Aktuality

Späť Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 12. kalendárny týždeň 2023

obrázok skúmavky V 12. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 45 437 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 878,8/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 3,1 %  (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Trenčianskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 6 014,7/100 000 (graf  2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 311 osôb, čo predstavuje 2,9 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (735). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (368) a pneumónie (208).  

Ochorenia hlásilo 50 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 41 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Žilinskom kraji a najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 12. kalendárnom týždni 2023 hlásených 4 909 ochorení (chorobnosť 203,0/100 000), čo predstavuje 10,8 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 7,3 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných (699,9/100 000).

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo v 12. kalendárnom týždni 2023 hlásené spolu v 39 výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Celkovo išlo o:

 • 19 materských škôl (šesť v Banskobystrickom kraji, štyri v Prešovskom kraji, tri v Košickom kraji, po dve v Trnavskom kraji, v Žilinskom kraji a v Nitrianskom kraji),
 • 20 základných škôl (10 v Prešovskom kraji, štyri v Žilinskom kraji, po dve v Košickom a Trnavskom kraji a po jednej v Nitrianskom kraji a Banskobystrickom kraji).

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke https://www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt.“

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 12. kalendárnom týždni 2023 vyšetrených 121 nazofaryngeálnych výterov. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo 38 pozitívnych vzoriek, z toho v 30 prípadoch išlo o vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie, v troch prípadoch išlo o respiračný syncyciálny vírus, v dvoch prípadoch išlo o vírus chrípky B/Austria/1359417/2021-like, v dvoch prípadoch išlo o vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie a v jednom prípade išlo o vírus chrípky A/H3 (graf 3)

Od začiatku chrípkovej sezóny bolo vyšetrených spolu 2 730 vzoriek biologického materiálu (2 404 nazofaryngeálnych výterov a 326 sér). Z celkového počtu doteraz vyšetrených vzoriek bolo 1 139 pozitívnych:

 • 508 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie,
 • 154 x vírus chrípky A/H3,
 • 32 x vírus chrípky A/H1pdm09,
 • 3 x  vírus chrípky A/Darwin/9/2021 (H3N2)-like,
 • 1 x vírus chrípky A/Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09-like,
 • 224 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie,
 • 14 x vírus chrípky B/Austria/1359417/2021-like,
 • 171 x respiračný syncyciálny vírus, 
 • 30 x adenovírus,
 • 2 x Mycoplasma pneumoniae.    

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.

Tabuľka 1: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 12. kalendárnom týždni 2023

  Tabuľka 1: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 12. kalendárnom týždni 2023

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI) 
vyžadujúcich si hospitalizáciu

V 12. kalendárnom týždni 2023 boli hlásené štyri prípady ťažkého akútneho respiračného ochorenia z Trnavského, Košického a Prešovského kraja. Od začiatku chrípkovej sezóny bolo hlásených celkovo 125 prípadov ochorenia SARI, ktoré v siedmich prípadoch skončili úmrtím.

Najnovšie informácie o výskyte ARO, CHPO  a COVID-19 v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2021/2022 a 2022/2023

Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2021/2022 a 2022/2023

Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2022/2023

Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2022/2023

Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy
v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2022/2023

Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2022/2023

Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2

V 12. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených spolu 425 pozitívnych vzoriek na ochorenie COVID-19 vyšetrených metódou RT-PCR, čo je o 16,3 % menej ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni.

V 12. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených spolu 727 pozitívnych vzoriek na ochorenie COVID-19 vyšetrených antigénovými testami, čo je o 10,7 % viac ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni.      

Vo virologických laboratóriách bolo od začiatku pandémie COVID-19 spolu vyšetrených 7 415 570 vzoriek nazofaryngeálnych výterov metódou RT-PCR, z toho bolo 1 865 068 vzoriek pozitívnych. V Slovenskej republike bolo zároveň vykonaných spolu 44 775 459 antigénových testov, z toho bolo 805 375 vzoriek pozitívnych.

Z celkového počtu hlásených prípadov ochorenia bola za mesiac marec 2023 najvyššia chorobnosť zaznamenaná vo vekovej skupine 65-ročných a starších osôb. Hospitalizovaných je 426 pacientov. Ochoreniu doteraz podľahlo celkovo 21 087 osôb.

Najviac prípadov od začiatku roka 2023 bolo zaznamenaných v Bratislavskom kraji, najmenej v Žilinskom kraji.

V Epidemiologickom informačnom systéme bolo v 12. kalendárnom týždni 2023 spracovaných 973 prípadov ochorenia COVID-19.

Mapa: 7-dňová incidencia (od 20. 3. 2023 do 26. 3. 2023) potvrdených prípadov COVID-19 v SR podľa okresov (chorobnosť na 100 tis.)

Mapa: 7-dňová incidencia (od 20. 3. 2023 do 26. 3. 2023) potvrdených prípadov COVID-19  v SR podľa okresov (chorobnosť na 100 tis.)

Graf: Vekovo-špecifická chorobnosť COVID-19 prípadov v SR za mesiac marec, 2023

Graf: Vekovo-špecifická chorobnosť COVID-19 prípadov v SR za mesiac marec, 2023

PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky