Aktuality

Späť INFORMÁCIA o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 49. kalendárny týždeň 2023

V 49. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 55 329 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 2 224,4/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 6,8 % (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji, najnižšia v Banskobystrickom kraji. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 6 033,7/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 484 osôb, čo predstavuje 2,7 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (834). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (459) a pneumónie (191).  

Ochorenia hlásilo 53 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 42 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Košickom kraji a najnižšia v Bratislavskom kraji. 

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 49. kalendárnom týždni 2023 hlásených 6 740 ochorení (chorobnosť 271,0/100 000), čo predstavuje 12,2 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť stúpla o 17,8 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných (648,1/100 000). 

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo v 49. kalendárnom týždni 2023 hlásené spolu v 51 výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Išlo o 32 materských škôl (osem v Košickom kraji, sedem v Trnavskom kraji, po šesť v Nitrianskom kraji a Žilinskom kraji, tri v Prešovskom kraji a po jednej v Bratislavskom kraji a Banskobystrickom kraji), 17 základných škôl (šesť v Trnavskom kraji, štyri v Košickom kraji, po tri v Bratislavskom kraji a Nitrianskom kraji a jedna v Žilinskom kraji), v jednej spojenej špeciálnej základnej škole s materskou školou v Bratislavskom kraji a v jednej strednej škole v Trnavskom kraji.  

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 49. kalendárnom týždni 2023 vyšetrených 66 nazofaryngeálnych výterov a 10 vzoriek sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo 23 pozitívnych, z toho v 15 prípadoch išlo o vírus SARS-CoV-2, v troch prípadoch o vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie, v dvoch prípadoch o vírus chrípky typu B bez bližšej špecifikácie, v troch prípadoch  o respiračný syncyciálny vírus (graf 3).  

Od začiatku chrípkovej sezóny bolo vyšetrených spolu 695 vzoriek biologického materiálu (612 nazofaryngeálnych výterov a 83 sér). Z celkového počtu doteraz vyšetrených vzoriek bolo 220 pozitívnych a zistené boli nasledovné agens: 

  • 10 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie,
  • 1 x vírus chrípky A/H1pdm09, 
  • 1 x A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09-like virus
  • 7 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie,
  • 173 x vírus SARS-CoV-2,
  • 20 x respiračný syncyciálny vírus,   
  • 5 x adenovírus,
  • 2 x vírus parachrípky,
  • 1 x Mycoplasma pneumoniae.

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1. 

Tabuľka 1:     Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 49. kalendárnom týždni 2023

Tabuľka 1:     Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 49. kalendárnom týždni 2023

 

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI) vyžadujúcich si hospitalizáciu

V 49. kalendárnom týždni 2023 nebol hlásený prípad ťažkého akútneho respiračného ochorenia. 

Najnovšie informácie o výskyte ARO, CHPO  a COVID-19 v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

Graf 1:    Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2022/2023 a 2023/2024

          

Graf 1:    Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2022/2023 a 2023/2024

Graf 2:     Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2023/2024
             

Graf 2:     Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2023/2024

         
Graf 3:    Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2023/2024

Graf 3:    Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2023/2024


Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2

V Epidemiologickom informačnom systéme bolo v 49. kalendárnom týždni 2023 spracovaných 902 prípadov ochorenia COVID-19. Z celkového počtu hlásených prípadov ochorenia bola za mesiac december (k 10. 12. 2023) najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť zaznamenaná vo vekovej skupine 65-ročných a starších osôb (graf 4). 


Graf 4:     Vekovo-špecifická chorobnosť prípadov COVID-19 v SR za mesiac december, (k 10. 12. 2023)        

Graf 4:     Vekovo-špecifická chorobnosť prípadov COVID-19 v SR za mesiac december, (k 10. 12. 2023)        

Zdroj údajov: EPIS, © ÚVZ SR


Mapa:7      – dňová incidencia (od 4. 12. 2023 do 10 12. 2023) potvrdených prípadov COVID 19 v SR podľa okresov (chorobnosť na 100 000)      

Mapa:7      – dňová incidencia (od 4. 12. 2023 do 10 12. 2023) potvrdených prípadov COVID 19 v SR podľa okresov (chorobnosť na 100 000)      

           

PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH 
hlavný hygienik Slovenskej republiky