Aktuality

Späť Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 15. kalendárny týždeň 2023

obrázok skúmavky V 15. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 34 983 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 488,0/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 1,2 %  (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji, najnižšia v Trenčianskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 4 476,0/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 072 osôb, čo predstavuje 3,1 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (598). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (329) a pneumónie (145).

Ochorenia hlásilo 50 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 39 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Žilinskom kraji a najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 15. kalendárnom týždni 2023 hlásených 3 535 ochorení (chorobnosť 150,4/100 000), čo predstavuje 10,1 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť stúpla o 14,9 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných (474,0/100 000).

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo v 15. kalendárnom týždni 2023 hlásené v jednej materskej škole z Prešovského kraja.

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt.“

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 15. kalendárnom týždni 2023 vyšetrených 64 nazofaryngeálnych výterov. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo 21 pozitívnych vzoriek, z toho v piatich prípadoch išlo o vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie, v jednom prípade o vírus chrípky A/H1pdm09, v jednom prípade o vírus chrípky A/H3, v 11 prípadoch o vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie, v jednom prípade o vírus chrípky B/Austria/1359417/2021-like  a v dvoch prípadoch o adenovírus (graf 3)

Od začiatku chrípkovej sezóny bolo vyšetrených spolu 3 245 vzoriek biologického materiálu (2 861 nazofaryngeálnych výterov a 384 sér). Z celkového počtu doteraz vyšetrených vzoriek bolo 1 316 pozitívnych:

 • 544 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie,
 • 155 x vírus chrípky A/H3,
 • 34 x vírus chrípky A/H1pdm09,
 • 3 x  vírus chrípky A/Darwin/9/2021 (H3N2)-like,
 • 1 x vírus chrípky A/Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09-like,
 • 353 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie,
 • 15 x vírus chrípky B/Austria/1359417/2021-like,
 • 175 x respiračný syncyciálny vírus, 
 • 34 x adenovírus,
 • 2 x Mycoplasma pneumoniae.

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.

Tabuľka 1: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 15. kalendárnom týždni 2023

Tabuľka 1: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 15. kalendárnom týždni 2023


Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI) vyžadujúcich si hospitalizáciu

V 15. kalendárnom týždni 2023 nebol hlásený prípad ťažkého akútneho respiračného ochorenia. Od začiatku chrípkovej sezóny bolo hlásených celkovo 127 prípadov ochorenia SARI, ktoré v desiatich prípadoch skončili úmrtím.

Najnovšie informácie o výskyte ARO, CHPO  a COVID-19 v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia
v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2021/2022 a 2022/2023

Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2021/2022 a 2022/2023

Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia
v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2022/2023

Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2022/2023

Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy
v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2022/2023

Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2022/2023


Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2

V Epidemiologickom informačnom systéme bolo v 15. kalendárnom týždni 2023 spracovaných 510 prípadov ochorenia COVID-19. Z celkového počtu hlásených prípadov ochorenia bola za mesiac apríl 2023 najvyššia chorobnosť zaznamenaná vo vekovej skupine 65-ročných a starších osôb (graf 4). Najvyššiu 7 – dňovú incidenciu prípadov zaznamenávame v Banskobystrickom a Prešovskom kraji (mapa).

Mapa : 7 - dňová incidencia (od 10. 4. 2023 do 16. 4. 2023) potvrdených prípadov COVID-19 
v SR podľa okresov (chorobnosť na 100 tis.)

Mapa : 7-dňová incidencia (od 10. 4. 2023 do 16. 4. 2023) potvrdených prípadov COVID-19  v SR podľa okresov (chorobnosť na 100 tis.)

Graf 4: Vekovo-špecifická chorobnosť prípadov COVID-19 v SR za mesiac apríl, 2023

Graf 4: Vekovo-špecifická chorobnosť prípadov COVID-19 v SR za mesiac apríl, 2023


PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky