Aktuality

Späť Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2023 (29. týždeň)

V 29. týždni (ku dňu 19.7.2023) bola v prevádzke väčšina umelých a prírodných kúpalísk, ktoré počas kúpacej sezóny (ďalej len „KS“) 2023 plánovali prevádzku. Regionálne úrady verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) na prevádzkovaných kúpaliskách vykonávali štátny zdravotný dozor (ďalej len „ŠZD“) a pokračovali aj v monitorovaní kvality vody na kúpanie na vybraných prírodných vodných plochách, ktoré majú neorganizovanú rekreáciu a sú bez prevádzkovateľa.

PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ A PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY

Prírodné kúpaliská a prírodné vodné plochy s neorganizovanou rekreáciou:

Kraj Prírodné kúpaliská v prevádzke Iné vodné plochy s vyhovujúcou kvalitou vody
BB Plážové kúpalisko - JAZERO v Banskej Bystrici, Drieňok, Pláž ORMET, Zelená voda - Kurinec Počúvadlianske jazero, Veľké Kolpašské jazero, Veľké Richnavské jazero, Vindšachtské jazero, Dolno Hodrušské jazero
BA Zlaté piesky, Slnečné jazerá Kuchajda, Ivanka pri Dunaji, Vajnorské jazero, Veľký Draždiak, Rusovce - Candell, Čunovo, Hlboké jazero, Nové Košariská
KE   Jazero Úhorná, Turzovské jazero, Ružín (Košice), Pod Bukovcom, Zemplínska šírava - Paľkov, Zemplínska šírava - Biela hora, Zemplínska šírava - Hôrka, Zemplínska šírava - Kamenec, Zemplínska šírava - Medvedia hora, Plážové kúpalisko - JAZERO, Vinianske jazero, Palcmanská Maša, Ružín (Počkaj Beach)
NR   APÁLI - mŕtve rameno Váhu, štrkoviskové jazero Kava, TONA Šurany
PO VN Levoča - Žabia cesta, Delňa, Veľká Domaša - Tíšava Veľká Domaša - Valkov, Veľká Domaša - Dobrá, Veľká Domaša - Holčíkovce, Veľká Domaša - Nová Kelča, Veľká Domaša - Poľany, Veľká Domaša - polostr. KRYM
TN   VN Stará Myjava, VN Dubník I., Zelená voda - Nové Mesto nad Váhom, VN Prusy, Štrkovisko Horná Streda, Veľké Uherce
TT   Šulianske jazero, Štrkovisko Sekule, Štrkovisko Gbely Adamov, RO Kunovská priehrada Sobotište, Čierna Voda - bagrovisko, Tomášikovo - bagrovisko, Šintavské bane, Váh - Kaskády
ZA Liptovská Mara - Liptovský Trnovec VD Orava - ATC JAMI, VD Orava - ATC Slanica, VD Orava - Nábrežie - Námestovo, VD Orava - ATC Prístav, VD - ATC Stará Hora, Jazero Ontário, Lipovecké jazerá, Sučianske jazerá
Sumár 10 57

Vysvetlivky: VN - vodná nádrž; ATC - autokemping; VD - vodné dielo; RO - rekreačná oblasť

Počas KS 2023 nie je možné na kúpanie využívať Vodnú nádrž (ďalej len „VN“) Ružiná z dôvodu jej napúšťania a VN Trenčín - Opatová z dôvodu vypustenia vody z nádrže.

Orientačne bola overená kvalita vody aj na dvoch lokalitách v Bratislavskom kraji: Veľký Biel a Strieborné jazero Senec. Odobraté vzorky vody na oboch lokalitách vyhoveli vo vyšetrovaných mikrobiologických ukazovateľoch požiadavkám na kvalitu vody na kúpanie. Rozšírený rozbor nad rámec platných požiadaviek potvrdil nestabilitu mikrobiologickej kvality vody v prípade Strieborného jazera Senec, ktorá bola preukázaná rozbormi v minulosti. Rozbory odobratých vzoriek na oboch lokalitách vykazujú aj mierne zhoršenie biologickej kvality vody na kúpanie.

Na základe posledných odberov je z dôvodu prekročenia medznej hodnoty zdravotne významných mikrobiologických ukazovateľov voda na kúpanie nevyhovujúca a kúpanie sa neodporúča na lokalitách VN Brezová pod Bradlom (odber zo dňa 19.6.2023), Ružín (odberné miesta - SKI a prítoky, odber zo dňa 12.6.2023) a Laborec Humenné (odber zo dňa 13.6.2023). Rovnaké odporúčanie platí aj pre vodnú plochu Gazarka Šaštín Stráže (odber zo dňa 19.6.2023), kde bolo zistené premnoženie cyanobaktérií a nevyhovujúca biologická kvalita vody na kúpanie. Odporúčanie nekúpať sa pre deti, alergikov a osoby s oslabeným imunitným systémom bolo vydané z dôvodu zhoršenej biologickej kvality vody na VN Duchonka (odber zo dňa 10.7.2023).

Znížená priehľadnosť bola zistená na Krpáčovo - jazero a Lipovine - Bátovce, pričom na Lipovine - Bátovce nebola dodržaná tiež odporúčaná hodnota pre ukazovateľ farba. Farba nespĺňala odporúčanú hodnotu ďalej na vodných plochách Plavecký Štvrtok, Malé Leváre a Kanianka a spolu s odporúčanou hodnotou pre ukazovateľ nasýtenie vody kyslíkom na lokalite Nitrianske Rudno. Ukazovatele: nasýtenie vody kyslíkom, farba a celkový fosfor patria medzi zdravotne nevýznamné ukazovatele a sú vyšetrované nad rámec povinných platných ukazovateľov kvality vody na kúpanie.

V budúcom týždni sú plánované odbery na ďalších lokalitách, napr. Vajnorské jazero, Hlboké jazero, Ivanka pri Dunaji atď.

UMELÉ KÚPALISKÁ

Povolenie na prevádzku malo na konci 29. týždňa 161 umelých kúpalísk. 4 kúpaliská stále pokračovali v príprave na KS 2023 a 32 zariadení bolo a pravdepodobne aj zostane počas KS mimo prevádzky.

Kraj Umelé kúpaliská
V prevádzke V príprave na prevádzku Mimo prevádzky Umelé kúpaliská s bazénmi so zistenými nedostatkami v kvalite vody na kúpanie
Kúpalisko Počet bazénov
BB 36 0 7 1 1
BA 12 0 0 0 0
KE 19 1 9 0 0
NR 16 1 2 2 4
PO 25 0 3 2 9
TN 14 0 3 1 2
TT 21 0 4 0 0
ZA 18 2 4 2 2
Sumár 161 4 32 8 18

V príprave na prevádzku boli v 29. týždni kúpaliská: Penzión Lagáň v Radave, Penzión Kotva v Námestove, Kúpalisko v ŠRZ Drienok v Mošovciach, Letné kúpalisko (ďalej len „LK“) Medzev.

Nedostatky v mikrobiologickej kvalite vody na kúpanie boli na základe výsledkov posledných odberov zistené v bazénoch kúpalísk: Wellness centrum Patince (detský bazén s atrakciami, detský - vonkajší a neplavecký - vonkajší bazén; odber dňa 11.7.2023), Letné horské kúpalisko vo Vyšných Ružbachoch (relaxačný - Ostrov, plavecký - Veža, detský a neplavecký bazén; odber dňa 11.7.2023); prevádzkovatelia vykonali opatrenia na obnovenie kvality vody v bazénoch; účinnosť bude overená kontrolnými vzorkami.

Zásady kúpania sa na umelých kúpaliskách

Pri kúpaní na umelých kúpaliskách dodržiavajte tieto zásady:

  • Kúpanie a pobyt na kúpaliskách je ideálny pre zdravé osoby,
  • dodržiavajte zásady správania sa na kúpaliskách a pokyny prevádzkovateľov,
  • pred každým vstupom do vody sa osprchujte a prejdite brodiskom,
  • pred vstupom do bazéna si všimnite farbu vody, zákal či zápach, respektíve plávajúce nečistoty na hladine a nekúpte sa vo vode, ak páchne po moči alebo výrazne po chlóre, ak sú na stenách bazéna slizovité povlaky, alebo ak sú steny a dno bazéna poškodené,
  • nevstupujte do bazéna, pokiaľ viete, že máte prenosné ochorenie,
  • používajte WC a dodržiavajte zásady osobnej hygieny,
  • rešpektujte výstražné označenia pri bazéne,
  • neskáčte do vody tam, kde je to zakázané, môžete ublížiť nielen sebe, ale aj iným ľuďom,
  • nenechávajte deti bez dozoru dospelej osoby,
  • po každom kúpaní sa čo najskôr dôkladne osprchujte, vyperte plavky a prezlečte sa do suchého oblečenia.

Na stránke ÚVZ SR nájde verejnosť aj Dotazník výskytu ochorení súvisiacich s kvalitou vody na kúpanie v Slovenskej republike, ktorý slúži pre zber údajov o možných zdravotných problémoch v súvislosti s kúpaním. Ak nás chcete informovať o vašich skúsenostiach s využívaním vodných plôch, zapojte sa do prieskumu a kliknite, prosím, na nižšie uvedený odkaz:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfg9tHojR3hw_qaeBWDs6Tl95M2z8hHzbvb_-s_pE9Z-IOfLg/viewform