Aktuality

Späť Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 51. kalendárny týždeň 2022

obrázok skúmavky V 51. kalendárnom týždni 2022 bolo hlásených 91 068 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 3 532,8/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 0,3 % (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji, najnižšia v Banskobystrickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 10 546,8/100 000 (graf  2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 2 854 osôb, čo predstavuje 3,1 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (1 531). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (752) a pneumónie (571).

Ochorenia hlásilo 57 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 42 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Košickom kraji  a v Žilinskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 51. kalendárnom týždni 2022 hlásených 16 616 ochorení (chorobnosť 644,6/100 000), čo predstavuje 18,2 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť stúpla o 1,4 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Košickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných (2 045,7/100 000).

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo v 51. kalendárnom týždni 2022 hlásené  spolu v 1 168 výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Celkovo išlo o:

  • dvoje detské jasle v Nitrianskom kraji,
  • 559 materských škôl (108 v Žilinskom kraji, 103 v Košickom kraji, 90 v Nitrianskom kraji, 75 v Prešovskom kraji, 66 v Trnavskom kraji, 48 v Trenčianskom kraji,  38 v Banskobystrickom kraji a 31 v Bratislavskom kraji),
  • 550 základných škôl (107 v Prešovskom kraji, 106 v Košickom kraji, 91 v Nitrianskom kraji, 77 v Žilinskom kraji, 58 v Trnavskom kraji, 42 v Banskobystrickom kraji, 35 v Bratislavskom kraji a 34 v Trenčianskom kraji),
  • 57 stredných škôl (11 v Košickom kraji, desať v Nitrianskom kraji, deväť v Trnavskom kraji, deväť v Žilinskom kraji, šesť v Bratislavskom kraji, šesť v Banskobystrickom kraji, päť v Prešovskom kraji a jedna v Trenčianskom kraji).

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt.“

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 51.  kalendárnom týždni 2022 vyšetrených 241 nazofaryngeálnych výterov a 17 dvojíc sér. Z nazofaryngeálnych výterov bolo 177 pozitívnych vzoriek,  z toho v 125 prípadoch išlo o vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie, v 32 prípadoch išlo o vírus chrípky typu A/H3, v 16 prípadoch išlo o respiračný syncyciálny vírus, v troch prípadoch išlo o adenovírus a v jednom prípade išlo o vírus chrípky  B bez bližšej špecifikácie. Sérologickým vyšetrením boli zistené v jednom prípade vírus chrípky A a v jednom prípade respiračný syncyciálny vírus (graf 3).

Od začiatku chrípkovej sezóny bolo vyšetrených spolu 604 vzoriek biologického materiálu (474 nazofaryngeálnych výterov a 130 dvojíc sér). Z celkového počtu doteraz vyšetrených vzoriek bolo 296 pozitívnych:

  • 195 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie,
  • 58 x vírus chrípky typu A/H3,
  • 24 x respiračný syncyciálny vírus,   
  • 18 x adenovírus,
  • 1 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie.

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.

Tabuľka 1: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 51. kalendárnom týždni 2022

Tabuľka číslo 1 (pdf, 38 kB)


Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI) vyžadujúcich si hospitalizáciu

V 51. kalendárnom týždni 2022 bolo hlásených 22 prípadov ťažkého akútneho respiračného ochorenia SARI, 11 prípadov z Trnavského kraja, osem zo Žilinského kraja, dva prípady z Košického kraja a jeden prípad z Banskobystrického kraja. Od začiatku chrípkovej sezóny bolo hlásených celkovo 39 prípadov ochorenia SARI.

Najnovšie informácie o výskyte ARO, CHPO  a COVID-19 v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2021/2022 a 2022/2023

Graf číslo 1 (pdf, 44 kB)


Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2022/2023

Graf číslo 2 (pdf, 47 kB)


Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2022/2023
 

Graf číslo 3 (pdf, 36 kB)


Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2

V 51. kalendárnom týždni 2022 bolo hlásených spolu 766 pozitívnych vzoriek na ochorenie COVID-19 vyšetrených metódou RT-PCR, čo je o 2,3 % menej ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni.

V 51. kalendárnom týždni 2022 bolo hlásených spolu 900 pozitívnych vzoriek na ochorenie COVID-19 vyšetrených antigénovými testami, čo je o 7,8 % menej  ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni.      

Vo virologických laboratóriách bolo od začiatku pandémie COVID-19 spolu vyšetrených 7 370 330 vzoriek nazofaryngeálnych výterov metódou RT-PCR, z toho bolo 1 858 531 vzoriek pozitívnych. Aktuálnu incidenciu znázorňuje mapa. V Slovenskej republike bolo zároveň vykonaných spolu 44 592 599 antigénových testov, z toho bolo 797 283 vzoriek pozitívnych.

Z celkového počtu hlásených prípadov ochorenia bola za mesiac december 2022 najvyššia chorobnosť zaznamenaná vo vekovej skupine 65-ročných a starších osôb. Hospitalizovaných je 482 pacientov. Ochoreniu doteraz podľahlo celkovo 20 797 osôb.

Najviac prípadov od začiatku roka 2022 bolo zaznamenaných v Bratislavskom kraji, najmenej v Banskobystrickom kraji.

V Epidemiologickom informačnom systéme bolo v 51. kalendárnom týždni 2022 spracovaných 1 455 prípadov ochorenia COVID-19.

Mapa: 7-dňová incidencia (od 16. 12. 2022 do 22. 12. 2022) potvrdených prípadov COVID 19 v SR podľa okresov (chorobnosť na 100 tis.)

Mapa - 7 dňová incidencia potvrdených prípadov covid 19 (pdf, 65 kB)


Graf : Vekovo-špecifická chorobnosť COVID-19 prípadov v SR v mesiaci december 2022

Graf (pdf, 21 kB)


PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky