Aktuality

Späť Choroby z povolania v SR v roku 2022

V r. 2022 bolo v SR hlásených 518 chorôb z povolania; z tohto počtu bolo 321 chorôb z povolania hlásených u žien (61,97 %).

K najčastejšie hláseným chorobám z povolania v SR v r. 2022 patrili:

  • prenosné a parazitárne ochorenia (položky č. 24 – 26 zoznamu chorôb z povolania) boli hlásené u 247 zamestnancov, t. j. u 47,7 % zo všetkých uznaných chorôb z povolania v SR,
  • ochorenie horných končatín z dlhodobého nadmerného a jednostranného zaťaženia (položka č. 29 zoznamu chorôb z povolania) bolo hlásené u 164 zamestnancov, t. j. u 31,7 % zo všetkých uznaných chorôb z povolania v SR,
  • ochorenie horných končatín z vibrácií (položka č. 28 zoznamu chorôb z povolania) bolo hlásené u 44 zamestnancov, t. j. u 8,5 % zo všetkých uznaných chorôb z povolania v SR,
  • porucha sluchu z hluku (položka č. 38 zoznamu chorôb z povolania) bola hlásená u 14 zamestnancov, t. j. u 2,7 % zo všetkých uznaných chorôb z povolania v SR,
  • vonkajšie alergické alveolitídy - hypersenzitívna pneumonitída (položka č. 44 zoznamu chorôb z povolania) bola hlásená u 14 zamestnancov, t. j. u 2,7 % zo všetkých uznaných chorôb z povolania v SR,
  • profesionálne dermatózy (položka č. 22 zoznamu chorôb z povolania) boli hlásené u 12 zamestnancov, t. j. u 2,3 % zo všetkých uznaných chorôb z povolania v SR,
  • choroba zaprášenia pľúc prachom obsahujúcim oxid kremičitý - silikóza (položka č. 33 zoznamu chorôb z povolania) bola hlásená u 8 zamestnancov, t. j. u 1,5 % zo všetkých uznaných chorôb z povolania v SR,
  • profesionálna bronchiálna astma (položka č. 37 zoznamu chorôb z povolania) bola hlásená u 7 zamestnancov, t. j. u 1,4 % zo všetkých uznaných chorôb z povolania v SR.

Na celkovom počte chorôb z povolania sa najväčšou mierou podieľali profesionálne infekčné a parazitárne choroby v dôsledku pandemickej situácie v súvislosti s infekciou COVID-19 a profesionálne ochorenia postihujúce podporno-pohybový systém a nervový systém zamestnancov vystavených pri práci dlhodobému nadmernému a jednostrannému zaťaženiu horných končatín a vibráciám.
Porucha sluchu z hluku, profesionálne dermatózy a profesionálna bronchiálna astma boli v r. 2022 zastúpené v nižšom počte. V r. 2020 až 2022 bol zaznamenaný výrazne stúpajúci trend v alergických ochoreniach postihujúcich pľúcne alveoly – hypersenzitívnych pneumonitídach.

Podľa odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (SK NACE Rev2) bol najvyšší výskyt chorôb z povolania v odvetví zdravotníctvo a sociálna pomoc – 247 hlásených chorôb z povolania (47,7 % uznaných chorôb z povolania) a v odvetví priemyselná výroba – 162 hlásených chorôb z povolania (31,3 % uznaných chorôb z povolania). V odvetví ťažba a dobývanie bolo hlásených 39 chorôb z povolania (7,5 % uznaných chorôb z povolania), v odvetví stavebníctvo bolo hlásených 23 chorôb z povolania (4,4 % uznaných chorôb z povolania) a v odvetví poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov bolo hlásených 12 chorôb z povolania (2,3 % uznaných chorôb z povolania).

Podľa profesií bol v r. 2022 najvyšší výskyt chorôb z povolania a ohrození chorobou z povolania v celkovom počte 205 u špecialistov a odborných pracovníkov v zdravotníctve (v predchádzajúcich rokoch bol najvyšší výskyt chorôb z povolania u kvalifikovaných pracovníkov a remeselníkov).

V r. 2022 boli najčastejšie chorobou z povolania postihnutí pracujúci medzi 55. – 59. rokom života, čo predstavuje 21,4 % zo všetkých uznaných chorôb z povolania (v r. 2021 bolo 23,8 % uznaných vo vekovej skupine medzi 55. – 59. rokom života).

Podľa sídla organizácie kde choroba z povolania vznikla, bol najvyšší počet chorôb z povolania v r. 2022 hlásený v Banskobystrickom kraji – 161 hlásení chorôb z povolania (31,1 % zo všetkých uznaných chorôb z povolania). V Košickom kraji bolo hlásených 152 chorôb z povolania (29,3 % zo všetkých uznaných chorôb z povolania). Za rovnaké obdobie bolo v Žilinskom kraji hlásených 86 chorôb z povolania (16,6 % zo všetkých uznaných chorôb z povolania a v Trenčianskom kraji 68 chorôb z povolania (13,1 % zo všetkých uznaných chorôb z povolania). V Prešovskom kraji bolo hlásených 20 chorôb z povolania (3,8 % zo všetkých uznaných chorôb z povolania) a v Bratislavskom kraji 17 chorôb z povolania (3,2 % zo všetkých uznaných chorôb z povolania). V Trnavskom kraji bolo hlásených 10 chorôb z povolania (1,9 % zo všetkých uznaných chorôb z povolania). Najnižší počet chorôb povolania v r. 2022 bol hlásený v Nitrianskom kraji a to 4 choroby z povolania (0,7 % zo všetkých uznaných chorôb z povolania).

Podľa zdravotníckej organizácie, ktorá choroby z povolania hlásila, bol výskyt chorôb z povolania najvyšší v Banskobystrickom kraji (30,5 %), Žilinskom kraji (25,7 %) a Košickom kraji (23,6 %); choroby z povolania neboli hlásené v Nitrianskom kraji.

graf - Vývoj chorôb z povolania v SR v rokoch 1998 - 2022

Najčastejšie sa vyskytujúce choroby z povolania v SR v roku 2022