Aktuality

Späť Čierny kašeľ, záškrt, osýpky: čo treba vedieť a ako sa chrániť

Úrad verejného zdravotníctva SR a regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR pozorne sledujú výskyt čierneho kašľa, osýpok a záškrtu na našom území i v okolitých krajinách EÚ. Zaočkovanosť proti týmto ochoreniam na Slovensku v niektorých krajoch či okresoch klesla pod 95 %, čo je úroveň zabezpečujúca kolektívnu imunitu. Vzhľadom na tento pokles a na pohyb osôb medzi krajinami nie je možné vylúčiť šírenie týchto ochorení na našom území. V prípade zmeny epidemiologickej situácie sa bezodkladne prijímajú potrebné protiepidemické opatrenia na zabránenie šírenia týchto infekčných ochorení.

„Na Slovensku v posledných rokoch zaznamenávame síce mierny, ale neustále klesajúci trend zaočkovanosti v rámci povinného pravidelného očkovania detí. Zvýšené počty prípadov niektorých infekčných ochorení, ako je napríklad čierny kašeľ, sa zvyknú cyklicky objavovať zhruba každých päť rokov. Približne tak dlho trvá, kým počet vnímavých ľudí v populácii vzrastie natoľko, že sa ochorenie dokáže ľahšie šíriť. Vnímavú populáciu tvoria ľudia, ktorí nie sú zaočkovaní, ako aj osoby, u ktorých časom došlo k významnému poklesu ochranných protilátok,“ hovorí hlavný hygienik SR MUDr. Mgr. Tatiana Červeňová, MPH, MHA. Epidemiologická situácia sa obvykle stabilizuje tým, že sa vnímavá populácia opätovne zmenší kombináciou očkovania a prekonania ochorenia.

Očkovania proti osýpkam, čiernemu kašľu, ako aj záškrtu sú v Slovenskej republike dlhodobo zaradené do povinného pravidelného očkovania detí a očkovacia látka je plne hradená z verejného zdravotného poistenia. Preočkovanie proti čiernemu kašľu a záškrtu je možné v dospelosti v rámci pravidelného očkovania proti tetanu, existujú totiž kombinované očkovacie látky (o možnostiach preočkovania proti čiernemu kašľu sa informujte u svojho všeobecného lekára).

„Odporúčame rodičom, ktorých deti neboli proti týmto ochoreniam očkované v rámci pravidelného povinného očkovania, aby kontaktovali príslušného pediatra a prediskutovali možnosť ich očkovania. Súčasne odporúčame všeobecným lekárom pre deti a dorast, aby oslovili rodičov nezaočkovaných detí s cieľom zdôrazniť význam očkovania proti osýpkam, čiernemu kašľu a záškrtu,” dodáva MUDr. Mgr. Tatiana Červeňová, MPH, MHA.

Odpovede na otázky o očkovaní môžu rodičia získať aj v poradniach očkovania pri regionálnych úradoch verejného zdravotníctva.

Čierny kašeľ (pertussis)

Čierny kašeľ (divý kašeľ, pertussis) je vysoko infekčné ochorenie postihujúce dýchacie cesty a spôsobuje vážne záchvaty kašľa. Patrí k najzávažnejším ochoreniam detského veku. Pôvodcom ochorenia je baktéria Bordetella pertussis. Nákaza sa prenáša predovšetkým kvapôčkovou infekciou.

Výrazný nárast počtu prípadov čierneho kašľa hlásili v uplynulých týždňoch Česká republika, Belgicko, Chorvátsko. Pred rokom 2020 sa v SR zaznamenávali desiatky až stovky prípadov ročne. Počas roka 2024 však už ku koncu marca bolo zachytených 261 prípadov. Výskyt čierneho kašľa bol zaznamenaný v každej vekovej skupine, s najvyššou vekovošpecifickou chorobnosťou u 0-ročných detí a zároveň bol hlásený z každého kraja, s najvyššou chorobnosťou v Žilinskom kraji.

Zvolená diagnóza 'A370'.
Trend za 20 rokov.
Rok 2024. SR.

Výskyt čierneho kašľa v SR. Trend za 20 rokov
Zdroj údajov: EPIS, © ÚVZ SR
Graf: Výskyt čierneho kašľa v SR. Trend za 20 rokov

V prvom štádiu prebieha čierny kašeľ pod obrazom prechladnutia (mierne zvýšená teplota, únava, nechutenstvo, nádcha, kýchanie, mierny, neproduktívny a občasný kašeľ). Pre druhé štádium sú typické nočné záchvaty suchého, dráždivého kašľa trvajúci minimálne dva týždne, ale môže trvať aj dva mesiace. U detí do jedného roka má dramatický priebeh. Malé deti majú záchvaty kašľa náhle, často hlavne v noci, pri kašli sčervenejú až zmodrejú a dusia sa. Pre záchvaty kašľa je typické štekavé nadýchnutie a následne krátke viacnásobné kašľanie. Tretie štádium je štádium uzdravovania, tzv. rekonvalescencie – záchvaty kašľa ustupujú v priebehu niekoľkých týždňov.

Viac informácií o ochorení nájdete tu.

Záškrt (diftéria)

Záškrt je akútne infekčné ochorenie. Nákaza sa prenáša vdychovaním kontaminovaného vzduchu, ale vzhľadom na to, že baktéria (Corynebacterium diphteriae) je odolná voči vonkajším podmienkam, význam má aj prenos kontaminovaným prachom, predmetmi a ojedinele aj potravinami. Inkubačný čas je 2 – 5 dní, maximálne 1 – 10 dní. Prameňom pôvodcu nákazy je chorý človek alebo bezpríznakový nosič.

Na Slovensku sme od začiatku roka 2024 evidovali jeden prípad, išlo o nešpecifikovanú diftériu. Vlani to boli dva prípady (kožná diftéria a iná, spojovková diftéria) a v roku 2022 najviac za ostatné roky, celkovo 8 prípadov (v piatich prípadoch išlo o kožnú diftériu a po jednom prípade išlo o hltanový záškrt, nosohltanový záškrt a o nešpecifikovanú diftériu).

(A36) Výskyt diftérie
Trend za 20 rokov.
Rok 2024. SR.

Výskyt záškrtu v SR. Trend za 20 rokov
Zdroj údajov: EPIS, © ÚVZ SR
Graf: Výskyt záškrtu v SR. Trend za 20 rokov

Klinický obraz ochorenia je rôznorodý, preto môže mať záškrt rôzne klinické formy. Časť infekcií prebehne bezpríznakovo. Najčastejšie sa záškrt prejavuje postihnutím horných dýchacích ciest, keď sa infekčný proces prevažne lokalizuje v hrdle, na mandliach. Zriedkavejšie sa môže lokalizovať infekcia v nose, na koži, spojivkách či strednom uchu. Ide o zápalový proces na slizniciach sprevádzaný tvorbou „pablán“, zdurením lymfatických uzlín, vysokou teplotou. Pri ťažkom priebehu môže dôjsť k poškodeniu nervov, čo spôsobuje ochrnutie hlasiviek a prehĺtacích svalov. Ochorenie máva často komplikovaný priebeh, a to najmä zápalom srdcového svalu, obrnou mäkkého podnebia, iných svalov a poškodením obličiek.

Pri včasnom záchyte je dobre liečiteľný antibiotikami.

Viac informácií o ochorení nájdete tu.

Proti čiernemu kašľu a záškrtu sa na Slovensku očkuje povinne, v rámci očkovania hexavakcínou (proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, detskej obrne, hemofilovým nákazám a žltačke typu B). Základné očkovanie sa skladá z 3 dávok očkovacej látky. Prvá dávka sa podá v treťom mesiaci života novorodenca, druhá dávka o 2 mesiace a tretia dávka o 6 mesiacov po druhej dávke. Ďalej sa vykonáva preočkovanie v 6. a 13. roku života. Preočkovanie dospelých proti záškrtu a tetanu sa vykonáva kombinovanou očkovacou látkou každých 15 rokov.

Osýpky (morbilli)

Osýpky patria medzi najzávažnejšie vírusové ochorenia detského veku. Ich závažnosť spočíva najmä v častých komplikáciách, ako sú zápaly pľúc, priedušiek, uší a centrálneho nervového systému. Ochorenie patrí k najnákazlivejším prenosným ochoreniam, ktoré sa rýchlo šíri vzdušnou cestou, najmä medzi neočkovanými skupinami obyvateľstva. Riziko šírenia a trvalého prenosu osýpok existuje najmä v oblastiach s vnímavou populáciou (nezaočkovanou populáciou, nedostatočne očkovanou populáciou, či populáciou, ktorá neprekonala osýpky).

Na Slovensku sme v tomto roku zaznamenali jeden laboratórne potvrdený prípad osýpok u nezaočkovaného dieťaťa v okrese Považská Bystrica.

Za rok 2023 evidujeme 6 potvrdených prípadov osýpok. V roku 2019 bolo hlásených 318 prípadov osýpok na východe Slovenska.

V roku 2023 výrazne vzrástol počet ochorení na osýpky na celom svete. V rámci EÚ bolo najviac ochorení zaznamenaných v Rakúsku a Rumunsku, ktoré majú zároveň najnižšiu mieru zaočkovanosti proti tomuto ochoreniu.

(B05) Výskyt osýpok
Trend za 20 rokov.
Rok 2024. SR.

Výskyt osýpok v SR. Trend za 20 rokov
Zdroj údajov: EPIS, © ÚVZ SR
Graf: Výskyt osýpok v SR. Trend za 20 rokov

Vzhľadom na pokles zaočkovanosti druhou dávkou (< 95 % vo väčšine krajín EÚ/EHP) sa v nasledujúcich mesiacoch roka 2024 a najmä v jarných mesiacoch očakáva viac prípadov osýpok. Je preto nutné zamerať sa na doočkovanie detí, ktoré majú byť vzhľadom na svoj vek zaočkované, a udržanie vysokej miery zaočkovanosti (>95 % druhou dávkou), udržanie surveillance so zameraním sa na včasné zistenie, diagnostiku, reakciu a kontrolu ohnísk s prijatím efektívnych protiepidemických opatrení.

Je dôležité, aby lekári v rámci diferenciálnej diagnostiky pri pozitívnych klinických príznakoch (exantémové ochorenia s horúčkou) a pri pozitívnej epidemiologickej anamnéze mysleli aj na toto ochorenie.

Viac informácií o ochorení nájdete tu.

Úrad verejného zdravotníctva SR