Aktuality

Späť Aktualizácia Vyhodnotenie radiačnej situácie na území Slovenskej republiky a Európy (17. máj – 23. máj 2024)

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v spolupráci s ostatnými zložkami radiačnej monitorovacej siete neustále monitoruje a vyhodnocuje radiačnú situáciu na území Slovenskej republiky a sleduje radiačnú situáciu v Európe. Monitorovacie miesta siete včasného varovania, ktoré sú rovnomerne rozmiestnené na území Slovenskej republiky, sú zobrazené na Obrázku č. 1. Ani v priebehu predchádzajúcich dní (17. máj - 23. máj 2024) neboli na našom území, ani v iných krajinách Európy zaznamenané odchýlky od štandardne meraných hodnôt.

Rozmiestnenie monitorovacích miest siete včasného varovania na území SR
Obrázok č. 1 Rozmiestnenie monitorovacích miest siete včasného varovania na území Slovenskej republiky (zdroj: Informačný systém ÚVZ SR)

Údaje o radiačnej situácii Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky transparentne reportuje aj do JRC Európskej komisie a spolu s ostatnými údajmi o radiačnej situácii v Európe sú pre verejnosť k dispozícii v európskej databáze EURDEP: https://remap.jrc.ec.europa.eu/Advanced.aspx

Výsledky meraní priemerných denných hodnôt dávkových príkonov gama žiarenia
v piatich vybraných lokalitách v Slovenskej republike, ktoré vykonáva Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, prikladáme nižšie:

Priemerný denný dávkový príkon Bratislava
Graf č. 1 Priemerný denný dávkový príkon Bratislava

Priemerný denný dávkový príkon Banská Bystrica
Graf č. 2 Priemerný denný dávkový príkon Banská Bystrica

Priemerný denný dávkový príkon Michalovce
Graf č. 3 Priemerný denný dávkový príkon Michalovce

Priemerný denný dávkový príkon Stará Ľubovňa
Graf č. 4 Priemerný denný dávkový príkon Stará Ľubovňa

Priemerný denný dávkový príkon Košice
Graf č. 5 Priemerný denný dávkový príkon Košice

V uvedenom období neboli zaznamenané žiadne významnejšie odchýlky od dlhodobo sledovaných hodnôt dávkových príkonov gama žiarenia meraných na území Slovenskej republiky.

Bežne sa vyskytujúce hodnoty dávkových príkonov gama žiarenia sledované na našom území sa pohybujú v rôznych oblastiach v rozmedzí 70 nSv/h až 160 nSv/h, v niektorých oblastiach dosahujú až do 200 nSv/h, v závislosti od nadmorskej výšky, geologického podložia a ďalších faktorov.

Ďalšie informácie o meraní dávkových príkonov gama žiarenia na území Slovenskej republiky môže verejnosť sledovať aj na stránke Slovenského hydrometeorologického ústavu: Rádioaktivita - SHMÚ (shmu.sk)

Odbor radiačnej ochrany ÚVZ SR