Aktuality

Späť INFORMÁCIA o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 12. kalendárny týždeň 2024

V 12. kalendárnom týždni 2024 bolo hlásených 43 944 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 793,1/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 7,1 %  (graf  1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Prešovskom kraji, najnižšia v Nitrianskom kraji. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 5 824,8/100 000 (graf  2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 532 osôb, čo predstavuje 3,5 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (805). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (543) a pneumónie (184). 

Ochorenia hlásilo 53 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 42 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Prešovskom kraji a najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 12. kalendárnom týždni 2024 hlásených 4 348 ochorení (chorobnosť 177,4/100 000), čo predstavuje 9,9 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť stúpla o 1,9 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných (647,0/100 000). V 12. kalendárnom týždni 2024 boli hlásené lokálne epidémie na úrovni krajov (Nitriansky kraj, Žilinský kraj a Prešovský kraj).

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo v 12. kalendárnom týždni 2024 hlásené spolu v 35 výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Išlo o 21 materských škôl (päť v Prešovskom kraji, štyri v Žilinskom kraji, tri v Banskobystrickom kraji, tri v Nitrianskom, dve v Košickom kraji, dve v Trenčianskom kraji a dve v Nitrianskom kraji) a 14 základných škôl (päť v Prešovskom kraji, päť v Žilinskom kraji, dve v Banskobystrickom kraji a dve v Košickom kraji).

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 12. kalendárnom týždni 2024 vyšetrených 51 nazofaryngeálnych výterov a sedem vzoriek sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo 11 pozitívnych, z toho v štyroch prípadoch išlo o respiračný syncyciálny vírus, v dvoch prípadoch o vírus chrípky A/H1pdm09, v jednom prípade o vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie v jednom prípade o vírus chrípky typu B bez bližšej špecifikácie, v jednom prípade o vírus SARS-CoV-2, v jednom prípade o adenovírus a v jednom prípade o M. pneumoniae (graf 3).  

Od začiatku chrípkovej sezóny bolo vyšetrených spolu 2 506 vzoriek biologického materiálu (2 275 nazofaryngeálnych výterov a 231 sér). Z celkového počtu doteraz vyšetrených vzoriek bolo 1 227 pozitívnych a zistené boli nasledovné agens:

 • 454 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie,
 • 265 x vírus chrípky A/H1pdm09,
 • 23 x A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09-like virus,
 • 1 x vírus chrípky A/H3,
 • 1 x vírus chrípky A/Darwin/9/2021 (H3N2)-like
 • 31 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie,
 • 349 x vírus SARS-CoV-2,
 • 86 x respiračný syncyciálny vírus,   
 • 9 x adenovírus,
 • 2 x vírus parachrípky,
 • 4 x Mycoplasma pneumoniae
 • 2 x rhinovirus.

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.

Tabuľka 1:  Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 12. kalendárnom týždni 2024

Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 12. kalendárnom týždni 2024

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI) vyžadujúcich si hospitalizáciu

V 12. kalendárnom týždni 2024 neboli hlásené žiadne prípady ťažkého akútneho respiračného ochorenia. Od začiatku chrípkovej sezóny bolo doteraz hlásených 63 prípadov SARI, z toho 16 skončilo úmrtím.  
Najnovšie informácie o výskyte ARO, CHPO  a COVID-19 v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2022/2023 a 2023/2024

Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2022/2023 a 2023/2024

Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2023/2024

Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2023/2024

Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2023/2024

Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2

V Epidemiologickom informačnom systéme bolo v 12. kalendárnom týždni 2024 spracovaných 23 prípadov ochorenia COVID-19, chorobnosť 0,42/100 000 obyvateľov (graf  4).  Z celkového počtu hlásených prípadov ochorenia bola za mesiac marec (k 24. 3. 2024) najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť zaznamenaná vo vekovej skupine 65 a viac ročných osôb.

Graf 4: Chorobnosť na COVID-19 v Slovenskej republike od 35. kalendárneho týždňa 2023 do 12. kalendárneho týždňa 2024 v porovnaní s predchádzajúcim sledovaným obdobím

Chorobnosť na COVID-19 v Slovenskej republike od 35. kalendárneho týždňa 2023 do 12. kalendárneho týždňa 2024 v porovnaní s predchádzajúcim sledovaným obdobím

Pozn.: Uvedená chorobnosť znázorňuje prípady COVID-19 potvrdené PCR alebo Ag testom, ktoré boli hlásené do systému EPIS. Pravdepodobné prípady, t.j. prípady, ktoré nie sú potvrdené PCR alebo Ag testom, sú zahrnuté v hromadnom hlásení akútnych respiračných ochorení (ARO).

Mapa: 7-dňová incidencia potvrdených prípadov COVID-19 (od 18. 3. 2024 do 24. 3. 2024)  v SR podľa okresov (chorobnosť na 100 000)

7-dňová incidencia potvrdených prípadov COVID-19 (od 18. 3. 2024 do 24. 3. 2024)  v SR podľa okresov (chorobnosť na 100 000)

MUDr. Mgr. Tatiana Červeňová, MPH, MHA
hlavný hygienik Slovenskej republiky