Aktuality

Späť HELLO XXL Dojčenská výživa s jahodami 200 g, HELLO Dojčenská výživa s jablkami 100 g – nevyhovujúce množstvo rezíduí pesticídov v detských potravinách

Aktualizované dňa 15.07.2024 o 14.50 h.

Úrady verejného zdravotníctva počas úradnej kontroly potravín zistili prítomnosť nevyhovujúcich detských potravín:

  1. HELLO XXL Dojčenská výživa s jahodami 200 g, od ukončeného 6. mesiaca veku, dátum minimálnej trvanlivosti 11.12.2025, šarža 16:25 11.12.2025/2, výrobca LINEA NIVNICE, a. s., U Dvora 190, 687 51 Nivnice, Česká republika, distribútor LINEA Slovensko spol. s r. o., Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín, Slovenská republika

    HELLO XXL Dojčenská výživa s jahodami HELLO XXL Dojčenská výživa s jahodami - zadné

  2. HELLO Dojčenská výživa s jablkami 100 g, od ukončeného 4. mesiaca veku, dátum minimálnej trvanlivosti 08.10.2025, šarža 09:10 08.10.2025/3, výrobca LINEA NIVNICE, a. s., U Dvora 190, 687 51 Nivnice, Česká republika, distribútor LINEA Slovensko spol. s r. o., Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín, Slovenská republika

    HELLO Dojčenská výživa s jablkam HELLO Dojčenská výživa s jablkam - zadne

V uvedených potravinách bol laboratórnou analýzou zistený obsah rezíduí pesticídov (fosetyl-Al, chlorečnan a v potravine HELLO Dojčenská výživa s jablkami aj captan) v množstvách prevyšujúcich 0,01 mg/kg. Je to prekročenie legislatívne stanoveného limitu a na základe tohto sa výrobky nepovažujú za bezpečné.

Množstvo rezíduí pesticídov (fosetyl-Al, chlorečnan, captan) prevyšujúce 0,01 mg/kg je v rozpore konkrétne s požiadavkami uvedenými v čl. 7 ods. 2 smernice Komisie č. 2006/125/ES o potravinách spracovaných na báze obilnín a detských potravinách určených pre dojčatá a malé deti a požiadavkami uvedenými v § 7 ods. 15 výnosu č. 16826/2007-OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca požiadavky na potraviny na osobitné výživové účely a na výživové doplnky v spojení s § 3 ods. 5 výnosu č. 26682/2007-OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca rezíduá prípravkov na ochranu rastlín.

Regionálne úrady verejného zdravotníctva uložili opatrenia stiahnuť uvedené potraviny z trhu a od odberateľov, zákaz umiestniť ich na trh a informovať zákazníkov o možnosti vrátenia v mieste zakúpenia.
Keďže sa tieto potraviny môžu nachádzať na trhu v SR, odporúčame spotrebiteľom, aby potraviny s vyššie uvedenými identifikačnými informáciami nekupovali, už zakúpené potraviny nekonzumovali a prípadne ich vrátili späť do miesta predaja.

Obe potraviny boli nahlásené do systému rýchleho varovania pre potraviny a krmivá RASFF.