Aktuality

Späť Hlavný hygienik SR T. Červeňová na odbornej konferencii s cieľom hľadať riešenia na efektívnu inklúziu rómskych komunít

V Starej Ľubovni sa dňa 7. mája 2024 konala odborná konferencia na tému „Efektívna inklúzia Rómov v najmenej rozvinutých okresoch“. Organizoval ju Okresný úrad Stará Ľubovňa pod záštitou hlavného hygienika Slovenskej republiky Tatiany Červeňovej, štátneho tajomníka MIRRI pre regionálny rozvoj Michala Kaliňáka a splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity Alexandra Daška, ktorí sa konferencie aktívne zúčastnili.

Spoločná fotografia

Odborná konferencia sa konala aj za prítomnosti viac ako 100 odborníkov z rôznych rezortov, najmä z Ministerstva vnútra SR, Ministerstva financií SR, Zdravých regiónov, za aktívnej účasti regionálnych hygienikov, prednostov okresných úradov, starostov obcí, predstaviteľov mestskej a obecnej polície a ďalších odborníkov z dotknutých sektorov.

Cieľom stretnutia odborníkov bolo zdieľať skúsenosti a osvedčené prístupy z oblasti inklúzie rómskych komunít v najmenej rozvinutých častiach Slovenska. S aktívnou účasťou vystúpil aj hlavný hygienik SR, doktorka Tatiana Červeňová, ktorá vysoko ocenila myšlienku spojiť na odbornej konferencii všetkých, ktorí sa prierezovo podieľajú na riešení problematiky marginalizovaných skupín. Súčasne informovala o dôležitých úlohách úradov verejného zdravotníctva v oblasti ochrany a podpory zdravia zameranej na všetkých občanov, teda aj na tých, ktorí žijú v ťažších životných a zdravotných podmienkach.

„Som veľmi rada, že sa v Starej Ľubovni stretli odborníci, ktorí poznajú príklady dobrej praxe v oblasti inklúzie Rómov, vedia a chcú aktívne riešiť efektívne zapojenie marginalizovaných rómskych komunít. Ide o významnú rezortnú spoluprácu pri zapojení všetkých zodpovedných strán. Dôležitú úlohu majú aj naše regionálne úrady verejného zdravotníctva, ktoré máme situované aj v menej rozvinutých častiach Slovenska, a teda sú najbližšie k marginalizovaným rómskym komunitám. Aj my hľadáme riešenia a prinášame odporúčania pre zlepšenie inklúzie Rómov najmä z pohľadu zlepšenia ich životných podmienok a zdravia,“ informovala doktorka Tatiana Červeňová, hlavný hygienik SR.

Úrad verejného zdravotníctva SR