Aktuality

Späť INFORMÁCIA o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 40. kalendárny týždeň 2023

V 40. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 37 661 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 636,6/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 10,5 % (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 5 023,8/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 088 osôb, čo predstavuje 2,9 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (582). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (367) a pneumónie (139).  

Ochorenia hlásilo 49 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 39 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Košickom  kraji a najnižšia v Bratislavskom kraji. 

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 40. kalendárnom týždni 2023 hlásených 3 224 ochorení (chorobnosť 140,1/100 000), čo predstavuje 8,6 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť stúpla o 25,4 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných (403,5/100 000). 

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo v 40. kalendárnom týždni 2023 hlásené spolu vo ôsmich výchovno - vzdelávacích zariadeniach. Išlo o šesť materských škôl (tri v Prešovskom kraji a po jednej v Banskobystrickom kraji, Žilinskom kraji a Nitrianskom kraji), jednu základnú školu a jednu strednú školu v Žilinskom kraji.  

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 40. kalendárnom týždni 2023 vyšetrených 30 nazofaryngeálnych výterov a tri vzorky séra. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo 12 pozitívnych vzoriek, z toho v desiatich prípadoch išlo o vírus SARS-CoV-2, v jednom prípade o vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie a v jednom prípade o vírus chrípky A/H1pdm09 (graf 3).  

Od začiatku chrípkovej sezóny bolo vyšetrených spolu 33 vzoriek biologického materiálu (30 nazofaryngeálnych výterov a tri séra). Z celkového počtu doteraz vyšetrených vzoriek bolo 12 pozitívnych: 

  • 1 x vírus chrípky A/H1pdm09, 
  • 1 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie,
  • 10 x vírus SARS-CoV-2. 

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1. 

Tabuľka 1: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 40. kalendárnom týždni 2023

Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 40. kalendárnom týždni 2023 - obrázok

 

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI) vyžadujúcich si hospitalizáciu

V 40. kalendárnom týždni 2023 nebol hlásený prípad ťažkého akútneho respiračného ochorenia. 

Najnovšie informácie o výskyte ARO, CHPO  a COVID-19 v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:
-    https://www.flunewseurope.org 
-    https://www.who.int/tools/flunet/flunet-summary  
-    https://worldhealthorg.shinyapps.io/euro-covid19/ .

Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2022/2023 a 2023/2024

Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2022/2023 a 2023/2024 - obrázok graf

Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2023/2024

Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2023/2024 - obrázok graf

Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2023/2024

Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2023/2024 - obrázok grafu

 

Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2

V Epidemiologickom informačnom systéme bolo v 40. kalendárnom týždni 2023 spracovaných 423 prípadov ochorenia COVID-19. Z celkového počtu hlásených prípadov ochorenia bola za mesiac október (k 8. 10. 2023) najvyššia vekovo špecifická chorobnosť zaznamenaná u detí do jedného roku života (graf 4)


Graf 4: Vekovo-špecifická chorobnosť prípadov COVID-19 v SR za mesiac október (k 8. 10. 2023), 2023

Vekovo-špecifická chorobnosť prípadov COVID-19 v SR za mesiac október (k 8. 10. 2023), 2023 - obrázok grafu

Mapa: 7- dňová incidencia (od 2. 10. 2023 do 8. 10. 2023) potvrdených prípadov COVID 19 v SR podľa okresov (chorobnosť na 100 tis.)

7- dňová incidencia (od 2. 10. 2023 do 8. 10. 2023) potvrdených prípadov COVID 19 v SR podľa okresov (chorobnosť na 100 tis.) - obrázok mapa

PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH 
hlavný hygienik Slovenskej republiky