Aktuality

Späť Aktuálna situácia vo výskyte žltačky typu A na východe SR

Príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ) naďalej aktívne riešia a dôsledne monitorujú situáciu s výskytom vírusovej hepatitídy typu A (VHA) v časti východného Slovenska. Svoje kroky koordinujú s miestnymi samosprávami, nemocnicami, infektológmi, zástupcami Zdravých regiónov a ďalšími príslušnými zložkami. Nariaďujú opatrenia, ktoré majú stabilizovať situáciu a zabrániť ďalšiemu šíreniu ochorenia.

Hlavný hygienik SR Ján Mikas denne dostáva aktualizované informácie o vývoji v jednotlivých ohniskách nákazy. S príslušnými RÚVZ je v dennom kontakte - informujú ho o situácii a krokoch, ktoré podnikli.

Pozitívne prípady ochorení na VHA zisťujú RÚVZ na základe aktívneho epidemiologického vyšetrovania. Aktuálne denne pribúdajú nové prípady vírusovej hepatitídy typu A, zväčša v jednotkách prípadov v aktívnych ohniskách nákazy. Niektoré ohniská sú už neaktívne, v ďalších je situácia stabilná alebo sa zlepšuje. Vyskytujú sa však aj nové ohniská nákazy, v ktorých RÚVZ intenzívne vyhľadávajú ďalšie prípady a nariaďujú protiepidemické opatrenia.

“Dodržiavanie nariadeného očkovania vybraným osobám a nastavených protiepidemických opatrení v oblastiach nákazy hepatitídy typu A je pre znižovanie jej šírenia v časti východného Slovenska kľúčové. Ide o ochorenie, ktoré sa medzi ľuďmi šíri veľmi ľahko úzkym kontaktom, ale napríklad aj dotykom kontaminovaného predmetu a môže sa ňou nakaziť ktokoľvek. VHA tak veľmi jednoducho dokáže vyvolať epidémie, ktoré môžu trvať dlho, keďže inkubačná doba môže dosiahnuť až 50 dní,” zdôraznil hlavný hygienik SR PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH, pričom ľudí povzbudzuje, aby v oblastiach výskytu VHA zotrvali v dodržiavaní nastavených hygienických štandardov.

Žltačka "A" Ako sa chrániť pred ochorením

Okresy Košice-mesto a Košice-okolie

Epidemiologická situácia je v súvislosti s výskytom VHA v košických okresoch stabilizovaná.

“Predchádzajúci týždeň bolo laboratórne potvrdených 18 ochorení na VHA, z okresu Košice-mesto 8 prípadov a z okresu Košice-okolie 10 prípadov. Ochorenia boli zaznamenané prevažne u majoritnej skupiny populácie bez vzájomnej epidemiologickej súvislosti,” zhrnula vedúca odboru epidemiológie RÚVZ Košice MUDr. Veronika Tarkovská.

Všetkým osobám, ktoré sa s chorými kontaktovali, RÚVZ nariadil lekársky dohľad pozostávajúci zo sledovania zdravotného stavu a podania očkovacej látky proti vírusovej hepatitíde typu A.

Lekársky dohľad sa týkal rodinných príslušníkov chorého, spolupracovníkov v zamestnaní, spolužiakov v školských a predškolských zariadeniach a ďalších úzkych kontaktov. RÚVZ v Košiciach zároveň úzke kontakty poučil o pravidlách sprísnených preventívnych opatrení, medzi ktoré patrí najmä osobná hygiena s dôrazom na časté umývanie rúk.

Minulý týždeň RÚVZ nariadil lekársky dohľad 148 úzkym kontaktom.

Keďže aktívne ohniská v obciach Kecerovce a Veľká Ida zanikli, RÚVZ v Košiciach zrušil vyhlášku, ktorou nariadil opatrenia pre tieto obce. Na jej základe bolo zaočkovaných 1370 detí. Celkovo od 1.9.2023 k 4.12.2023 evidoval RÚVZ Košice 275 prípadov nákazy VHA v košických okresoch. Regionálna hygienička MUDr. Zuzana Dietzová, PhD., MPH vydala rozhodnutia na vykonávanie dezinfekcie pre dve základné školy a jednu strednú školu. Od začiatku septembra 2023 doteraz bolo vydaných 36 takýchto rozhodnutí.

Okres Michalovce

RÚVZ v Michalovciach eviduje dosiaľ deväť ohnísk s epidemickým výskytom VHA v okrese Michalovce s celkovo 216 prípadmi ochorení.

“Predpokladáme, že výskyt ochorení bude ešte pokračovať, najmä v meste Michalovce – v lokalitách na uliciach Mlynská a Gerbová, vzhľadom na nedostatočné hygienické podmienky a veľký počet osôb v danej lokalite,” konštatuje regionálna hygienička MUDr. Janka Stašková, MPH.

V jednotlivých ohniskách nákazy nariadil RÚVZ v Michalovciach podrobiť sa lekárskemu dohľadu a očkovaniu proti VHA deťom od 2 do 15 rokov, ako aj ohniskovú dezinfekciu s virucídnym účinkom na báze aktívneho chlóru. Neodporučil konanie hromadných podujatí a zároveň stanovil opatrenia, ktoré musia organizátori splniť, ak sa napriek tomu rozhodnú hromadné podujatie zorganizovať. Išlo napríklad o zabezpečenie dezinfekcie rúk či čistenie a dezinfekciu povrchov a dotykových plôch.

RÚVZ v Michalovciach tiež pripravil edukačný leták o žltačke typu A, ktorý operatívne distribuoval do dotknutých lokalít. Spolupracuje aj so samosprávou, všeobecnými lekármi pre deti a dorast, všeobecnými lekármi pre dospelých, pracovníkmi terénnej sociálnej práce, zástupcami Zdravých regiónov. Písomne tiež požiadal zriaďovateľov všetkých školských a predškolských zariadení v okrese Michalovce nevyhnutne vykonávať prevenciu smerujúcu k tlmeniu prenosu nákazy. RÚVZ opakovane písomne žiadal potravinárske prevádzky v okresoch Michalovce a Sobrance o zvýšenú frekvenciu vykonávania sanitácie a najmä účinnú dezinfekciu, vrátane zabezpečenia dezinfekčných prostriedkov pri vstupe do predajní. Následne vykonáva kontroly v týchto prevádzkach zamerané na plnenie stanovených protiepidemických opatrení, vrátane odberu sterov za účelom zistenia vykonávania sanitácie a dezinfekcie predovšetkým pracovných plôch a nákupných vozíkov a košíkov.

Okres Gelnica

RÚVZ v Spišskej Novej Vsi eviduje jednu epidémiu VHA v okrese Gelnica, a to šesť potvrdených prípadov v obci Mníšek nad Hnilcom. “RÚVZ vydal vyhlášku, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia vírusovej hepatitídy typu A v obci Mníšek nad Hnilcom - povinne sa podrobiť mimoriadnemu očkovaniu proti VHA pre deti vo veku od dvoch do pätnásť rokov, ktoré sa zdržiavajú na území obce Mníšek nad Hnilcom,” uviedla regionálna hygienička MUDr. Renáta Hudáková.

Okresy Prešov a Sabinov

RÚVZ v Prešove eviduje nárast počtu VHA, a to pre vznik nových ohnísk nákazy v obci Víťaz, okres Prešov, a v obci Olejníkov, okres Sabinov.

“Epidemiologická situácia je pod kontrolou. RÚVZ so sídlom v Prešove podniká kroky na stabilizovanie epidemiologickej situácie,” uviedol regionálny hygienik Mgr. Jozef Varga, MPH.

Dosiaľ RÚVZ eviduje v okrese Prešov spolu 276 prípadov ochorenia VHA s epidemickým výskytom. V súčasnosti je aktívnych päť ohnísk nákazy v piatich obciach, pričom v obciach Žehňa, Červenica, Tuhrina a Varhaňovce ide o doznievajúce ohniská. V obci Víťaz je nové ohnisko s 5 ochoreniami.

V okrese Sabinov je aktívne jedno ohnisko, a to v obci Olejníkov so šiestimi ochoreniami.

RÚVZ v Prešove taktiež nariadil očkovanie proti VHA detí od 1 do 15 rokov aj v iných obciach (Abranovce, Mirkovce, Lemešany a Pečovská Nová Ves), ktoré identifikoval ako rizikové z hľadiska ďalšieho možného šírenia VHA.

V rámci ďalších protiepidemických opatrení v obciach Červenica, Tuhrina, Žehňa, Varhaňovce a Olejníkov RÚVZ nariadil všetkým od 1 do 15 rokov podrobiť sa lekárskemu dohľadu a aktívnej imunizácii. V Červenici a Tuhrine boli zakázané hromadné podujatia, v Žehni sa mohli konať, ale s nariadenými opatreniami.

RÚVZ v Prešove informoval predstaviteľov miestnej samosprávy uvedených obcí o výskyte ochorení v obci a potrebe informovania občanov o ochorení VHA, o prevencii ochorenia, a to prostredníctvom letákov, prípadne miestneho rozhlasu. Informoval Slovenskú poštu a autobusového dopravcu o ochorení a o potrebe dezinfekcie rúk, dotykových plôch a povrchov. Na ochorenie a potrebné opatrenia upozornil tiež výchovno-vzdelávacie zariadenia a zároveň aj na potrebu vykonávania ranného filtra pri nástupe detí do kolektívnych zariadení, ako aj pravidelnej dezinfekcie priestorov.

Okres Vranov nad Topľou

RÚVZ vo Vranove nad Topľou zaevidoval v okrese 226 prípadov hepatitídy typu A s epidemickým výskytom, z toho desať bolo sporadických, teda bez epidemiologickej súvislosti s inými prípadmi.

“V obciach Vechec, Poša, Kamenná Poruba, Sedliská a Soľ evidujeme spomalenie šírenia nákazy. V 48. kalendárnom týždni sme zaznamenali nárast ochorení VHA v obci Sačurov, v priebehu pár dní to bolo viac ako 30 nových prípadov,” opísala situáciu regionálna hygienička Mgr. Monika Kurucová, MPH.

“Momentálne aj naďalej predpokladáme nárast nových prípadov v obci Sačurov. Tento trend môže trvať ešte dva týždne, potom by sa malo šírenie nákazy spomaliť. V obci Sačurov bolo po zabezpečení vakcín zaočkovaných približne 240 detí,” priblížila M. Kurucová.

RÚVZ vyhláškou nariadil lekársky dohľad a aktívnu imunizáciu. Zároveň nariadil aj mimoriadne očkovanie proti VHA deťom od 2 do 16 rokov, ktoré navštevujú predškolské a školské zariadenia v obci Sačurov. Zároveň bolo vyhláškou nariadené mimoriadne očkovanie proti VHA deťom, ktoré navštevujú základnú školu v obci Nižný Hrabovec a Nižný Hrušov. V obciach s epidemickým výskytom ochorenia je zákaz hromadných podujatí. V školských a predškolských zariadeniach sa na základe rozhodnutia RÚVZ vykonáva pravidelná dezinfekcia priestorov. Dezinfekcia sa v spolupráci s obcami vykonáva aj v ohniskách nákazy. O potrebe vykonávania pravidelnej a dôkladnej dezinfekcie bol informovaný aj autobusový dopravca a Slovenská pošta. Verejnosť je informovaná, RÚVZ distribuoval letáky a v obciach sa vykonáva edukačná činnosť. Je v pravidelnom kontakte s pediatrami zo spádových oblastí, ktorí hlásia nové ochorenia a informujú aj o priebehu vakcinácie kontaktov.

Okres Humenné

RÚVZ v Humennom eviduje v okrese 12 ochorení na VHA s epidemickým výskytom v jednom ohnisku v obci Slovenská Volová. “V ohnisku nákazy nariadil lekársky dohľad kontaktom, išlo o 72 osôb. Zároveň v základnej škole v obci Ohradzany, ktorú navštevujú deti zo Slovenskej Volovej, nariadil vykonávať pravidelnú účinnú dezinfekciu priestorov,” informovala Mgr. Lenka Lesňáková, poverená vykonávaním funkcie regionálnej hygieničky. RÚVZ v Humennom oboznámil aj autobusového dopravcu zabezpečujúceho dopravné spojenie obce Slovenská Volová o výskyte ochorení VHA v obci, o potrebe dôkladnej dezinfekcie priestorov autobusov, najmä kontaktných plôch a o poučení vodičov autobusov o potrebe častej a dôkladnej dezinfekcie rúk najmä pri kontakte s hotovosťou. Informovaná bola aj Slovenská pošta, aby doručovatelia dbali na hygienu rúk pri doručovaní zásielok, resp. pri práci s hotovosťou.

Dva prípady eviduje RÚVZ v Humennom aj v mestskej časti Podskalka, mesto Humenné. Ide o rodinný výskyt. V ohnisku nákazy úrad vydal lekársky dohľad kontaktom, 69 osobám, a základnej škole nariadil vykonávať pravidelnú účinnú dezinfekciu priestorov.

Hlavný hygienik SR
Regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR