Aktuality

Späť Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 14. kalendárny týždeň 2023

obrázok skúmavky V 14. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 32 663 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 506,2/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 21,6 % (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji, najnižšia v Banskobystrickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 4 930,2/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 973 osôb, čo predstavuje 3 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (553). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (302) a pneumónie (118).

Ochorenia hlásilo 47 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 37 % všeobecných lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Košickom kraji a najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 14. kalendárnom týždni 2023 hlásených 2 837 ochorení (chorobnosť 130,8/100 000), čo predstavuje 8,7 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 38,2 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných (419,8/100 000).

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo v 14. kalendárnom týždni 2023 hlásené spolu v 12 výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Celkovo išlo o:

 • deväť materských škôl (štyri v Košickom kraji, dve v Trnavskom kraji, dve v Žilinskom kraji a jedna v Prešovskom kraji),
 • tri základné školy (dve v Košickom kraji a jedna v Prešovskom kraji).

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke https://www.epis.sk , v časti „Aktuálny výskyt.“

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 14. kalendárnom týždni 2023 vyšetrených 272 nazofaryngeálnych výterov. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo 116 pozitívnych vzoriek, z toho v 27 prípadoch išlo o vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie, v 87 prípadoch o vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie a v dvoch prípadoch o respiračný syncyciálny vírus (graf 3).

Od začiatku chrípkovej sezóny bolo vyšetrených spolu 3 166 vzoriek biologického materiálu (2 797 nazofaryngeálnych výterov a 369 sér). Z celkového počtu doteraz vyšetrených vzoriek bolo 1 295 pozitívnych:

 • 539 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie,
 • 154 x vírus chrípky A/H3,
 • 33 x vírus chrípky A/H1pdm09,
 • 3 x vírus chrípky A/Darwin/9/2021 (H3N2)-like,
 • 1 x vírus chrípky A/Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09-like,
 • 342 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie,
 • 14 x vírus chrípky B/Austria/1359417/2021-like,
 • 175 x respiračný syncyciálny vírus,
 • 32 x adenovírus,
 • 2 x Mycoplasma pneumoniae.

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.

Tabuľka 1: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 14. kalendárnom týždni 202

Tabuľka 1: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 14. kalendárnom týždni 2023

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI)
vyžadujúcich si hospitalizáciu

V 14. kalendárnom týždni 2023 boli hlásené dva prípady ťažkého akútneho respiračného ochorenia. Od začiatku chrípkovej sezóny bolo hlásených celkovo 127 prípadov ochorenia SARI, ktoré v siedmich prípadoch skončili úmrtím. 

Najnovšie informácie o výskyte ARO, CHPO  a COVID-19 v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2021/2022 a 2022/2023

Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2022/2023

Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy v Slovenskej republike
v chrípkovej sezóne 2022/2023

Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2022/2023
 

Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2

V 14. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených spolu 310 pozitívnych vzoriek  na ochorenie COVID-19 vyšetrených metódou RT-PCR, čo je o 29,5 % menej ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni. 

V 14. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených spolu 356 pozitívnych vzoriek na ochorenie COVID-19 vyšetrených antigénovými testami, čo je o 40,5 % menej,  ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni.       

Vo virologických laboratóriách bolo od začiatku pandémie COVID-19 spolu vyšetrených 7 420 931 vzoriek nazofaryngeálnych výterov metódou RT-PCR, z toho bolo 1 865 818 vzoriek pozitívnych. V Slovenskej republike bolo zároveň vykonaných spolu 44 798 200 antigénových testov, z toho bolo 806 329 vzoriek pozitívnych.

Z celkového počtu hlásených prípadov ochorenia bola za mesiac apríl 2023 najvyššia chorobnosť zaznamenaná vo vekovej skupine 65-ročných a starších osôb. Hospitalizovaných je 286 pacientov. Ochoreniu doteraz podľahlo celkovo 21 123 osôb. 

Najviac prípadov od začiatku roka 2023 bolo zaznamenaných v Košickom kraji, najmenej v Žilinskom kraji.
V Epidemiologickom informačnom systéme bolo v 14. kalendárnom týždni 2023 spracovaných 517 prípadov ochorenia COVID-19.

Mapa: 7-dňová incidencia (od 3. 4. 2023 do 9. 4. 2023) potvrdených prípadov COVID-19  
 v SR podľa okresov (chorobnosť na 100 tis.)

Mapa: 7-dňová incidencia (od 3. 4. 2023 do 9. 4. 2023) potvrdených prípadov COVID-19    v SR podľa okresov (chorobnosť na 100 tis.)

Graf :     Vekovo-špecifická chorobnosť COVID-19 prípadov v SR za mesiac apríl, 2023

Graf :   Vekovo-špecifická chorobnosť COVID-19 prípadov v SR za mesiac apríl, 2023

PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH 
hlavný hygienik Slovenskej republiky