Aktuality

Späť Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 13. kalendárny týždeň 2023

obrázok skúmavky V 13. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 47 734 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 921,6/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 2,3 %  (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji, najnižšia v Trenčianskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 5 940,2/100 000 (graf  2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 436 osôb, čo predstavuje 3 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (825). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (442) a pneumónie (169).  

Ochorenia hlásilo 54 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 42 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Žilinskom kraji a najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 13. kalendárnom týždni 2023 hlásených 5 262 ochorení (chorobnosť 211,8/100 000), čo predstavuje 11,0 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť stúpla o 4,4 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných (676,3/100 000).

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo v 13. kalendárnom týždni 2023 hlásené spolu v 32 výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Celkovo išlo o:

 • 20 materských škôl (osem v Košickom kraji, po päť v Nitrianskom kraji a Prešovskom kraji a po jednej v Trenčianskom a Žilinskom kraji),
 • Dvanásť základných škôl (po päť v Košickom a Prešovskom kraji, dve v Žilinskom kraji).

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke https://www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt.“

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 13. kalendárnom týždni 2023 vyšetrených 121 nazofaryngeálnych výterov a 43 sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo 38 pozitívnych vzoriek, z toho v 31 prípadoch išlo o vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie, v dvoch prípadoch respiračný syncyciálny vírus, v dvoch prípadoch išlo o adenovírus a v jednom prípade išlo o vírus chrípky A /H1pdm09. Sérologickým vyšetrením bol v dvoch prípadoch zistený vírus chrípky A (graf 3)

Od začiatku chrípkovej sezóny bolo vyšetrených spolu 2 894 vzoriek biologického materiálu (2 525 nazofaryngeálnych výterov a 369 sér). Z celkového počtu doteraz vyšetrených vzoriek bolo 1 179 pozitívnych:

 • 512 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie,
 • 154 x vírus chrípky A/H3,
 • 33 x vírus chrípky A/H1pdm09,
 • 3 x  vírus chrípky A/Darwin/9/2021 (H3N2)-like,
 • 1 x vírus chrípky A/Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09-like,
 • 255 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie,
 • 14 x vírus chrípky B/Austria/1359417/2021-like,
 • 173 x respiračný syncyciálny vírus, 
 • 32 x adenovírus,
 • 2 x Mycoplasma pneumoniae.    

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.

Tabuľka 1: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 13. kalendárnom týždni 2023

Tabuľka 1: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 13. kalendárnom týždni 2023

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI)
vyžadujúcich si hospitalizáciu

V 13. kalendárnom týždni 2023 nebol hlásený prípad ťažkého akútneho respiračného ochorenia. Od začiatku chrípkovej sezóny bolo hlásených celkovo 125 prípadov ochorenia SARI, ktoré v siedmich prípadoch skončili úmrtím.

Najnovšie informácie o výskyte ARO, CHPO  a COVID-19 v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2021/2022 a 2022/2023

Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2021/2022 a 2022/2023

Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2022/2023

Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2022/2023

Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2022/2023
 

Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2022/2023


Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2

 V 13. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených spolu 440 pozitívnych vzoriek   na ochorenie COVID-19 vyšetrených metódou RT-PCR, čo je o 3,5 % viac ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni.

V 13. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených spolu 598 pozitívnych vzoriek na ochorenie COVID-19 vyšetrených antigénovými testami, čo je o 17,7 % menej  ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni.

Vo virologických laboratóriách bolo od začiatku pandémie COVID-19 spolu vyšetrených 7 418 536 vzoriek nazofaryngeálnych výterov metódou RT-PCR, z toho bolo 1 865 508 vzoriek pozitívnych. V Slovenskej republike bolo zároveň vykonaných spolu 44 788 413 antigénových testov, z toho bolo 805 973 vzoriek pozitívnych.

Z celkového počtu hlásených prípadov ochorenia bola za mesiac marec 2023 najvyššia chorobnosť zaznamenaná vo vekovej skupine 65-ročných a starších osôb. Hospitalizovaných je 388 pacientov. Ochoreniu doteraz podľahlo celkovo 21 112 osôb.

Najviac prípadov od začiatku roka 2023 bolo zaznamenaných v Košickom kraji, najmenej v Žilinskom kraji.

V Epidemiologickom informačnom systéme bolo v 13. kalendárnom týždni 2023 spracovaných 856 prípadov ochorenia COVID-19.

Mapa: 7-dňová incidencia (od 27. 3. 2023 do 2. 4. 2023) potvrdených prípadov COVID-19 
v SR podľa okresov (chorobnosť na 100 tis.)

Mapa: 7-dňová incidencia (od 27. 3. 2023 do 2. 4. 2023) potvrdených prípadov COVID-19  v SR podľa okresov (chorobnosť na 100 tis.)

Graf: Vekovo-špecifická chorobnosť COVID-19 prípadov v SR za mesiac marec, 2023

Graf: Vekovo-špecifická chorobnosť COVID-19 prípadov v SR za mesiac marec, 2023

PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky