Aktuality

Späť Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2023 (35. týždeň)

V 35. týždni (ku dňu 30.8.2023) bola v prevádzke väčšina umelých a prírodných kúpalísk, ktoré počas kúpacej sezóny (ďalej len „KS“) 2023 plánovali prevádzku. Regionálne úrady verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) na prevádzkovaných kúpaliskách vykonávali štátny zdravotný dozor (ďalej len „ŠZD“) a pokračovali aj v monitorovaní kvality vody na kúpanie na vybraných prírodných vodných plochách, ktoré majú neorganizovanú rekreáciu a sú bez prevádzkovateľa. Z dôvodu nepriaznivého počasia bola na mnohých kúpaliskách nízka návštevnosť, pričom niektoré zariadenia mali prerušenú prevádzku.

PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ A PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY

Prírodné kúpaliská a prírodné vodné plochy s neorganizovanou rekreáciou:

Kraj Prírodné kúpaliská v prevádzke Iné vodné plochy s vyhovujúcou kvalitou vody
BB Plážové kúpalisko - JAZERO v Banskej Bystrici, Zelená voda – Kurinec, Drieňok, Pláž ORMET Počúvadlianske jazero, Veľké Kolpašské jazero, Veľké Richnavské jazero, Vindšachtské jazero, Dolno Hodrušské jazero, Banská Štiavnica - Veľká vodárenská nádrž, Belianske jazero, Evičkino jazero, Klinger, Hodruša Hámre - Kopanice - jazero
BA Zlaté piesky, Slnečné jazerá   Vajnorské jazero, Rusovce - Candell, Veľký Draždiak, Plavecký Štvrtok, Hlboké jazero, Nové Košariská, Ivanka pri Dunaji, Kuchajda
KE  

 

 

 

GEČA, IZRA, Pod Bukovcom, Zemplínska šírava - Paľkov, Zemplínska šírava - Biela hora, Zemplínska šírava -  Hôrka, Zemplínska šírava - Kamenec, Zemplínska šírava - Medvedia hora, Vinianske jazero, Palcmanská Maša, Jazero Úhorná, Turzovské jazero, VN Ružín (SKI a Počkaj Beach)
NR  

 

 

APÁLI - mŕtve rameno Váhu, štrkoviskové jazero Kava, TONA Šurany
PO VN Levoča - Žabia cesta, Delňa, Veľká Domaša - Tíšava 

 

 

Veľká Domaša - Valkov, Veľká Domaša - Dobrá, Veľká Domaša - Holčíkovce, Veľká Domaša - Nová Kelča, Veľká Domaša - Poľany, Veľká Domaša - Nová Kelča - polostrov „KRYM“
TN  

 

 

 

VN Prusy, VN Brezová pod Bradlom, VN Stará Myjava, Štrkovisko Horná Streda, VN Dubník I., Zelená voda - Nové Mesto nad Váhom, Veľké Uherce, Kanianka, Nitrianske Rudno
TT Prírodné kúpalisko v Thermalparku  Šulianske jazero, Štrkovisko Sekule, RO Kunovská priehrada Sobotište,  Štrkovisko Gbely Adamov, Čierna Voda - bagrovisko, Tomášikovo - bagrovisko, Šintavské bane, Váh - Kaskády
ZA Liptovská Mara - Liptovský Trnovec VD Orava - ATC JAMI, VD Orava - ATC Slanica, VD Orava - Nábrežie - Námestovo, VD Orava - ATC Prístav, VD - ATC Stará Hora, Šútovské jazero - Kraľovany, Rieka, Jazero Ontário, Lipovecké jazerá, Sučianske jazerá, VD Žilina
Sumár 11 67

Vysvetlivky: VN - vodná nádrž; ATC - autokemping; VD - vodné dielo

Počas KS 2023 nie je možné na kúpanie využívať VN Ružiná z dôvodu jej napúšťania a VN Trenčín - Opatová z dôvodu vypustenia vody z nádrže.

Na lokalitách VN Teplý Vrch – Drieňok, VN Teplý Vrch - pláž Ormet a Ružín (Košice) sa na základe odberov zo dňa 21.8.2023, resp. 22.8.2023 neodporúča kúpanie a vodné športy pre deti, alergikov a osoby s oslabeným imunitným systémom z dôvodu zvýšeného počtu cyanobaktérií; pre kúpanie dospelých zdravých osôb sa voda považuje za prípustnú.

Na základe posledných odberov je voda na kúpanie nevyhovujúca a kúpanie sa (pre všetkých) neodporúča na lokalitách:

  • VN Ružín (Prítoky) v okrese Gelnica (odber zo dňa 14.8.2023), Laborec Humenné (odber zo dňa 19.7.2023) a RO Gazarka Šaštín Stráže (odber zo dňa 23.8.2023) z dôvodu prekročenia medznej hodnoty zdravotne významných mikrobiologických ukazovateľov,
  • Plážové kúpalisko - JAZERO v Košiciach (odber zo dňa 22.8.2023) z dôvodu premnoženia cyanobaktérií,
  • Štrkovisko Čaňa (odber zo dňa 19.7.2023) z dôvodu premnoženia cyanobaktérií a prekročenia medznej hodnoty chlorofylu-a.

Na lokalitách Krpáčovo - jazero, Nová Baňa - Tajch, VN Duchonka  a Lipovina - Bátovce bola zistená znížená priehľadnosť, na lokalitách Lipovina - Bátovce, Nová Baňa - Tajch, VN Duchonka a Malé Leváre nebola dodržaná odporúčaná hodnota pre ukazovateľ farba a na lokalite Čunovo pre ukazovateľ fosfor. Všetky tri ukazovatele patria medzi zdravotne nevýznamné ukazovatele a voda je vhodná na kúpanie.

UMELÉ KÚPALISKÁ

V prevádzke bolo na konci 35. týždňa 164 umelých kúpalísk. 31 zariadení bolo a pravdepodobne aj zostane počas KS mimo prevádzky, pričom niektoré kúpaliská mali z dôvodu nepriaznivého počasia prerušenú prevádzku.

Kraj Umelé kúpaliská
V prevádzke V príprave na prevádzku Mimo prevádzky Umelé kúpaliská s bazénmi so zistenými nedostatkami v kvalite vody na kúpanie
Kúpalisko Počet bazénov
BB 36 0 7 6 10
BA 12 0 0 5 10
KE 21 0 7 6 8
NR 16 0 2 5 9
PO 20 0 5 5 14
TN 17 0 4 9 11
TT 20 0 3 7 18
ZA 22 0 3 8 10
Sumár 164 0 31 51 90

V bazénoch, v ktorých boli zistené nedostatky v kvalite vody na kúpanie, prevádzkovatelia vykonávajú opatrenia na obnovenie kvality vody na kúpanie. Kvalita vody v bazénoch bude overená vykonaním kontrolných odberov.

Legionely a legionelóza

Legionely sú baktérie, ktoré sa prirodzene vyskytujú vo vodnom prostredí (napr. vodné nádrže, rieky). V umelom prostredí sa môžu tieto baktérie rozmnožovať hlavne pri nesprávnej údržbe vodovodných rozvodných systémov. Riziko ich výskytu v plaveckých bazénoch je nízke, zvyšovať sa môže v prípade bazénov s teplou vodou, v bazénoch s atrakciami, v masážnych vaniach (jacuzzi) a v sprchách, ktoré nie sú spoľahlivo prevádzkované a hygienicky zabezpečené. Tieto umelé systémy môžu predstavovať zdravotné riziko, keď sa z nich do vzduchu uvoľnia malé kvapôčky vody, ktoré obsahujú baktérie rodu Legionella a ľudia ich vdýchnu. Ideálne na množenie baktérií sú podmienky s teplotou medzi 25 °C – 45 °C.

Legionelóza je ochorenie, ktoré sa šíri prostredníctvom vodných aerosólov (mikroskopických kvapôčok) infikovaných touto baktériou. Cesta prenosu infekcie je inhalačná a ochorenie môže prebiehať v dvoch formách – ako menej závažná Pontiacka horúčka (horúčkovité ochorenie) alebo závažnejšia Legionárska choroba (ťažká forma pneumónie).
Väčšina zdravých ľudí s dostatočnou imunitou na legionársku chorobu neochorie. Riziko ochorenia sa zvyšuje, ak sú pôsobeniu baktérií vystavené  staršie osoby a osoby s oslabenou imunitou.

Ak sa u Vás objavia príznaky respiračného ochorenia a mohli ste byť vystavení legionelám, upozornite na túto skutočnosť pri návšteve svojho ošetrujúceho lekára. Nezabudnite uviesť, ak ste boli v posledných dvoch týždňoch v bazéne s vodnými atrakciami (pri ktorých dochádzalo k tvorbe aerosólu), ak ste sa zdržiavali v blízkosti vodnej fontány alebo rozprašovača vodnej hmly, prípadne ak ste boli ubytovaní mimo svojho domova alebo hospitalizovaní v nemocničnom zariadení.

Na stránke ÚVZ SR nájde verejnosť aj Dotazník výskytu ochorení súvisiacich s kvalitou vody na kúpanie v Slovenskej republike, ktorý slúži pre zber údajov o možných zdravotných problémoch v súvislosti s kúpaním. Ak nás chcete informovať o vašich skúsenostiach s využívaním vodných plôch, zapojte sa do prieskumu a kliknite, prosím, na nižšie uvedený odkaz: Dotazník výskytu ochorení súvisiacich s kvalitou vody na kúpanie v Slovenskej republike