Aktuality

Späť Informácia k aktualizácii vyhlášok ÚVZ SR

1. Vo vyhláškach Úradu verejného zdravotníctva SR sa horná hranica platnosti očkovania proti COVID-19 skracuje z jedného roka na 9 mesiacov po poslednej dávke.

Vysvetlenie: Európska komisia prijala pravidlá, podľa ktorých bude COVID preukaz EÚ platný na cestovanie deväť mesiacov po ukončení kompletného očkovania. Z tohto dôvodu zosúlaďujeme trvanie platnosti vo vyhláškach ÚVZ SR.

Od 1. februára 2022 sa hranica platnosti očkovania proti COVID-19 skracuje z jedného roka na 9 mesiacov po poslednej dávke v týchto vyhláškach:

Od 4. februára 2022 sa hranica platnosti očkovania proti COVID-19 skracuje z jedného roka na 9 mesiacov po poslednej dávke v nasledujúcej vyhláške:

  • Vyhláška k režimu na hraniciach
    Účinnosť vyhlášky k režimu na hraniciach je posunutá na 4. februára 2022 z dôvodu implementácie zmien do systému eHranica.

Vo vyhláške k izolácii pozitívnych osôb a karanténe úzkych kontaktov sa hranica platnosti očkovania z 12 mesiacov na 9 skrátila už dňa 25. januára 2022.

2.  Vo vyhláške k režimu na hraniciach sa s účinnosťou od 4. februára okrem hranice platnosti očkovania mení aj:

  • Ruší sa zoznam rizikových krajín v súvislosti s variantom omikron (stanovené ešte v začiatkoch jeho výskytu) a osobitné podmienky pre osoby, ktoré z rizikových krajín pricestovali.
  • Rovnaké podmienky ako očkovaní budú mať po príchode na Slovensko aj tí, ktorí COVID-19 prekonali pred nie viac ako 180 dňami. Znamená to, že pre kompletne očkované osoby a aj pre prekonavších nie je povinná domáca karanténa po príchode na Slovensko (pre prekonavších po príchode na Slovensko platili doteraz podmienky ako pre nezaočkované osoby). Pre očkované osoby aj prekonavších platí povinnosť registrovať sa do systému eHranica raz za 6 mesiacov.
  • Karanténa pre neočkované osoby sa po príchode na Slovensko skracuje z 10 dní na 5 dní pri bezpríznakovom priebehu karantény, alebo sa karanténa končí po obdržaní negatívneho výsledku PCR testu, ktorý je možné vykonať hneď po príchode na územie SR. Upozorňujeme, že v čase prudkého rastu počtu pozitívnych môže byť náročné získať termín na PCR test v primeranom čase.
  • Trvanie karantény (skrátenie z 10 na 5 dní) zosúlaďujeme s vnútroštátnou vyhláškou. Registrácia v eHranici zostáva pre neočkované osoby povinná po každom príchode na Slovensko.
  • Výnimka z karantény pre držiteľov diplomatických a služobných pasov sa explicitne bude týkať držiteľov po vstupe na SR po vykonávaní pracovných úloh v zahraničí vyplývajúcich z ich funkcie a držiteľov, ktorých pasy boli vydané v zahraničí (zmena po dohode s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR).
  • Medzi krajiny, z ktorých pri prílete na územie SR nie je potrebný PCR test, sa zaraďuje aj Veľká Británia. Celý zoznam krajín nájdete v prílohe č. 1 vyhlášky.

Poznámka: Ako počítame uplynutie lehoty 5 dní:
Dátum príchodu na Slovensko + 5 = dátum posledného dňa karantény

Príklad:
Dátum príchodu Slovensko: 4. január + 5 = 9. januára je osoba ešte v karanténe, 10. januára už v karanténe nie je.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky