Aktuality

Späť Hlavným hygienikom SR sa stala MUDr. Mgr. Tatiana Červeňová, MPH, MHA

Hlavným hygienikom Slovenskej republiky je od 15.02.2024 MUDr. Mgr. Tatiana Červeňová, MPH, MHA.

Doktorka T. Červeňová roky odborne pôsobí vo verejnom zdravotníctve, prioritne so zameraním na hygienu výživy, bezpečnosti potravín, výživových doplnkov a kozmetických výrobkov. Na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva v Martine pôsobila od roku 1993. V roku 2004 sa stala vedúcou odboru hygieny výživy, predmetov bežného užívania a výživových doplnkov, obalov a kozmetických prostriedkov. Od septembra 2008 začala ako regionálny hygienik viesť RÚVZ v Martine, pričom na štyri roky (2018 - 2022) bola uvoľnená pre výkon funkcie viceprimátora mesta Martin.

Do pozície hlavného hygienika SR prichádzam s cieľom priblížiť ľuďom verejné zdravotníctvo a ukázať obyvateľom, že sme tu pre nich. Úrady verejného zdravotníctva sú predovšetkým preventívnymi inštitúciami, ktoré chránia zdravie,” uviedla MUDr. Mgr. Tatiana Červeňová, MPH, MHA s tým, že chce prinavrátiť dôveru v Úrad verejného zdravotníctva SR a zvýšenie kreditu pre odbornú aj laickú verejnosť.

MUDr. Mgr. Tatiana Červeňová, MPH, MHA nahradila vo funkcii hlavného hygienika Slovenskej republiky PhDr. RNDr. MUDr. Jána Mikasa, PhD., MPH, ktorý Úrad verejného zdravotníctva SR viedol od leta 2016.

Úrad verejného zdravotníctva SR riadi a za jeho činnosť zodpovedá hlavný hygienik Slovenskej republiky. ÚVZ SR je nadriadeným služobným úradom RÚVZ, ktorých je na Slovensku 36.

Úrad verejného zdravotníctva SR