Aktuality

Späť Európsky deň ústneho zdravia – 12. september 2023

Európskym dňom ústneho zdravia, ktorý sa koná každoročne 12. septembra už od roku 1990, sa odborníci snažia upriamiť pozornosť verejnosti na dôležitosť prevencie a vzdelávania v oblasti ústneho zdravia, ale aj naučiť ich spôsoby, ako predchádzať ochoreniam.

Značná časť ľudí si stále neuvedomuje, že ústne zdravie je neoddeliteľnou súčasťou celkového zdravia. Takmer 100 % dospelých a 90 % školopovinných detí má zubný kaz. Aby boli výsledky prevencie priaznivé, je dôležité dodržiavať štyri piliere, ktoré dokazujú, že zubnému kazu je možné úspešne predchádzať bez výrazného finančného zaťaženia:

 • Správna výživa s redukciou cukrov
 • Správna ústna hygiena
 • Aplikácia fluoridov na čistý zubný povrch
 • Pravidelné prehliadky u zubného lekára

Dodržanie všetkých štyroch pilierov prevencie môže zabrániť vzniku zubného kazu, zápalu parodontu a iných ochorení v ústnej dutine.

Vývoj kazivosti chrupu 15-ročných detí

Štatistiky NCZI zachytávajú aj hodnoty Indexu orálneho zdravia, resp. kazivosti chrupu (KPE), ktorý vyjadruje počet trvalých zubov postihnutých kazom, ošetrených plombou či zubov vytrhnutých pre zubný kaz.

Pri porovnávaní indexu KPE u 15-ročných detí sa zistilo, že najvyššia hodnota za obdobie 2012-2021 bola zistená v rokoch 2013 a 2014. Index v daných rokoch predstavoval hodnotu 2,92. Naopak, najnižšia hodnota KPE v období 2012-2021 bola zaznamenaná v roku 2021. Hodnota KPE v tomto období bola 2,31. U 15-ročných detí od roku 2013 má index KPE klesajúci charakter. Začiatkom sledovania v roku 2012 mal index KPE hodnotu 2,65 a v roku 2021 klesol na hodnotu 2,31.

Graf č. 1: Index KPE u 15-ročných detí na Slovensku za obdobie 2012-2021

Index KPE u 15-ročných detí na Slovensku za obdobie 2012-2021


Dentálna hygiena u detí

Téma dentálnej hygieny je súčasťou Medzinárodnej štúdie o zdraví a so zdravím súvisiacom správaní 11-, 13- a 15-ročných školákov, ktorá aj na Slovensku dlhodobo sleduje faktory vplývajúce na zdravie školákov (HBSC Slovakia).

Priložený graf (č. 2) zachytáva najnovšie údaje z ostatného zberu údajov v rokoch 2021/2022. Z grafu vyplýva, že v skupine 15-ročných detí 73 % dievčat uviedlo, že si umýva zuby viac ako raz denne, pričom u chlapcov tak uviedlo iba 52 % . V skupine 13-ročných to bolo 69 % dievčat a 52 % chlapcov. U 11-ročných čistenie zubov každý deň reportovalo 64 % dievčat a 58 % chlapcov.

Graf č. 2: Dentálna hygiena u detí v %

Dentálna hygiena u detí v %

Zdroj: Sociálne determinanty zdravia školákov, HBSC Slovensko 2021/2022

Môžeme si všimnúť značné rozdiely medzi pohlaviami - dievčatá si umývajú zuby viac ako raz denne častejšie ako chlapci. V rozdieloch medzi vekovými kategóriami vidíme rozdiel medzi 15-ročnými dievčatami, ktoré si umývajú zuby viac ako raz denne častejšie ako 11-ročné dievčatá. U chlapcov sú výsledky naprieč sledovanými vekovými kategóriami rovnaké alebo podobné.

Zásady, ako dbať na správnu ústnu hygienu

 1. S ústnou hygienou začať hneď po prerezaní prvého mliečneho zuba
 2. Používanie fluoridovaných zubných pást, dodržiavať odporúčané množstvo fluoridov podľa veku pacienta
 3. Čistenie zubov dvakrát denne, pričom večerné čistenie je efektívnejšie pre pôsobenie fluoridov na zuby v noci
 4. Cieľom čistenia zubov je dôkladné odstránenie zubného povlaku zo zubov
 5. Po čistení zubov je potrebné zubnú pastu vypľuť a nevyplachovať ústa, aby mohli fluoridy z pasty na zuby naďalej pôsobiť (neplatí pre deti v predškolskom veku)
 6. Deťom sa odporúča dočisťovať zuby minimálne do veku 12 rokov
 7. Zubnú kefku je potrebné meniť každé 3 mesiace alebo po infekčnom ochorení
 8. Dôležité je dočisťovanie medzizubných priestorov zubnou niťou alebo medzizubnou kefkou (s čistením medzizubného priestoru začať, keď sa u detí začnú dotýkať dva susedné zuby)

Podrobnejšie informácie:

Deň ústneho zdravia - SKZL.sk
Slovenská komora zubných lekárov: Národné odporúčania pre prevenciu zubného kazu
Zubnolekárska starostlivosť v Slovenskej republike v roku 2021 (nczisk.sk)