Aktuality

Späť Expertný tím WHO sa stretol s hlavným hygienikom SR na Úrade verejného zdravotníctva

Hlavný hygienik SR Ján Mikas spolu s regionálnymi hygienikmi, epidemiológmi, mikrobiológmi a IT expertmi z Úradu verejného zdravotníctva SR privítali tento týždeň (5.-9.6.2023) expertný tím Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), ktorý na Slovensku navštívi aj ďalšie kľúčové inštitúcie v rezorte zdravotníctva. Ide o plánovanú misiu z Ústredia WHO Európa za účelom hodnotenia informačných systémov (IS) zdravotných dát v celej krajine.

WHO chce na Slovensku zmapovať medzirezortný tok informácií, informačné systémy a samotné procesy v slovenskom zdravotníctve. Záverečná správa hodnotiacej misie WHO bude obsahovať okrem celkového hodnotenia úrovne informatizácie zdravotných dát v SR i odporúčania WHO pre proces jej ďalšej optimalizácie.

“Záujem WHO o informačné systémy v oblasti zdravotníctva potvrdzuje ich význam pre ochranu verejného zdravia. Ide pritom nielen o ochranu zdravia obyvateľstva na úrovni krajín, ale aj na úrovni medzinárodnej, resp. celosvetovej. Aktivity WHO si preto veľmi vážime,” uviedol hlavný hygienik SR Ján Mikas.

Zasadnutie s misiou z Ústredia WHO Európa

Vzájomná informovanosť a výmena poznatkov sú podľa neho v tejto súvislosti podstatné, ako v nedávnej minulosti potvrdila aj pandémia COVID-19. “Kvalitné a presné dáta sú totiž užitočným a dôležitým nástrojom napríklad pri prijímaní adresných protiepidemických/protipandemických opatrení. Úrad verejného zdravotníctva preto pokračuje v posilňovaní informačných systémov, pričom dbá na prepojenosť zdravotníckych zložiek v systéme,” dodal hlavný hygienik.

Tlačové vyhlásenie predstaviteľov

Príkladom informačného systému vo verejnom zdravotníctve je Epidemiologický informačný systém (EPIS). Zameraný je na podrobné monitorovanie výskytu infekčných ochorení v Slovenskej republike, čím je neoddeliteľnou súčasťou surveillance infekčných chorôb. Eviduje informácie o výskyte infekčných ochorení a ponúka priestor na analýzy. Tento informačný systém je pre epidemiológov dôležitým východiskom pri manažmente epidémii či zvládaní mimoriadných situácií. Zrýchľuje zabezpečovanie podkladov pre rozhodovaciu činnosť epidemiológov na prijímaní protiepidemických opatrení na ochranu zdravia obyvateľstva.

V týchto dňoch sa začala používať nová verzia EPIS, ktorá zachovala všetky pôvodné moduly, ktoré boli funkčné v predchádzajúcom IS. Okrem nich bol dopracovaný modul Register očkovania, v ktorom sa budú zbierať údaje o očkovaných osobách tak, aby bolo možné vyhodnocovať včasnosť očkovania, dodržanie schémy očkovania, kontraindikácie a dôvody odmietania očkovania. Zároveň umožní sledovanie zaočkovanosti dospelej populácie, ako aj úroveň odporúčaného očkovania.

Register očkovania bude prepojený na Register fyzických osôb, čo umožní epidemiológom RÚVZ priebežne sledovať očkovanie detí daného ročníka, ktorý podlieha očkovaniu. V prípade neočkovania dieťaťa tak môže epidemiológ vykonať včasnú intervenciu. Prínosom nového IS EPIS bude dopracovanie možnosti prijímať údaje zo zdravotných záznamov pacienta prepojením na eHealth a Elektronickú knižku občana (EZKO).

Odbor komunikácie ÚVZ SR