Aktuality

Späť Aktuálna epidemiologická situácia vo výskyte osýpok v SR k 19.2.2024

Osýpky patria medzi najzávažnejšie vírusové ochorenia detského veku. Ich závažnosť spočíva najmä v častých komplikáciách, ako sú zápaly pľúc, priedušiek, uší a centrálneho nervového systému. Ochorenie patrí k najnákazlivejším prenosným ochoreniam, ktoré sa rýchlo šíri vzdušnou cestou, najmä medzi neočkovanými skupinami obyvateľstva. Riziko šírenia a trvalého prenosu osýpok existuje najmä v oblastiach s vnímavou populáciou (nezaočkovanou populáciou, nedostatočne očkovanou populáciou, či populáciou, ktorá neprekonala osýpky).

Úrad verejného zdravotníctva SR a regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR venujú zvýšenú pozornosť monitorovaniu výskytu osýpok na našom území i v okolitých krajinách EÚ. Vzhľadom na pohyb osôb medzi krajinami a pokles zaočkovanosti v Slovenskej republike na krajskej či okresnej úrovni pod 95 % nie je možné vylúčiť zavlečenie a šírenie osýpok na našom území. V prípade zmeny epidemiologickej situácie sa bezodkladne prijímajú potrebné protiepidemické opatrenia na zabránenie šírenia tohto infekčného ochorenia. 

Očkovanie je najúčinnejším spôsobom prevencie vzniku osýpok. Očkovanie sa vykonáva trivakcínou proti osýpkam, mumpsu a ružienke. Prvá dávka očkovacej látky sa podáva v 15. až 18. mesiaci života, druhá dávka sa podáva v 5. roku života (resp. v 11. roku v závislosti od roku narodenia).

Každá osoba cestujúca do krajiny postihnutej osýpkami, ktorá nie je riadne očkovaná dvoma dávkami vakcíny proti osýpkam, je v riziku, že pri kontakte s chorým na osýpky ochorie. Aktuálne platný očkovací kalendár: https://www.uvzsr.sk/web/uvz/ockovaci-kalendar 

Za rok 2024 neevidujeme v SR žiadny prípad osýpok. Za rok 2023 evidujeme 6 potvrdených prípadov osýpok. V roku 2019 bolo hlásených 318 prípadov osýpok na východe Slovenska. 

Graf: Výskyt osýpok v SR. Trend za 20 rokov

Graf: Výskyt osýpok v SR. Trend za 20 rokov

Bližšie informácie o osýpkach sú dostupné na webovej stránke Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky: https://www.uvzsr.sk/web/uvz/osypky-sypanice-morbilli-a-z 
Ďalšie informácie: https://www.ockovaniechrani.sk/ 

Informácia o aktuálnej epidemiologickej situácii vo výskyte osýpok v Európe:

Od 1. januára do 31. decembra 2023 hlásilo 23 krajín do Európskeho systému dohľadu (TESSy) celkovo 2 361 prípadov osýpok. Väčšinu prípadov nahlásilo Rumunsko (1 755), Rakúsko (186), Francúzsko (118), Nemecko (82), Belgicko (69), Taliansko (44), Poľsko (37), Španielsko (13) a Švédsko (11). Celkový počet prípadov v EÚ/EHP od júna 2023 neustále narastá.

Zostávajúce krajiny s hlásenými prípadmi (Chorvátsko, Česko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Maďarsko, Írsko, Lotyšsko, Lichtenštajnsko, Litva, Holandsko, Nórsko, Portugalsko a Slovensko) hlásili v roku 2023 menej ako 10 prípadov.

Obrázok : Incidencia osýpok (na 1 000 000 obyvateľov) v EÚ/EHP hlásených do ECDC v roku 2023. (Zdroj: ECDC, 2024)

Obrázok : Incidencia osýpok (na 1 000 000 obyvateľov) v EÚ/EHP hlásených do ECDC v roku 2023. (Zdroj: ECDC, 2024)

V roku 2023 bol zaznamenaný opätovný výskyt osýpok v Anglicku. Od 1. januára do 31. decembra 2023 bolo laboratórne potvrdených 368 prípadov osýpok, 160 (44 %) vo West Midlands a 122 (33 %) v Londýne, prípady však hlásili všetky regióny. Počiatočný nárast prípadov bol zaznamenaný v apríli a máji, následne počas letného obdobia počet ochorení klesol a od októbra 2023 počet prípadov opäť narastá. Od 1. októbra do 13. februára 2024 bolo v Anglicku hlásených 521 laboratórne potvrdených prípadov osýpok. Väčšina prípadov bola neočkovaná.

Za posledné štyri týždne (od 15. januára 2024 - 15. február 2024) bolo potvrdených 166 prípadov. Väčšina prípadov sa vyskytla vo West Midlands (55 %, 91 zo 166), pričom dominovalo mesto Birmingham, 12 % (20 zo 166) prípadov bolo v Londýne, 10 % (17 zo 166) na severozápade, 10 % v Yorkshire a The Humber (16 zo 166) a 9 % (15 zo 166) v East Midlands. 

Podrobnejšie informácie sú dostupné na webových stránkach ECDC (Európske centrum pre kontrolu a prevenciu prenosných ochorení), WHO (Svetová zdravotnícka organizácia) a UK Health Security Agency.

Communicable disease threats report, 4-10 February 2024, week 6 (europa.eu)
Measles (europa.eu)
Measles (who.int)
https://www.gov.uk/government/publications/measles-epidemiology-2023/confirmed-cases-of-measles-in-england-by-month-age-and-region-2023 

Základom prevencie vzniku osýpok je aktívny dohľad nad osýpkami, rýchla reakcia krajiny pri výskyte ochorenia a vysoká miera očkovania.

Vzhľadom na pokles zaočkovanosti druhou dávkou (< 95 % vo väčšine krajín EÚ/EHP) sa v nasledujúcich mesiacoch roka 2024 a najmä v jarných mesiacoch očakáva viac prípadov osýpok. Je preto nutné zamerať sa na doočkovanie detí, ktoré majú byť vzhľadom na svoj vek zaočkované, a udržanie vysokej miery zaočkovanosti (>95 % druhou dávkou), udržanie surveillance so zameraním sa na včasné zistenie, diagnostiku, reakciu a kontrolu ohnísk s prijatím efektívnych protiepidemických opatrení. 
Odporúčame rodičom, ktorých deti neboli očkované v rámci pravidelného povinného očkovania, aby kontaktovali príslušného pediatra a prediskutovali možnosť ich očkovania. Súčasne odporúčame všeobecným lekárom pre deti a dorast, aby oslovili rodičov nezaočkovaných detí s cieľom zdôrazniť význam očkovania proti osýpkam.

Rovnako je dôležité, aby lekári v rámci diferenciálnej diagnostiky pri pozitívnych klinických príznakoch (exantémové ochorenia s horúčkou) a pri pozitívnej epidemiologickej anamnéze mysleli aj na toto ochorenie.

Sekcia epidemiológie a pripravenosti na pandémie ÚVZ SR