Aktuality

Späť Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2023 (33. týždeň)

V 33. týždni (ku dňu 16.8.2023) bola v prevádzke väčšina umelých a prírodných kúpalísk, ktoré počas kúpacej sezóny (ďalej len „KS“) 2023 plánovali prevádzku. Regionálne úrady verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) na prevádzkovaných kúpaliskách vykonávali štátny zdravotný dozor (ďalej len „ŠZD“) a pokračovali aj v monitorovaní kvality vody na kúpanie na vybraných prírodných vodných plochách, ktoré majú neorganizovanú rekreáciu a sú bez prevádzkovateľa.

PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ A PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY

Prírodné kúpaliská a prírodné vodné plochy s neorganizovanou rekreáciou:

Kraj Prírodné kúpaliská v prevádzke Iné vodné plochy s vyhovujúcou kvalitou vody
BB Plážové kúpalisko - JAZERO v Banskej Bystrici, Drieňok, Pláž ORMET, Zelená voda - Kurinec Počúvadlianske jazero, Veľké Kolpašské jazero, Veľké Richnavské jazero, Vindšachtské jazero, Dolno Hodrušské jazero, Banská Štiavnica - Veľká vodárenská nádrž, Belianske jazero, Evičkino jazero, Klinger, Hodruša Hámre - Kopanice - jazero
BA Zlaté piesky, Slnečné jazerá  

 

 

Vajnorské jazero, Rusovce - Candell, Veľký Draždiak, Plavecký Štvrtok, Hlboké jazero, Nové Košariská, Ivanka pri Dunaji
KE  

 

 

Jazero Úhorná, Turzovské jazero, Ružín (Košice), Pod Bukovcom, Zemplínska šírava - Paľkov, Zemplínska šírava - Biela hora, Zemplínska šírava -  Hôrka, Zemplínska šírava - Kamenec, Zemplínska šírava - Medvedia hora, Plážové kúpalisko - JAZERO, Vinianske jazero, Palcmanská Maša, GEČA, IZRA
NR   

 

 

APÁLI - mŕtve rameno Váhu, štrkoviskové jazero Kava, TONA Šurany, VN Duchonka

PO VN Levoča - Žabia cesta, Delňa, Veľká Domaša - Tíšava   Veľká Domaša - Valkov, Veľká Domaša - Dobrá, Veľká Domaša - Holčíkovce, Veľká Domaša - Nová Kelča, Veľká Domaša - Poľany, Veľká Domaša - Nová Kelča - polostrov „KRYM“
TN  

 

 

 

VN Dubník I., Zelená voda - Nové Mesto nad Váhom, VN Prusy, Štrkovisko Horná Streda, Veľké Uherce, Kanianka, Nitrianske Rudno
TT  

 

 

 

Šulianske jazero, Štrkovisko Sekule, Štrkovisko Gbely Adamov, Čierna Voda - bagrovisko, Tomášikovo - bagrovisko, Šintavské bane, Váh - Kaskády, RO Kunovská priehrada Sobotište
ZA Liptovská Mara - Liptovský Trnovec 

 

 

VD Orava - ATC JAMI, VD Orava - ATC Slanica, VD Orava - Nábrežie - Námestovo, VD Orava - ATC Prístav, VD - ATC Stará Hora, Jazero Ontário, Lipovecké jazerá, Sučianske jazerá, VD Žilina, Šútovské jazero - Kraľovany, Rieka
Sumár 11 66

Vysvetlivky: VN - vodná nádrž; ATC - autokemping; VD - vodné dielo

Počas KS 2023 nie je možné na kúpanie využívať VN Ružiná z dôvodu jej napúšťania a VN Trenčín - Opatová z dôvodu vypustenia vody z nádrže.
Na všetkých odberných miestach VN Ružín v okrese Gelnica (SKI, Počkaj Beach, Prítoky) bola pracovníkmi RÚVZ so sídlom v Spišskej Novej Vsi pri odbere vzoriek vôd vykonanom dňa 14.8.2023 zaznamenaná znížená priehľadnosť a pozdĺž prítoku Hnilca a v blízkosti norných stien bola voda znečistená odpadom a prírodnými naplaveninami. Z uvedených dôvodov sa voda naďalej neodporúča na kúpanie a aktivity, pri ktorých dochádza k priamemu kontaktu s vodou.

Na základe posledných odberov je z dôvodu prekročenia medznej hodnoty zdravotne významných mikrobiologických ukazovateľov voda na kúpanie nevyhovujúca kúpanie sa neodporúča na lokalitách VN Stará Myjava (odber zo dňa 18.7.2023), VN Brezová pod Bradlom (odber zo dňa 18.7.2023) a Laborec Humenné (odber zo dňa 19.7.2023). Rovnaké odporúčanie platí aj pre vodnú plochu Gazarka Šaštín Stráže (odber zo dňa 19.6.2023) a Štrkovisko Čaňa (odber zo dňa 19.7.2023), kde bolo zistené premnoženie cyanobaktérií a nevyhovujúca biologická kvalita vody. Na lokalitách VN Stará Myjava, VN Brezová pod Bradlom a Gazarka Šaštín Stráže bude kvalita vody na kúpanie ešte počas KS overená.

Na lokalitách Krpáčovo - jazeroNová Baňa - Tajch a Lipovina - Bátovce bola zistená znížená priehľadnosť, na lokalitách Lipovina - BátovceNová Baňa - Tajch Malé Leváre nebola dodržaná odporúčaná hodnota pre ukazovateľ farba a na lokalitách Čunovo Kuchajda pre ukazovateľ fosfor. Všetky tri ukazovatele patria medzi zdravotne nevýznamné ukazovatele a voda je vhodná na kúpanie.

UMELÉ KÚPALISKÁ

V prevádzke bolo počas 33. týždňa 170 umelých kúpalísk a 28 zariadení bolo a pravdepodobne aj zostane počas KS mimo prevádzky.

Kraj Umelé kúpaliská
V prevádzke V príprave na prevádzku Mimo prevádzky Umelé kúpaliská s bazénmi so zistenými nedostatkami v kvalite vody na kúpanie
Kúpalisko Počet bazénov
BB 37 0 7 5 6
BA 12 0 0 2 4
KE 21 0 9 3 7
NR 17 0 1 2 5
PO 25 0 2 7 8
TN 14 0 3 5 6
TT 23 0 3 8 18
ZA 21 1 3 0 0
Sumár 170 1 28 32 54

V bazénoch, v ktorých boli zistené nedostatky v kvalite vody na kúpanie prevádzkovatelia vykonávajú opatrenia na obnovenie kvality vody na kúpanie. Kvalita vody v bazénoch bude overená vykonaním kontrolných odberov.

Chlór a bazénová voda
Chlór stále patrí k najpoužívanejším a najspoľahlivejším spôsobom dezinfekcie vody na kúpanie. Využívaný je najmä pre svoj reziduálny a silný baktericídny účinok voči širokému spektru mikroorganizmov, nízku nákladovosť i praktické používanie. Jeho prítomnosť vo vode je dôležitá najmä vzhľadom na kontinuálny vnos znečistenia kúpajúcimi sa do bazénov.

Platná vyhláška pre kúpaliská limituje množstvo chlóru v bazénoch podľa ich teploty a prevádzkovateľ kúpaliska musí počas dňa opakovane (trikrát za deň a vždy po napustení nového objemu vody) sledovať a dodržiavať povolené množstvá, ktoré sú považované za zdravotne vyhovujúce. Prísnejšie limity obsahu chlóru sú stanovené vzhľadom na citlivosť detského organizmu pre bazény pre dojčatá a batoľatá a bazény pre deti. V praxi sa orgány verejného zdravotníctva stretávajú pri výkone štátneho zdravotného dozoru s prekračovaním hodnôt chlóru. Jeho množstvo zvyšujú prevádzkovatelia z preventívnych dôvodov predovšetkým v období najväčšej návštevnosti. Po takomto zistení je prevádzkovateľom nariadený výkon účinných opatrení na nápravu kvality vody na kúpanie v tomto ukazovateli.

Na nadmernú prítomnosť chlóru sú obzvlášť citlivé veľmi malé deti, respektíve deti s predispozíciami na vznik alergií. Ide o podráždenie pokožky vo forme začervenania alebo ekzému, podráždenie slizníc dýchacieho systému (dráždivý kašeľ) či očných spojiviek (nepríjemné štípanie očí, začervenanie a slzenie).

Na stránke ÚVZ SR nájde verejnosť aj Dotazník výskytu ochorení súvisiacich s kvalitou vody na kúpanie v Slovenskej republike, ktorý slúži pre zber údajov o možných zdravotných problémoch v súvislosti s kúpaním. Ak nás chcete informovať o vašich skúsenostiach s využívaním vodných plôch, zapojte sa do prieskumu a kliknite, prosím, na nižšie uvedený odkaz: Dotazník výskytu ochorení súvisiacich s kvalitou vody na kúpanie v Slovenskej republike.