Aktuality

Späť Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 11. kalendárny týždeň 2023

obrázok skúmavky V 11. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 47 507 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 938,8/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 5 %  (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji, najnižšia v Trenčianskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 5 946,0/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 356 osôb, čo predstavuje 2,9 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (786). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (396) a pneumónie (174).

Ochorenia hlásilo 53 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 41 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Žilinskom kraji a najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 11. kalendárnom týždni 2023 hlásených 5 367 ochorení (chorobnosť 219,0/100 000), čo predstavuje 11,3 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť stúpla o 15,7 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných (695,2/100 000).

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo v 11. kalendárnom týždni 2023 hlásené spolu v 35 výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Celkovo išlo o:

 • 21 materských škôl (osem v Trnavskom kraji, štyri v Žilinskom kraji, po tri v Nitrianskom kraji a Prešovskom kraji, dve v Košickom kraji a jednu v Banskobystrickom kraji),
 • 14 základných škôl (sedem v Prešovskom kraji, tri v Košickom kraji, dve v Žilinskom kraji a po jednej v Nitrianskom kraji a Trnavskom kraji).

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke https://www.epis.sk , v časti „Aktuálny výskyt.“

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 11. kalendárnom týždni 2023 vyšetrených 123 nazofaryngeálnych výterov a 17 sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo 42 vzoriek pozitívnych. Z nazofaryngeálnych výterov bolo 41 pozitívnych vzoriek, z toho v 22 prípadoch išlo o vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie, v deviatich prípadoch išlo o vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie, v šiestich prípadoch išlo o respiračný syncyciálny vírus, v troch prípadoch išlo o vírus chrípky A/H1pdm09 a v jednom prípade išlo o vírus chrípky A/H3. Sérologickým vyšetrením bol v jednom prípade zistený respiračný syncyciálny vírus (graf 3)

Od začiatku chrípkovej sezóny bolo vyšetrených spolu 2 609 vzoriek biologického materiálu (2 283 nazofaryngeálnych výterov a 326 sér). Z celkového počtu doteraz vyšetrených vzoriek bolo 1 101 pozitívnych:

 • 506 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie,
 • 153 x vírus chrípky A/H3,
 • 32 x vírus chrípky A/H1pdm09,
 • 3 x  vírus chrípky A/Darwin/9/2021 (H3N2)-like,
 • 1 x vírus chrípky A/Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09-like,
 • 194 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie,
 • 12 x vírus chrípky B/Austria/1359417/2021-like,
 • 168 x respiračný syncyciálny vírus, 
 • 30 x adenovírus,
 • 2 x Mycoplasma pneumoniae.

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.

Tabuľka 1: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 11. kalendárnom týždni 2023

Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 11. kalendárnom týždni 2023

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI) vyžadujúcich si hospitalizáciu

V 11. kalendárnom týždni 2023 bo hlásený jeden prípad ťažkého akútneho respiračného ochorenia z Trnavského kraja. Od začiatku chrípkovej sezóny bolo hlásených celkovo 121 prípadov ochorenia SARI, ktoré v siedmich prípadoch skončili úmrtím.

Najnovšie informácie o výskyte ARO, CHPO  a COVID-19 v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2021/2022 a 2022/2023

Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2021/2022 a 2022/2023

Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2022/2023

Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2022/2023

Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2022/2023

Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2022/2023


Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2

V 11. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených spolu 508 pozitívnych vzoriek na ochorenie COVID-19 vyšetrených metódou RT-PCR, čo je o 29,1 % menej ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni.

V 11. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených spolu 657 pozitívnych vzoriek na ochorenie COVID-19 vyšetrených antigénovými testami, čo je o  35 % menej ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni.      

Vo virologických laboratóriách bolo od začiatku pandémie COVID-19 spolu vyšetrených 7 412 642 vzoriek nazofaryngeálnych výterov metódou RT-PCR, z toho bolo 1 864 643 vzoriek pozitívnych. V Slovenskej republike bolo zároveň vykonaných spolu   44 762 383 antigénových testov, z toho bolo 804 648 vzoriek pozitívnych.

Z celkového počtu hlásených prípadov ochorenia bola za mesiac marec 2023 najvyššia chorobnosť zaznamenaná vo vekovej skupine 65-ročných a starších osôb. Hospitalizovaných je 470 pacientov. Ochoreniu doteraz podľahlo celkovo 21 066 osôb.

Najviac prípadov od začiatku roka 2023 bolo zaznamenaných v Bratislavskom kraji, najmenej v Žilinskom kraji.

V Epidemiologickom informačnom systéme bolo v 11. kalendárnom týždni 2023 spracovaných 1 182 prípadov ochorenia COVID-19.

Mapa: 7 - dňová incidencia (od 13. 3. 2023 do 19. 3. 2023) potvrdených prípadov COVID-19 v SR podľa okresov (chorobnosť na 100 tis.)

7 - dňová incidencia (od 13. 3. 2023 do 19. 3. 2023) potvrdených prípadov COVID-19 v SR podľa okresov (chorobnosť na 100 tis.)

Graf:  Vekovo-špecifická chorobnosť COVID-19 prípadov v SR za mesiac marec, 2023

Vekovo-špecifická chorobnosť COVID-19 prípadov v SR za mesiac marec, 2023

PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky