Aktuality

Späť Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2023 (30. týždeň)

V 30. týždni (ku dňu 26.7.2023) bola v prevádzke väčšina umelých a prírodných kúpalísk, ktoré počas kúpacej sezóny (ďalej len „KS“) 2023 plánovali prevádzku. Regionálne úrady verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) na prevádzkovaných kúpaliskách vykonávali štátny zdravotný dozor (ďalej len „ŠZD“) a pokračovali aj v monitorovaní kvality vody na kúpanie na vybraných prírodných vodných plochách, ktoré majú neorganizovanú rekreáciu a sú bez prevádzkovateľa. 

PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ A PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY

Prírodné kúpaliská a prírodné vodné plochy s neorganizovanou rekreáciou:

Kraj

Prírodné kúpaliská v prevádzke

Iné vodné plochy s vyhovujúcou kvalitou vody

BB

Plážové kúpalisko - JAZERO v Banskej Bystrici, Drieňok, Pláž ORMET, Zelená voda - Kurinec

Počúvadlianske jazero, Veľké Kolpašské jazero, Veľké Richnavské jazero, Vindšachtské jazero, Dolno Hodrušské jazero, Banská Štiavnica - Veľká vodárenská nádrž, Belianske jazero, Evičkino jazero, Klinger, Hodruša Hámre - Kopanice - jazero

BA

Zlaté piesky, Slnečné jazerá

 

 

Kuchajda, Ivanka pri Dunaji, Vajnorské jazero, Veľký Draždiak, Rusovce - Candell, Čunovo, Hlboké jazero, Nové Košariská, Malé Leváre, Plavecký Štvrtok

KE

 

 

 

Jazero Úhorná, Turzovské jazero, Ružín (Košice), Pod Bukovcom, Zemplínska šírava - Paľkov, Zemplínska šírava - Biela hora, Zemplínska šírava - Hôrka, Zemplínska šírava - Kamenec, Zemplínska šírava - Medvedia hora, Plážové kúpalisko - JAZERO, Vinianske jazero, Palcmanská Maša, Ružín (SKI, Počkaj Beach)

NR

 

 

 

APÁLI - mŕtve rameno Váhu, štrkoviskové jazero Kava, TONA Šurany

PO

VN Levoča - Žabia cesta, Delňa, Veľká Domaša - Tíšava

 

 

Veľká Domaša - Valkov, Veľká Domaša - Dobrá, Veľká Domaša - Holčíkovce, Veľká Domaša - Nová Kelča, Veľká Domaša - Poľany, Veľká Domaša - Nová Kelča - polostrov „KRYM“

TN

 

 

 

VN Dubník I., VN Prusy, Štrkovisko Horná Streda, Veľké Uherce, Kanianka, Nitrianske Rudno

TT

 

 

 

Šulianske jazero, Štrkovisko Sekule, Štrkovisko Gbely Adamov, RO Kunovská priehrada Sobotište, Čierna Voda - bagrovisko, Tomášikovo - bagrovisko, Šintavské bane, Váh - Kaskády

ZA

Liptovská Mara - Liptovský Trnovec

 

 

VD Orava - ATC JAMI, VD Orava - ATC Slanica, VD Orava - Nábrežie - Námestovo, VD Orava - ATC Prístav, VD - ATC Stará Hora, Jazero Ontário, Lipovecké jazerá, Sučianske jazerá, Vodné dielo Žilina, Šútovské jazero - Kraľovany, Rieka

Sumár

10

67

Vysvetlivky: VN - vodná nádrž; ATC - autokemping; VD - vodné dielo; RO - rekreačná oblasť 

Počas KS 2023 nie je možné na kúpanie využívať Vodnú nádrž (ďalej len „VN“) Ružiná z dôvodu jej napúšťania a VN Trenčín - Opatová z dôvodu vypustenia vody z nádrže.

Orientačne bola dňa 26.6.2023 overená kvalita vody aj na dvoch lokalitách v Bratislavskom kraji: Veľký Biel a Strieborné jazero Senec. Odobraté vzorky vody na oboch lokalitách vyhoveli vo vyšetrovaných mikrobiologických ukazovateľoch požiadavkám na kvalitu vody na kúpanie. Rozšírený rozbor nad rámec platných požiadaviek potvrdil nestabilitu mikrobiologickej kvality vody v prípade Strieborného jazera Senec, ktorá bola preukázaná rozbormi v minulosti. Rozbory odobratých vzoriek na oboch lokalitách vykazujú aj mierne zhoršenie biologickej kvality vody na kúpanie.

Na základe posledných odberov je z dôvodu prekročenia MH zdravotne významných mikrobiologických ukazovateľov voda na kúpanie nevyhovujúca a kúpanie sa neodporúča na lokalitách Zelená voda - Nové Mesto nad Váhom (odber zo dňa 24.7.2023), VN Stará Myjava (odber zo dňa 18.7.2023), VN Brezová pod Bradlom (odber zo dňa 18.7.2023), Ružín - prítoky (odber zo dňa 12.6.2023; nové vzorky nebolo možné dňa 10.07.2023 odobrať z dôvodu nižšieho stavu vodnej hladiny a prírodného znečistenia) a Laborec Humenné (odber zo dňa 13.6.2023). Rovnaké odporúčanie platí aj pre vodnú plochu Gazarka Šaštín Stráže (odber zo dňa 19.6.2023), kde bolo zistené premnoženie cyanobaktérií a nevyhovujúca biologická kvalita vody na kúpanie. Kúpanie sa na uvedených lokalitách neodporúča pre všetkých.

Odporúčanie nekúpať sa pre deti, alergikov a osoby s oslabeným imunitným systémom bolo vydané z dôvodu zhoršenej biologickej kvality vody na VN Duchonka (odber zo dňa 10.7.2023). 

Znížená priehľadnosť bola zistená na Krpáčovo - jazero, Nová Baňa - Tajch a Lipovine - Bátovce, pričom na lokalitách Lipovina - Bátovce a Nová Baňa - Tajch nebola dodržaná tiež odporúčaná hodnota pre ukazovateľ farba. Ukazovateľ farba patrí medzi zdravotne nevýznamné ukazovatele a je vyšetrovaný nad rámec povinných platných ukazovateľov kvality vody na kúpanie.

V budúcom týždni sú plánované odbery na ďalších lokalitách, napr. Kuchajda, Čunovo, Rusovce - Candell, Veľký Draždiak, Malé Leváre, Plavecký Štvrtok, Nové Košariská, Veľká Domaša - Valkov, Šulianske jazero, atď.

UMELÉ KÚPALISKÁ

Povolenie na prevádzku malo na konci 30. týždňa 166 umelých kúpalísk a 31 zariadení bolo a pravdepodobne aj zostane počas KS mimo prevádzky. Príprava na prevádzku naďalej pokračovala v 30. týždni na kúpalisku pri Penzióne Kotva Prístav, Námestovo.

 

Kraj Umelé kúpaliská
V prevádzke V príprave na prevádzku Mimo prevádzky Umelé kúpaliská s bazénmi so zistenými nedostatkami v kvalite vody na kúpanie
Kúpalisko Počet bazénov
BB 37 0 8 2 2
BA 12 0 0 0 0
KE 20 0 9 1 3
NR 17 0 1 1 2
PO 25 0 3 0 0
TN 14 0 3 3 3
TT 21 0 4 0 0
ZA 20 1 3 1 1
Sumár 166 1 31 8 11

Zásady kúpania detí

  • Deti pred vstupom do bazéna osprchujte, urobte to aj po ukončení kúpania - vtedy je vhodné použiť klasické mydlo, ktoré zabezpečí odstránenie bakteriálnej mikroflóry z kože a zbaví ju zvyškov chlóru,
  • do troch rokov dieťaťa je potrebné mať v bazénoch plavky s priliehavou gumičkou okolo bruška a stehien - kúpanie nahých detí nie je z hygienických dôvodov vhodné,
  • tých najmenších počas pobytu vo vode stále upozorňujte na používanie toalety, v zápale hry môžu na to zabudnúť,
  • upozorňujte deti na zákaz pitia vody z bazéna, veku primeraným spôsobom im vysvetlite, prečo to robiť nemajú,
  • u detí špeciálne dbajte na hygienu rúk, najmä tí najmenší si ich vkladajú do úst, čím sa ľahšie šíri infekcia,
  • nedovoľte deťom, aby vstupovali do vody, ak sa necítia byť v dobrom zdravotnom stave alebo majú porušenú pokožku (môže byť vstupnou bránou infekcie),
  • deti pri pobyte vo vode robia hluk, preto okamžite skontrolujte situáciu v prípade, že nastalo ticho.

Na stránke ÚVZ SR nájde verejnosť aj Dotazník výskytu ochorení súvisiacich s kvalitou vody na kúpanie v Slovenskej republike, ktorý slúži pre zber údajov o možných zdravotných problémoch v súvislosti s kúpaním. Ak nás chcete informovať o Vašich skúsenostiach s využívaním vodných plôch, zapojte sa do prieskumu a kliknite prosím, na nižšie uvedený odkaz:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfg9tHojR3hw_qaeBWDs6Tl95M2z8hHzbvb_-s_pE9Z-IOfLg/viewform