Aktuality

Späť Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 10. kalendárny týždeň 2024

V 10. kalendárnom týždni 2024 bolo hlásených 43 200 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 639,8/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 0,8 % (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Prešovskom kraji, najnižšia v Nitrianskom kraji. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 5 240,1/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 526 osôb, čo predstavuje 3,5 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (786). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (476) a pneumónie (264).  

Ochorenia hlásilo 57 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 44 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Prešovskom kraji a najnižšia v Bratislavskom kraji. 

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 10. kalendárnom týždni 2024 hlásených 5 058 ochorení (chorobnosť 192/100 000), čo predstavuje 11,7 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 1,8 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných (642,2/100 000). V 10. kalendárnom týždni 2024 boli hlásené lokálne epidémie na úrovni krajov. 

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo v 10. kalendárnom týždni 2024 hlásené spolu v 20 výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Išlo o 17 materských škôl (päť v Trnavskom kraji, po štyri v Nitrianskom a v Prešovskom kraji a po dve v Žilinskom a v Banskobystrickom kraji) dve základné školy v Prešovskom kraji a jedny detské jasle v Nitrianskom kraji.

Zákaz návštev na všetkých lôžkových oddeleniach naďalej platí v Ľubovnianskej nemocnici, n. o. Stará Ľubovňa a vo FNsP Prešov, v ktorej bol od 4. 10. 2023 vydaný zákaz návštev na lôžkových oddeleniach. 

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 10. kalendárnom týždni 2024 vyšetrených 48 nazofaryngeálnych výterov a 14 vzoriek sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo 27 pozitívnych, z toho v deviatich prípadoch išlo o vírus chrípky A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09-like virus, v siedmich prípadoch o respiračný syncyciálny vírus, z toho v jednom prípade bola vzorka súčasne pozitívna na respiračný syncyciálny vírus a na vírus chrípky A/H1pdm09, v piatich prípadoch o vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie, v dvoch prípadoch o vírus chrípky A/H1pdm09, v jednom prípade o vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie, v jednom prípade o adenovírus, v jednom prípade o M. pneumoniae a v jednom prípade o vírus SARS-CoV-2 (graf 3).  

Od začiatku chrípkovej sezóny bolo vyšetrených spolu 2 373 vzoriek biologického materiálu (2 159 nazofaryngeálnych výterov a 214 sér). Z celkového počtu doteraz vyšetrených vzoriek bolo 1 194 pozitívnych a zistené boli nasledovné agens: 

 • 441 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie,
 • 262 x vírus chrípky A/H1pdm09, 
 • 23 x A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09-like virus,
 • 1 x vírus chrípky A/H3,
 • 1 x vírus chrípky A/Darwin/9/2021 (H3N2)-like,
 • 29 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie,
 • 346 x vírus SARS-CoV-2,
 • 78 x respiračný syncyciálny vírus,   
 • 8 x adenovírus,
 • 2 x vírus parachrípky,
 • 2 x Mycoplasma pneumoniae,
 • 1x Rhinovirus.

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1. 

Tabuľka 1:     Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 10. kalendárnom týždni 2024

Tabuľka 1:     Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 10. kalendárnom týždni 2024

 

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI) vyžadujúcich si hospitalizáciu

V 10. kalendárnom týždni 2024 boli hlásené dva prípady ťažkého akútneho respiračného ochorenia. Ochorenia boli hlásené z Prešovského kraja. Od začiatku chrípkovej sezóny bolo doteraz hlásených 61 prípadov SARI, z toho 16 skončilo úmrtím. 
 
Najnovšie informácie o výskyte ARO, CHPO  a COVID-19 v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:
-    https://erviss.org/ 
-    https://www.flunewseurope.org 
-    https://www.who.int/tools/flunet/flunet-summary  
-    https://worldhealthorg.shinyapps.io/euro-covid19/.

Graf 1:    Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2022/2023 a 2023/2024

Graf 1:    Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2022/2023 a 2023/2024

         

Graf 2:     Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2023/2024 

Graf 2:     Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2023/2024


Graf 3:    Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2023/2024

Graf 3:    Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2023/2024


Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2

    V Epidemiologickom informačnom systéme bolo v 10. kalendárnom týždni 2024 spracovaných 24 prípadov ochorenia COVID-19, chorobnosť 0,44/100 000 obyvateľov (graf  4).  Z celkového počtu hlásených prípadov ochorenia bola za mesiac marec (k 10. 3. 2024) najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť zaznamenaná vo vekovej skupine 65 a viac ročných osôb.

Graf 4:     Chorobnosť na COVID-19 v Slovenskej republike od 35. kalendárneho týždňa 2023 do 10. kalendárneho týždňa 2024 v porovnaní s predchádzajúcim sledovaným obdobím

Graf 3:    Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2023/2024

Pozn.: Uvedená chorobnosť znázorňuje prípady COVID-19 potvrdené PCR alebo Ag testom, ktoré boli hlásené do systému EPIS. Pravdepodobné prípady, t.j. prípady, ktoré nie sú potvrdené PCR alebo Ag testom, sú zahrnuté v hromadnom hlásení akútnych respiračných ochorení (ARO). 

Mapa:     7-dňová incidencia potvrdených prípadov COVID-19 (od 4. 3. 2024 do 10. 3. 2024)          v SR podľa okresov (chorobnosť na 100 000)

Mapa:     7-dňová incidencia potvrdených prípadov COVID-19 (od 4. 3. 2024 do 10. 3. 2024)          v SR podľa okresov (chorobnosť na 100 000)

MUDr. Mgr. Tatiana Červeňová, MPH, MHA
hlavný hygienik Slovenskej republiky