Aktuality

Späť Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2023 (27. týždeň)

V 27. týždni (ku dňu 5.7.2023) bola v prevádzke väčšina umelých a prírodných kúpalísk, ktoré počas kúpacej sezóny (ďalej len „KS“) 2023 plánujú prevádzku. Regionálne úrady verejného zdravotníctva ukončovali posledné kontroly pripravenosti na sezónu a na prevádzkovaných kúpaliskách vykonávali štátny zdravotný dozor (ďalej len „ŠZD“). Pokračovali aj v monitorovaní kvality vody na kúpanie na vybraných prírodných vodných plochách, ktoré majú neorganizovanú rekreáciu a sú bez prevádzkovateľa.

PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ A PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY

Prírodné kúpaliská a prírodné vodné plochy s neorganizovanou rekreáciou:

Kraj Prírodné kúpaliská Iné vodné plochy s vyhovujúcou kvalitou vody
V prevádzke V príprave Mimo prevádzky
BB Banská Bystrica, plážové kúpalisko - jazero, Drieňok, Pláž ORMET, Zelená voda - Kurinec   Ružiná - pri obci Divín Počúvadlianske jazero, Veľké Kolpašské jazero, Veľké Richnavské jazero, Vindšachtské jazero, Dolno Hodrušské jazero
BA Zlaté piesky Bratislava, Slnečné jazerá v Senci     Kuchajda, Ivanka pri Dunaji, Vajnorské jazero, Draždiak, Rusovce – Candell, Čunovo, Veľké Hlboké jazero, Nové Košariská, Malé Leváre,

Plavecký Štvrtok

KE       Jazero Úhorná, Turzovské jazero, Ružín (Košice), Pod Bukovcom, Zemplínska šírava – Paľkov, Zemplínska šírava – Biela hora, Zemplínska šírava –  Hôrka, Zemplínska šírava – Kamenec, Zemplínska šírava – Medvedia hora, Plážové kúpalisko – JAZERO, Vinianske jazero, Palcmanská Maša
NR       APÁLI – mŕtve rameno Váhu, štrkoviskové jazero Kava, TONA Šurany
PO Vodná nádrž Levoča - Žabia cesta, Veľká Domaša - Tíšava Delňa   Veľká Domaša – Valkov, Veľká Domaša – Dobrá, Veľká Domaša – Holčíkovce, Veľká Domaša –Nová Kelča, Veľká Domaša –Poľany, Veľká Domaša – polostr. KRYM
TN       Vodná nádrž Stará Myjava, Vodná nádrž Dubník I., VN Nitrianske Rudno, Vodná nádrž Kanianka, Zelená voda – Nové Mesto nad Váhom
TT       Šulianske jazero, Štrkovisko Sekule, Štrkovisko Gbely Adamov, RO Kunovská priehrada Sobotište
ZA  Liptovská Mara - Liptovský Trnovec     VD Orava – ATC JAMI, VD Orava – ATC Slanica, VD Orava – Nábrežie - Námestovo, VD Orava – ATC Prístav, VD –ATC Stará Hora, Jazero Ontário, Lipovecké jazerá, Sučianske jazerá
Sumár 9 1 1 53

Vysvetlivky: VN - vodná nádrž ATC - autokemping VD - vodné dielo RO - rekreačná oblasť

Počas KS 2023 nebude na kúpanie využívaná VN Ružiná z dôvodu napúšťania vodnej nádrže a VN Opatová z dôvodu vypustenia vody z nádrže.

Z dôvodu prekročenia zdravotne významného mikrobiologického ukazovateľa je voda na kúpanie nevyhovujúca a neodporúča sa kúpanie vo VN Brezová pod Bradlom. Rovnaké odporúčanie platí aj pre vodnú plochu Gazarka Šaštín Stráže, kde bolo zistené premnoženie cyanobaktérií a nevyhovujúca biologická kvalita vody na kúpanie.

V budúcom týždni sú plánované odbery na ďalších lokalitách, napr. v Bratislavskom kraji či v okrese Dolný Kubín.

UMELÉ KÚPALISKÁ

Povolenie na prevádzku malo na konci 27. týždňa 151 umelých kúpalísk. 14 kúpalísk pokračovalo v príprave na KS 2023 a 33 zariadení bolo a pravdepodobne aj zostane počas KS mimo prevádzky.

Kraj Umelé kúpaliská
V prevádzke V príprave na prevádzku Mimo prevádzky Umelé kúpaliská s bazénmi so zistenými nedostatkami  v kvalite vody na kúpanie
Kúpalisko Počet bazénov

BB

36 1 7 0 0

BA

10 2 0 0 0
KE 18 1 10 0 0
NR 14 2 2 1 1
PO 23 3 3 1 1
TN 14 0 3 0 0
TT 21 1 3 1 1
ZA 15 4 5 0 0
Sumár 151 14 33 3 3

O uvedenie priestorov letnej bazénovej časti do prevádzky požiadal prevádzkovateľ Aquathermal-u Senec. V príprave na prevádzku boli v 27. týždni aj kúpaliská: Zbojnička Rača Bratislava, Letné kúpalisko Hlohovec, Penzión Lagáň v okrese Nové Zámky, TK II Štúrovo, Termálne kúpalisko Stráňavy, Bazény pri Penzióne Slanický dvor, Biobazén Oravský Háj, Kúpalisko v ŠRZ Drienok, Jazero L.A. Lackovce, AquaFun PARK Veľká Lomnica, LK Lipany, LK Sigord a LK Medzev.

Vonkajšie rehabilitačné bazény pri KD Rubín a pri LÚ Diamant v okrese Krupina sú v prevádzke výlučne pre klientov zariadenia; rovnako aj a Letný bazén v LSR ZVJS a OO Kováčová. Rekreačný bazén (termálny predný) na TK Podhájska je mimo prevádzky z dôvodu rekonštrukcie.

Nedostatky v mikrobiologickej kvalite vody na kúpanie boli na základe výsledkov posledných odberov zistené v bazénoch kúpalísk: Letný areál AQUARUTHENIA Svidník (športový bazén, posledný odber dňa 27.6.2023) a TK Štrand Emila Tatárika Nové Zámky (sedací bazén, posledný odber dňa 26.6.2023); prevádzkovatelia prijali opatrenia na obnovenie kvality vody v bazénoch; ich účinnosť bude overená kontrolnými vzorkami. V AQUATIC SPHERE Šamorín bol pri ŠZD dňa 3.7.2023 zistený výskyt zelených rias na stenách vnútorného detského bazéna (zdravotne nevýznamný ukazovateľ); prevádzkovateľ následne pristúpil k realizácií opatrení na odstránenie nedostatkov.

POZRITE SA PROFILY VÔD URČENÝCH NA KÚPANIE

Ak máte záujem dozvedieť sa detailnejšie informácie o vybraných vodných plochách, ktoré majú štatút „voda určená na kúpanie“ (VUK) pozrite sa na jej „Profil“. Profil každej vyhlásenej vody určenej na kúpanie obsahuje podrobnú a dlhodobú charakteristiku danej lokality s ohľadom na kvalitu vody na kúpanie a faktory, ktoré majú alebo by potenciálne mohli mať vplyv na jej kvalitu. Ide o dokumenty s komplexnými informáciami,  ktorých účelom je  prispieť k lepšiemu pochopeniu rizík spojených s ohrozením kvality vôd na kúpanie a zdravia kúpajúcich sa. Internetové profily VUK sú dostupné na webovom sídle https://www.uvzsr.sk/web/uvz/profily-vod-urcenych-na-kupanie

Pozn.: VUK sú naše najvýznamnejšie a dlhodobo vyhovujúce prírodné vodné plochy (patria medzi chránené územia SR), ktoré sú využívané na rekreačné kúpanie a údaje o nich sú poskytované aj Európskej komisii a Európskej environmentálnej agentúre. Zaradenie prírodnej vodnej plochy do zoznamu VUK znamená, že lokalita sa klasifikuje aj podľa európskych požiadaviek.

Na stránke ÚVZ SR nájde verejnosť aj Dotazník výskytu ochorení súvisiacich s kvalitou vody na kúpanie v Slovenskej republike, ktorý slúži pre zber údajov o možných zdravotných problémoch v súvislosti s kúpaním. Ak nás chcete informovať o Vašich skúsenostiach s využívaním vodných plôch, zapojte sa do prieskumu a kliknite prosím, na nižšie uvedený odkaz:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfg9tHojR3hw_qaeBWDs6Tl95M2z8hHzbvb_-s_pE9Z-IOfLg/viewform?usp=sf_link