Aktuality

Späť Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 11. kalendárny týždeň 2024

V 11. kalendárnom týždni 2024 bolo hlásených 41 870 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 673,9/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 2,1 % (graf  1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji, najnižšia v Trenčianskom kraji. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 - 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 5 476,5/100 000 (graf  2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 303 osôb, čo predstavuje 3,1 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (655). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (450) a pneumónie (198). 

Ochorenia hlásilo 53 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 43 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Prešovskom kraji a najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 11. kalendárnom týždni 2024 hlásených 4 354 ochorení (chorobnosť 174,1/100 000), čo predstavuje 10,4 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 9,3 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných (560,1/100 000). V 11. kalendárnom týždni 2024 boli hlásené lokálne epidémie na úrovni krajov (Banskobystrický kraj, Žilinský kraj a Prešovský kraj).

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo v 11. kalendárnom týždni 2024 hlásené spolu v 16 výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Išlo o 11 materských škôl (tri v Prešovskom kraji, tri v Banskobystrickom kraji, dve v Nitrianskom a po jednej v Žilinskom kraji, Košickom kraji a Trenčianskom kraji) a päť základných škôl (štyri základné školy v Prešovskom kraji a jedna v Žilinskom kraji).

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 11. kalendárnom týždni 2024 vyšetrených 65 nazofaryngeálnych výterov a 10 vzoriek sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo 22 pozitívnych, z toho v dvanástich prípadoch išlo o vírus chrípky     typu A bez bližšej špecifikácie, v štyroch prípadoch o respiračný syncyciálny vírus, v dvoch prípadoch o vírus SARS-CoV-2 z toho v jednom prípade bola vzorka súčasne pozitívna na vírus chrípky typu A a vírus SARS-CoV-2, v jednom prípade išlo o  vírus chrípky A/H1pdm09, v jednom prípade o vírus chrípky typu B bez bližšej špecifikácie, v jednom prípade o rhinovirus a v jednom prípade o M. pneumoniae (graf 3).  

Od začiatku chrípkovej sezóny bolo vyšetrených spolu 2 448 vzoriek biologického materiálu (2 224 nazofaryngeálnych výterov a 224 sér). Z celkového počtu doteraz vyšetrených vzoriek bolo 1 216 pozitívnych a zistené boli nasledovné agens:

 • 453 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie,
 • 263 x vírus chrípky A/H1pdm09,
 • 23 x A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09-like virus,
 • 1 x vírus chrípky A/H3,
 • 1 x vírus chrípky A/Darwin/9/2021 (H3N2)-like
 • 30 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie,
 • 348 x vírus SARS-CoV-2,
 • 82 x respiračný syncyciálny vírus,   
 • 8 x adenovírus,
 • 2 x vírus parachrípky,
 • 3 x Mycoplasma pneumoniae
 • 2x Rhinovirus.

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.

Tabuľka 1: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 11. kalendárnom týždni 2024

Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 11. kalendárnom týždni 2024

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI) vyžadujúcich si hospitalizáciu

V 11. kalendárnom týždni 2024 boli hlásené dva prípady ťažkého akútneho respiračného ochorenia. Ochorenia boli hlásené z Prešovského kraja. Od začiatku chrípkovej sezóny bolo doteraz hlásených 63 prípadov SARI, z toho 16 skončilo úmrtím.  
Najnovšie informácie o výskyte ARO, CHPO  a COVID-19 v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2022/2023 a 2023/2024

Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2023/2024

Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2023/2024

Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2023/2024

Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2023/2024

Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2

V Epidemiologickom informačnom systéme bolo v 11. kalendárnom týždni 2024 spracovaných 22 prípadov ochorenia COVID-19, chorobnosť 0,40/100 000 obyvateľov (graf  4).  Z celkového počtu hlásených prípadov ochorenia bola za mesiac marec (k 17. 3. 2024) najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť zaznamenaná vo vekovej skupine 65 a viac ročných osôb.

Graf 4: Chorobnosť na COVID-19 v Slovenskej republike od 35. kalendárneho týždňa 2023 do 11. kalendárneho týždňa 2024 v porovnaní s predchádzajúcim sledovaným obdobím

Chorobnosť na COVID-19 v Slovenskej republike od 35. kalendárneho týždňa 2023 do 11. kalendárneho týždňa 2024 v porovnaní s predchádzajúcim sledovaným obdobím

Pozn.: Uvedená chorobnosť znázorňuje prípady COVID-19 potvrdené PCR alebo Ag testom, ktoré boli hlásené do systému EPIS. Pravdepodobné prípady, t.j. prípady, ktoré nie sú potvrdené PCR alebo Ag testom, sú zahrnuté v hromadnom hlásení akútnych respiračných ochorení (ARO).

Mapa:  7-dňová incidencia potvrdených prípadov COVID-19 (od 4. 3. 2024 do 17. 3. 2024) v SR podľa okresov (chorobnosť na 100 000)

7-dňová incidencia potvrdených prípadov COVID-19 (od 4. 3. 2024 do 17. 3. 2024) v SR podľa okresov (chorobnosť na 100 000)

MUDr. Mgr. Tatiana Červeňová, MPH, MHA
hlavný hygienik Slovenskej republiky