Aktuality

Späť Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2023 (32. týždeň)

V 32. týždni (ku dňu 9.8.2023) bola v prevádzke väčšina umelých a prírodných kúpalísk, ktoré počas kúpacej sezóny (ďalej len „KS“) 2023 plánovali prevádzku. Regionálne úrady verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) na prevádzkovaných kúpaliskách vykonávali štátny zdravotný dozor (ďalej len „ŠZD“) a pokračovali aj v monitorovaní kvality vody na kúpanie na vybraných prírodných vodných plochách, ktoré majú neorganizovanú rekreáciu a sú bez prevádzkovateľa. Z dôvodu nepriaznivého počasia bola na mnohých kúpaliskách nízka návštevnosť, pričom niektoré zariadenia predovšetkým v severných okresoch mali prerušenú prevádzku.

PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ A PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY

 

Prírodné kúpaliská a prírodné vodné plochy s neorganizovanou rekreáciou:

Kraj Prírodné kúpaliská v prevádzke Iné vodné plochy s vyhovujúcou kvalitou vody
BB Plážové kúpalisko - JAZERO v Banskej Bystrici, Drieňok, Pláž ORMET, Zelená voda - Kurinec Počúvadlianske jazero, Veľké Kolpašské jazero, Veľké Richnavské jazero, Vindšachtské jazero, Dolno Hodrušské jazero, Banská Štiavnica - Veľká vodárenská nádrž, Belianske jazero, Evičkino jazero, Klinger, Hodruša Hámre - Kopanice - jazero
BA Zlaté piesky, Slnečné jazerá  

 

 

Kuchajda, Vajnorské jazero, Čunovo, Rusovce - Candell, Veľký Draždiak, Malé Leváre, Plavecký Štvrtok, Hlboké jazero, Nové Košariská
KE  

 

 

Jazero Úhorná, Turzovské jazero, Ružín (Košice), Pod Bukovcom, Zemplínska šírava - Paľkov, Zemplínska šírava - Biela hora, Zemplínska šírava -  Hôrka, Zemplínska šírava - Kamenec, Zemplínska šírava - Medvedia hora, Plážové kúpalisko - JAZERO, Vinianske jazero, Palcmanská Maša, Ružín (SKI, Počkaj Beach)
NR   

 

 

APÁLI - mŕtve rameno Váhu, štrkoviskové jazero Kava, TONA Šurany, VN Duchonka
PO VN Levoča - Žabia cesta, Delňa, Veľká Domaša - Tíšava   Veľká Domaša - Valkov, Veľká Domaša - Dobrá, Veľká Domaša - Holčíkovce, Veľká Domaša - Nová Kelča, Veľká Domaša - Poľany, Veľká Domaša - Nová Kelča - polostrov „KRYM“
TN  

 

 

 

VN Dubník I., Zelená voda - Nové Mesto nad Váhom, VN Prusy, Štrkovisko Horná Streda, Veľké Uherce, Kanianka, Nitrianske Rudno
TT  

 

 

 

RO Kunovská priehrada Sobotište, Šulianske jazero, Štrkovisko Sekule, Štrkovisko Gbely Adamov, Čierna Voda - bagrovisko, Tomášikovo - bagrovisko, Šintavské bane, Váh - Kaskády
ZA Liptovská Mara - Liptovský Trnovec 

 

 

VD Orava - ATC JAMI, VD Orava - ATC Slanica, VD Orava - Nábrežie - Námestovo, VD Orava - ATC Prístav, VD - ATC Stará Hora, Jazero Ontário, Lipovecké jazerá, Sučianske jazerá, VD Žilina, Šútovské jazero - Kraľovany, Rieka
Sumár 10 66

Vysvetlivky: VN - vodná nádrž; ATC - autokemping; VD - vodné dielo

Počas KS 2023 nie je možné na kúpanie využívať VN Ružiná z dôvodu jej napúšťania a VN Trenčín - Opatová z dôvodu vypustenia vody z nádrže.
V dňoch 4.-7.8.2023 bola prerušená prevádzka VN Levoča - Žabia cesta z dôvodu nepriaznivého počasia.

Voda na VN Ružín (v okrese Gelnica, odberné miesta - SKI, Počkaj Beach, Prítoky) je výrazne znečistená a nie je vhodná na kúpanie a rekreačné aktivity v dôsledku intenzívnych zrážok a výrazného vzostupu vodných hladín prítokov Hnilca a Hornádu spojeného so zachytením veľkého množstva odpadu a prírodného znečistenia nornými stenami. Z uvedených dôvodov nebolo možné realizovať ani plánovaný odber vzoriek v 32. kalendárnom týždni; odber vzoriek RÚVZ so sídlom v Spišskej Novej Vsi preplánoval na budúci týždeň.

Na základe posledných odberov je z dôvodu prekročenia medznej hodnoty zdravotne významných mikrobiologických ukazovateľov voda na kúpanie nevyhovujúca a kúpanie sa neodporúča na lokalitách VN Stará Myjava (odber zo dňa 18.7.2023), VN Brezová pod Bradlom (odber zo dňa 18.7.2023) a Laborec Humenné (odber zo dňa 19.7.2023). Rovnaké odporúčanie platí aj pre vodnú plochu Gazarka Šaštín Stráže (odber zo dňa 19.6.2023), kde bolo zistené premnoženie cyanobaktérií. 

Na lokalitách Krpáčovo - jazero, Nová Baňa - Tajch a Lipovina - Bátovce bola zistená znížená priehľadnosť, na lokalitách Lipovina - Bátovce, Nová Baňa - Tajch, Malé Leváre a Ivanka pri Dunaji nebola dodržaná odporúčaná hodnota pre ukazovateľ farba, na lokalitách Čunovo a Kuchajda bol zaznamenaný zvýšený fosfor. Všetky tri ukazovatele patria medzi zdravotne nevýznamné ukazovatele a voda je vhodná na kúpanie.

UMELÉ KÚPALISKÁ

V prevádzke bolo počas 32. týždňa 161 umelých kúpalísk. 37 zariadení bolo a pravdepodobne aj zostane počas KS mimo prevádzky, pričom niektoré kúpaliská najmä v severných okresoch mali z dôvodu nepriaznivého počasia prerušenú prevádzku. Príprava na prevádzku naďalej pokračovala v 32. týždni na kúpalisku pri Penzióne Kotva v Námestove.

Kraj Umelé kúpaliská
V prevádzke V príprave na prevádzku Mimo prevádzky Umelé kúpaliská s bazénmi so zistenými nedostatkami v kvalite vody na kúpanie
Kúpalisko Počet bazénov
BB 37 0 7 4 5
BA 12 0 0 0 0
KE 20 0 10 4 8
NR 17 0 1 4 10
PO 21 0 7 4 6
TN 11 0 6 4 7
TT 22 0 3 6 7
ZA 21 1 3 1 1
Sumár 161 1 37 27 44

Viete, ako sa líši biokúpalisko od umelého kúpaliska?

Biokúpalisko je síce umelé kúpalisko, svojím charakterom však pripomína to prírodné. Pre zníženie koncentrácie vnášaných patogénov sa nepoužívajú dezinfekčné prostriedky, ale uprednostňuje sa riedenie, biologické procesy a filtrácia; každé biokúpalisko má okrem kúpacej časti aj osobitnú čistiacu zónu. Vzhľadom na „prírodný“ charakter úpravy vody a absenciu chlóru je pri takomto type kúpalísk potrebné dodržiavať povolenú kapacitu.

Biokúpaliská môžu byť vhodným riešením pre ľudí, ktorým na jednej strane nevyhovujú prírodné kúpaliská a na druhej strane ani chemická úprava vody v bazénoch umelých kúpalísk. Kritériá na kvalitu vody na biokúpaliskách aj na ich potrebné vybavenie určujú, podobne ako v prípade ostatných kúpalísk, platné hygienické predpisy.

Na stránke ÚVZ SR nájde verejnosť aj Dotazník výskytu ochorení súvisiacich s kvalitou vody na kúpanie v Slovenskej republike, ktorý slúži pre zber údajov o možných zdravotných problémoch v súvislosti s kúpaním. Ak nás chcete informovať o vašich skúsenostiach s využívaním vodných plôch, zapojte sa do prieskumu a kliknite, prosím, na nižšie uvedený odkaz:
Dotazník výskytu ochorení súvisiacich s kvalitou vody na kúpanie v Slovenskej republike.