek na ochorenie COVID-19 vyšetrených metódou RT-PCR, čo je o 27,3 % viac ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni.

V 16. kalendárnom týždni 2022 bolo hlásených spolu 3 549 pozitívnych vzoriek na ochorenie COVID-19 vyšetrených antigénovými testami, čo je o 29, 8 % viac ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni.

Vo virologických laboratóriách bolo od začiatku pandémie COVID-19 spolu vyšetrených  7 046 883 vzoriek nazofaryngeálnych výterov metódou RT-PCR, z toho bolo 1 772 201 vzoriek pozitívnych. Aktuálnu incidenciu znázorňuje mapa. V Slovenskej republike bolo zároveň vykonaných spolu 43 871 492 antigénových testov, z toho bolo 745 370 vzoriek pozitívnych.  Hospitalizovaných je 1 047 osôb. Ochoreniu podľahlo 19 817 osôb.

Z celkového počtu je v roku 2022 najvyššia chorobnosť zaznamenaná vo vekových skupinách 10 – 14 a 15 – 19 rokov (graf). Od začiatku pandémie sa najviac prípadov potvrdilo v Prešovskom kraji.

V Epidemiologickom informačnom systéme bolo v 16. kalendárnom týždni spracovaných 12 602  prípadov ochorenia COVID-19.  


Mapa: 7 – dňová incidencia (od 15. 4. 2022 do 21. 4. 2022) potvrdených prípadov COVID - 19
v SR podľa okresov (chorobnosť na 100 tis.)

Mapa: 7 – dňová incidencia (od 15. 4. 2022 do 21. 4. 2022) potvrdených prípadov COVID - 19 v SR podľa okresov (chorobnosť na 100 tis.)


Graf: Vekovo-špecifická chorobnosť COVID-19 prípadov
(RT-PCR) v SR za rok 2022

Graf: Vekovo-špecifická chorobnosť COVID-19 prípadov (RT-PCR) v SR za rok 2022

PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky