Aktuality

Späť Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2023 (28. týždeň)

V 28. týždni (ku dňu 12.7.2023) bola v prevádzke väčšina umelých a prírodných kúpalísk, ktoré počas kúpacej sezóny (ďalej len „KS“) 2023 plánujú prevádzku. Regionálne úrady verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) na prevádzkovaných kúpaliskách vykonávali štátny zdravotný dozor (ďalej len „ŠZD“) a pokračovali aj v monitorovaní kvality vody na kúpanie na vybraných prírodných vodných plochách, ktoré majú neorganizovanú rekreáciu a sú bez prevádzkovateľa.

PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ A PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY

Prírodné kúpaliská a prírodné vodné plochy s neorganizovanou rekreáciou:

Kraj Prírodné kúpaliská v prevádzke Iné vodné plochy s vyhovujúcou kvalitou vody
BB Plážové kúpalisko - JAZERO v Banskej Bystrici, Drieňok, Pláž ORMET, Zelená voda - Kurinec Počúvadlianske jazero, Veľké Kolpašské jazero, Veľké Richnavské jazero, Vindšachtské jazero, Dolno Hodrušské jazero
BA Zlaté piesky, Slnečné jazerá

 

Kuchajda, Ivanka pri Dunaji, Vajnorské jazero, Veľký Draždiak, Rusovce - Candell, Čunovo, Hlboké jazero, Nové Košariská
KE   Jazero Úhorná, Turzovské jazero, Ružín (Košice), Pod Bukovcom, Zemplínska šírava - Paľkov, Zemplínska šírava - Biela hora, Zemplínska šírava -  Hôrka, Zemplínska šírava - Kamenec, Zemplínska šírava - Medvedia hora, Plážové kúpalisko - JAZERO, Vinianske jazero, Palcmanská Maša, Ružín (Počkaj Beach)
NR   APÁLI - mŕtve rameno Váhu, štrkoviskové jazero Kava, TONA Šurany
PO VN Levoča - Žabia cesta, Delňa, Veľká Domaša - Tíšava

 

 

Veľká Domaša - Valkov, Veľká Domaša - Dobrá, Veľká Domaša - Holčíkovce, Veľká Domaša - Nová Kelča, Veľká Domaša - Poľany, Veľká Domaša - polostr. KRYM
TN   VN Stará Myjava, VN Dubník I., Zelená voda - Nové Mesto nad Váhom, VN Prusy, Štrkovisko Horná Streda, VN Veľké Uherce
TT   Šulianske jazero, Štrkovisko Sekule, Štrkovisko Gbely Adamov, RO Kunovská priehrada Sobotište, bagrovisko Čierna Voda, bagrovisko Tomášikovo, Šintavské bane, VD Kráľová, Kaskády
ZA Liptovská Mara - Liptovský Trnovec

 

 

VD Orava - ATC JAMI, VD Orava - ATC Slanica, VD Orava - Nábrežie - Námestovo, VD Orava - ATC Prístav, VD - ATC Stará Hora, Jazero Ontário, Lipovecké jazerá, Sučianske jazerá
Sumár 10 56

Vysvetlivky: VN - vodná nádrž ATC - autokemping VD - vodné dielo RO - rekreačná oblasť

Počas KS 2023 nebude na kúpanie využívaná Vodná nádrž (ďalej len „VN“) Ružiná z dôvodu jej napúšťania a VN Opatová z dôvodu vypustenia vody z nádrže.

Orientačne bola overená kvalita vody aj na dvoch lokalitách v Bratislavskom kraji: Veľký Biel a Strieborné jazero Senec. Odobraté vzorky vody na oboch lokalitách vyhoveli vo vyšetrovaných mikrobiologických ukazovateľoch požiadavkám na kvalitu vody na kúpanie. Rozšírený rozbor nad rámec platných požiadaviek potvrdil nestabilitu mikrobiologickej kvality vody v prípade Strieborného jazera Senec, ktorá bola preukázaná aj rozbormi v minulosti. Rozbory odobratých vzoriek naznačujú aj mierne zhoršenie biologickej kvality vody na kúpanie na oboch lokalitách.

Na základe posledných odberov je z dôvodu prekročenia medznej hodnoty (ďalej len „MH“) zdravotne významných mikrobiologických ukazovateľov voda na kúpanie nevyhovujúca a neodporúča sa na kúpanie vo VN Brezová pod Bradlom, Ružín (odberné miesta - SKI a prítoky) a Laborec Humenné. Rovnaké odporúčanie platí aj pre vodnú plochu Gazarka Šaštín Stráže, kde bolo zistené premnoženie cyanobaktérií a nevyhovujúca biologická kvalita vody na kúpanie. Na základe výsledkov odberov vzoriek vôd zo dňa 29.6.2023, v ktorých bolo zistené prekročenie MH chlorofylu-a a znížená priehľadnosť, bola vodná plocha PK Zelená voda - Kurinec prevádzkovateľom označená nápisom: "Odporúča sa nekúpať vo vodnej nádrži pre deti, tehotné ženy, alergikov a osoby s oslabeným imunitným systémom".

Znížená priehľadnosť bola zistená na Lipovine - Bátovce a VN Duchonka, pričom odporúčanú hodnotu (ďalej len „OH“) nespĺňal aj ukazovateľ farba. Ukazovateľ farba tiež nespĺňal OH na vodných plochách Plavecký Štvrtok, Malé Leváre a VN Kanianka spolu s ukazovateľom celkový fosfor a na VN Nitrianske Rudno spolu s ukazovateľom nasýtenie vody kyslíkom. Nasýtenie vody kyslíkom, farba a celkový fosfor patria medzi zdravotne nevýznamné ukazovatele a sú vyšetrované nad rámec povinných ukazovateľov.

Výsledky odberov vzoriek vôd, ktoré pokračovali v priebehu 28. týždňa z prírodných vodných plôch (s neorganizovanou rekreáciou): Krpáčovo - jazero, Počúvadlianske jazero, Veľké Kolpašské jazero, Veľké Richnavské jazero, Vindšachtské jazero, Dolno Hodrušské jazero, Kuchajda, Vajnorské jazero, Čunovo, Rusovce - Candell, Ivanka pri Dunaji, APÁLI - mŕtve rameno Váhu, TONA Šurany, VN Duchonka, Veľká Domaša (Dobrá, Holčíkovce, Nová Kelča, Poľany, polostr. KRYM), nie sú zatiaľ k dispozícií.

V budúcom týždni sú plánované odbery na ďalších lokalitách, napr. Malé Leváre, Plavecký Štvrtok, Nové Košariská, Veľká Domaša - Valkov, Šulianske jazero, Štrkovisko Gbely Adamov, Štrkovisko Sekule i ďalších lokalitách napr. v okresoch Banská Štiavnica či Žarnovica.

UMELÉ KÚPALISKÁ

Povolenie na prevádzku malo na konci 28. týždňa 157 umelých kúpalísk. 11 kúpalísk pokračovalo v príprave na KS 2023 a 30 zariadení bolo a pravdepodobne aj zostane počas KS mimo prevádzky.

Kraj Umelé kúpaliská
V prevádzke V príprave na prevádzku Mimo prevádzky Umelé kúpaliská s bazénmi so zistenými nedostatkami v kvalite vody na Kúpanie
Kúpalisko Počet bazénov
BB 36 0 7 1 4
BA 11 1 0 0 0
KE 18 3 8 0 0
NR 15 1 2 1 1
PO 24 3 3 2 3
TN 14 0 3 0 0
TT 22 0 3 1 5
ZA 17 3 4 2 2
Sumár 157 11 30 7 15

O uvedenie priestorov letnej bazénovej časti do prevádzky požiadal prevádzkovateľ Aquathermal-u Senec. V príprave na prevádzku boli v 28. týždni aj kúpaliská: Bazény pri Penzióne Slanický dvor v Námestove, Biobazén Oravský Háj, Kúpalisko v ŠRZ Drienok v Mošovciach, LK Lipany, LK Sigord v Kokošoviach, Majerovský Kaštieľ, Kúpalisko Bretka, LK Medzev, Nekrytý bazén pri Hoteli GLAMOUR, Zemplínska Šírava.

Nedostatky v mikrobiologickej kvalite vody na kúpanie boli na základe výsledkov posledných odberov zistené v bazénoch kúpalísk: Letný športovo-rekreačný areál s bazénmi a tobogánovým svetom v Patinciach (športový - plavecký bazén, posledný odber dňa 4.7.2023) a Kúpalisko Kežmarok (detský bazén, posledný odber dňa 4.7.2023); prevádzkovatelia vykonali opatrenia na obnovenie kvality vody v bazénoch; ich účinnosť bude overená kontrolnými vzorkami.

Zásady kúpania sa na prírodných vodných plochách

Pri kúpaní na prírodných vodných plochách dodržiavajte tieto zásady:

  • Kúpanie a pobyt na kúpaliskách je ideálny pre zdravé osoby, navštevujte oficiálne prevádzkované kúpaliská a vodné plochy, ktorých kvalita je monitorovaná úradmi verejného zdravotníctva; pred ich návštevou sa informujte o ich aktuálnom stave,
  • dodržiavajte zásady správania sa na kúpaliskách, pokyny prevádzkovateľov i výstražné upozornenia v blízkosti prírodných vodných plôch,
  • nevstupujte do neznámej stojatej či tečúcej vody, do hlbokej vody by sa mali odvážiť iba zdatní plavci a ani tí nikdy nie jednotlivo, nepreceňujte svoje schopnosti a sily,
  • vstupujte do vody postupne, vyhýbajte sa prudkému ochladeniu organizmu,
  • nevstupujte do vody, ktorá na základe senzorických vlastností (farba, zákal, priehľadnosť, zápach) pôsobí odpudivo,
  • nevstupujte do zelenej vody s premnoženými riasami a sinicami a nedovoľte ani deťom či zvieratám hrať sa s vysušeným vodným kvetom, ktorý vzniká po poklese hladín v zátokách a na brehu vodných plôch,
  • nevstupujte do vody, v ktorej je nahromadený odpad,
  • nekúpte sa vo vodách, kde sa zhromažďuje vodné vtáctvo a v okolí ktorých ste našli uhynuté vtáky,
  • nenechávajte deti bez dozoru dospelej osoby,
  • po každom kúpaní sa čo najskôr dôkladne osprchujte, vyperte plavky a prezlečte sa do suchého oblečenia.

Na stránke ÚVZ SR nájde verejnosť aj Dotazník výskytu ochorení súvisiacich s kvalitou vody na kúpanie v Slovenskej republike, ktorý slúži pre zber údajov o možných zdravotných problémoch v súvislosti s kúpaním. Ak nás chcete informovať o Vašich skúsenostiach s využívaním vodných plôch, zapojte sa do prieskumu a kliknite prosím, na nižšie uvedený odkaz:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfg9tHojR3hw_qaeBWDs6Tl95M2z8hHzbvb_-s_pE9Z-IOfLg/viewform