Aktuality

Späť Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 15. kalendárny týždeň 2022

obrázok skúmavky V 15. kalendárnom týždni 2022 bolo hlásených 26 701 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 170,2/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 20,6 % (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji, najnižšia v Trenčianskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 - 5 ročných, dosiahla hodnotu 3 663,0/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 647 osôb, čo predstavuje 2, 4 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (394). Ostatné komplikácie predstavovali pneumónie (148) a otitídy (105).   

Ochorenia hlásilo 49 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 38 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Banskobystrickom kraji a najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 15. kalendárnom týždni 2 022 hlásených 1 811 ochorení (chorobnosť 79,4/100 000), čo predstavuje 6,8 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 24,1 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Trenčianskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných  (226,4/100 000).

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo v 15. kalendárnom týždni hlásené v šiestich výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Išlo o štyri materské školy (po jednej v Nitrianskom,  v Trnavskom, v Žilinskom a v Košickom kraji) a dve základné školy (v Nitrianskom a v Žilinskom kraji).

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt.“

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 15. kalendárnom týždni 2022 spolu vyšetrených 22 nazofaryngeálnych výterov a 28 dvojíc sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek boli pozitívne tri vzorky, dve vzorky na adenovírus a jedna vzorka na vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie a súčasne aj na vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie.  

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo od začiatku chrípkovej sezóny vyšetrených spolu 2 782  vzoriek biologického materiálu (1 560  nazofaryngeálnych výterov a 1 222 dvojíc sér).

Z celkového počtu doteraz vyšetrených vzoriek bolo 156 pozitívnych:

  • 92 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie,
  • 14 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie,
  • 42 x respiračný syncyciálny vírus,
  • 7 x adenovírus,
  • 2 x vírus parachrípky.

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.

Tabuľka 1: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 15. kalendárnom týždni 2022

graf 1

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI)
vyžadujúcich si hospitalizáciu

V 15. kalendárnom týždni 2022 nebol hlásený prípad SARI.  

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia
v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2020/2021 a 2021/2022

graf 1

Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia
v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2021/2022

graf 2

Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy
v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2021/2022

graf 3


Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2

V 15. kalendárnom týždni 2022 bolo hlásených spolu 11 849 pozitívnych vzoriek na ochorenie COVID-19 vyšetrených metódou RT-PCR, čo je o 58,6 % menej ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni.

V 15. kalendárnom týždni 2022 bolo hlásených spolu 2 735 pozitívnych vzoriek na ochorenie COVID-19 vyšetrených antigénovými testami, čo je o 51,4 % menej ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni.

Vo virologických laboratóriách bolo od začiatku pandémie COVID-19 spolu vyšetrených  6 995 626 vzoriek nazofaryngeálnych výterov metódou RT-PCR, z toho bolo 1 757 117 vzoriek pozitívnych. Aktuálnu incidenciu znázorňuje mapa. V Slovenskej republike bolo zároveň vykonaných spolu 43 804 802 antigénových testov, z toho bolo 741 821 vzoriek pozitívnych. Hospitalizovaných je 1 528 osôb. Ochoreniu podľahlo 19 643 osôb.

Z celkového počtu je v roku 2022 najvyššia chorobnosť zaznamenaná vo vekových skupinách 10 – 14 a 15 – 19 rokov (graf). Od začiatku pandémie sa najviac prípadov potvrdilo v Prešovskom kraji (metóda RT-PCR).

V Epidemiologickom informačnom systéme bolo v 15. kalendárnom týždni spracovaných 15 984 prípadov ochorenia COVID-19.  

Mapa:   Incidencia (od 8. 4. 2022 do 13. 4. 2022) potvrdených prípadov COVID - 19
(RT-PCR testy) v SR podľa okresov (chorobnosť na 100 tis.)

mapa 1

Graf: Vekovo-špecifická chorobnosť COVID-19 prípadov (RT-PCR) v SR za rok 2022

graf 4


PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky