Aktuality

Späť Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2023 (36. týždeň)

V 36. týždni (ku dňu 6.9.2023) dochádzalo k ukončovaniu prevádzky umelých aj prírodných kúpalísk.
Regionálne úrady verejného zdravotníctva v tomto týždni pokračovali v záverečnom monitorovaní kvality vody na kúpanie na prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou a bez prevádzkovateľa. Štátny zdravotný dozor na prevádzkovaných prírodných i umelých kúpaliskách vykonávali už len ojedinele.

 

PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ A PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY

Prírodné kúpaliská a prírodné vodné plochy s neorganizovanou rekreáciou:

Kraj Prírodné kúpaliská
 v prevádzke
Iné vodné plochy s vyhovujúcou kvalitou vody
BB   Počúvadlianske jazero, Veľké Kolpašské jazero, Veľké Richnavské jazero, Vindšachtské jazero, Dolno Hodrušské jazero, Banská Štiavnica - Veľká vodárenská nádrž, Belianske jazero, Evičkino jazero, Klinger, Hodruša Hámre - Kopanice - jazero 
BA Slnečné jazerá   Vajnorské jazero, Rusovce - Candell, Veľký Draždiak, Plavecký Štvrtok, Hlboké jazero, Nové Košariská, Ivanka pri Dunaji, Kuchajda
KE  

 

 

 

GEČA, IZRA, Pod Bukovcom, Zemplínska šírava - Paľkov, Zemplínska šírava - Biela hora, Zemplínska šírava -  Hôrka, Zemplínska šírava - Kamenec, Zemplínska šírava - Medvedia hora, Vinianske jazero, Palcmanská Maša, Jazero Úhorná, Turzovské jazero, VN Ružín (SKI a Počkaj Beach
NR  

 

 

APÁLI - mŕtve rameno Váhu, štrkoviskové jazero Kava, TONA Šurany
PO  

 

 

Veľká Domaša - Valkov, Veľká Domaša - Dobrá, Veľká Domaša - Holčíkovce, Veľká Domaša - Nová Kelča, Veľká Domaša - Poľany, Veľká Domaša - Nová Kelča - polostrov „KRYM“
TN  

 

 

 

VN Prusy, VN Brezová pod Bradlom, VN Stará Myjava, Štrkovisko Horná Streda, VN Dubník I., Zelená voda - Nové Mesto nad Váhom, Veľké Uherce, Kanianka, Nitrianske Rudno
TT Prírodné kúpalisko  v Thermalparku  Šulianske jazero, Štrkovisko Sekule, RO Kunovská priehrada Sobotište,  Štrkovisko Gbely Adamov, Čierna Voda - bagrovisko, Tomášikovo - bagrovisko, Šintavské bane, Váh - Kaskády
ZA   VD Orava - ATC JAMI, VD Orava - ATC Slanica, VD Orava - Nábrežie - Námestovo, VD Orava - ATC Prístav, VD - ATC Stará Hora, Šútovské jazero - Kraľovany, Rieka, Jazero Ontário, Lipovecké jazerá, Sučianske jazerá, VD Žilina
Sumár 2 68

Vysvetlivky: VN - vodná nádrž; ATC - autokemping; VD - vodné dielo

Počas KS 2023 nie je možné na kúpanie využívať VN Ružiná z dôvodu jej napúšťania a VN Trenčín - Opatová z dôvodu vypustenia vody z nádrže.

Na Ružíne (Košice, odber zo dňa 22.8.2023) sa neodporúča kúpanie a vodné športy pre deti, alergikov a osoby s oslabeným imunitným systémom z dôvodu zvýšeného počtu cyanobaktérií; pre kúpanie dospelých zdravých osôb sa voda považuje za prípustnú.

Na základe posledných odberov je voda na kúpanie nevyhovujúca a kúpanie sa (pre všetkých) neodporúča na lokalitách:

  • VN Ružín (Prítoky) v okrese Gelnica (odber zo dňa 14.8.2023), Laborec Humenné (odber zo dňa 19.7.2023) a RO Gazarka Šaštín Stráže (odber zo dňa 23.8.2023) z dôvodu prekročenia medznej hodnoty zdravotne významných mikrobiologických ukazovateľov,
  • Štrkovisko Čaňa (odber zo dňa 19.7.2023) a  Plážové kúpalisko - JAZERO v Košiciach (odberné miesto Medzi Ostrovom a Polostrovom, odber zo dňa 6.9.2023) z dôvodu premnoženia cyanobaktérií a prekročenia medznej hodnoty chlorofylu-a.

Na lokalitách Krpáčovo - jazero, Nová Baňa - Tajch, VN Duchonka  a Lipovina - Bátovce bola zistená znížená priehľadnosť, na lokalitách Lipovina - Bátovce, Nová Baňa - Tajch, VN Duchonka a Malé Leváre nebola dodržaná odporúčaná hodnota pre ukazovateľ farba a na lokalite Čunovo pre ukazovateľ fosfor. Všetky tri ukazovatele patria medzi zdravotne nevýznamné ukazovatele a voda je vhodná na kúpanie.
 

UMELÉ KÚPALISKÁ

V prevádzke bolo na konci 36. týždňa 79 umelých kúpalísk a 25 zariadení bolo mimo prevádzky.

Kraj Umelé kúpaliská
  V prevádzke V príprave na prevádzku Mimo prevádzky
BB 18 0 7
BA 3 0 0
KE 5 0 7
NR 12 0 1
PO 4 0 1
TN 3 0 3
TT 17 0 3
ZA 17 0 3
Sumár 79 0 25

 

Ako prebieha kontrola kvality vody na kúpaliskách?

Kontrola kvality vody na kúpaliskách patrí k povinnostiam prevádzkovateľa kúpaliska, ktorý aj za jej kvalitu zodpovedá. Výsledky kontroly je povinný predkladať orgánu verejného zdravotníctva, ktorý však vykonáva aj vlastné odbery v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru. Ukazovatele kvality vody sú rozdielne pre prírodné a umelé kúpaliská a sú stanovené platnými vyhláškami, ktoré určujú aj ich limity. Každý ukazovateľ ma stanovenú medznú hodnotu a frekvenciu vyšetrenia. Ak si to situácia vyžaduje, môže orgán verejného zdravotníctva nariadiť aj vyšetrenie ďalších ukazovateľov kvality vody, ktoré sa bežne nevyšetrujú.

Najčastejšie a najprísnejšie sú sledované mikrobiologické a biologické ukazovatele, ktoré sú dôležité taktiež zo zdravotného hľadiska. Na umelých kúpaliskách sa sleduje napr. aj obsah dezinfekčných prostriedkov, ale tiež ukazovatele, ktoré sú významné z hľadiska optimálnej prevádzky bazénov a ich prekročenie priamo neohrozuje zdravie, ako je reakcia vody. Na prírodných kúpaliskách sa vykonáva aj kontrola premnoženia siníc, príp. prítomnosti odpadu.

Na stránke ÚVZ SR nájde verejnosť aj Dotazník výskytu ochorení súvisiacich s kvalitou vody na kúpanie v Slovenskej republike, ktorý slúži pre zber údajov o možných zdravotných problémoch v súvislosti s kúpaním. Ak nás chcete informovať o Vašich skúsenostiach s využívaním vodných plôch, zapojte sa do prieskumu a kliknite, prosím, na nižšie uvedený odkaz:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfg9tHojR3hw_qaeBWDs6Tl95M2z8hHzbvb_-s_pE9Z-IOfLg/viewform.