Aktuality

Späť Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2023 (26. týždeň)

V 26. týždni (ku dňu 29.6.2023) boli do prevádzky uvedené ďalšie umelé a prírodné kúpaliská. Regionálne úrady verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) pokračovali v kontrolách pripravenosti na kúpaciu sezónu (ďalej len „KS“) a odberoch vzoriek na kúpaliskách, ktorých prevádzkovatelia požiadali o začiatok prevádzky a v monitorovaní kvality vody na kúpanie na prírodných vodných plochách, ktoré majú neorganizovanú rekreáciu a sú bez prevádzkovateľa.


PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ A PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY

Stav prírodných kúpalísk (ďalej len „PK“) a prírodných vodných plôch s neorganizovanou rekreáciou:

Kraj Prírodné kúpaliská Iné vodné plochy s vyhovujúcou kvalitou vody
V prevádzke V príprave na prevádzku Mimo prevádzky
BB Banská Bystrica, plážové kúpalisko - jazero, Drieňok, Pláž ORMET, Zelená voda - Kurinec   Ružiná - pri obci Divín Počúvadlianske jazero, Veľké Kolpašské jazero, Veľké Richnavské jazero, Vindšachtské jazero, Dolno Hodrušské jazero
BA Zlaté piesky, Slnečné jazerá     Vajnorské jazero, Rusovce-Candell, Veľký Draždiak, Hlboké jazero, Ivanka pri Dunaji, Nové Košariská
KE       Jazero Úhorná,  Ružín (Gelnica), Ružín – prítoky, Turzovské jazero, Ružín (Košice), Pod Bukovcom, Zemplínska šírava – Paľkov, -Biela hora, -Hôrka, -Kamenec, -Medvedia hora, Plážové kúpalisko – JAZERO, Vinianske jazero
NR       APÁLI - mŕtve rameno Váhu,  štrkoviskové jazero Kava, TONA Šurany
PO VN Levoča - Žabia cesta, Veľká Domaša - Tíšava Delňa   Veľká Domaša - Valkov, Veľká Domaša-Dobrá, Veľká Domaša-Holčíkovce, Veľká Domaša-Nová Kelča, Veľká Domaša-Poľany, Veľká Domaša-polostr. KRYM
TN   VN Stará Myjava, VN Dubník I., VN Nitrianske Rudno, VN Kanianka, Zelená voda - Nové mesto nad Váhom
TT   RO Gazarka Šaštín Stráže   Šulianske jazero 
ZA  Liptovská Mara - Liptovský Trnovec     VD Orava - ATC JAMI, VD Orava - ATC Slanica, VD Orava - Nábrežie - Námestovo, VD Orava - ATC Prístav, VD - ATC Stará Hora, Jazero Ontário, Lipovecké jazerá, Sučianske jazerá
Sumár 9 2 5 24

Vysvetlivky: VN - vodná nádrž   ATC - autokemping   VD - vodné dielo  RO - rekreačná oblasť   

Hygienickým požiadavkám na kvalitu vody na kúpanie nevyhoveli na základe ostatných laboratórnych výsledkov vzorky vody odobrané na lokalite Laborec Humenné. Výsledky laboratórnych analýz preukázali prekročenie medznej hodnoty (ďalej len „MH“) ukazovateľov Escherichia coli a črevné enterokoky. Taktiež, voda nie je vhodná na kúpanie ani na prírodnej vodnej ploche VN Veľké Uherce z dôvodu prekročenia MH ukazovateľa črevné enterokoky. Znížená priehľadnosť bola zistená na VN Duchonka.

Výsledky odberov vzoriek vôd, ktoré pokračovali v priebehu 26. týždňa z prírodných vodných plôch (s neorganizovanou rekreáciou): Vajnorské jazero, Hlboké jazero, Ivanka pri Dunaji, Palcmanská Maša, Lipovina – Bátovce, VN Prusy, Štrkovisko Horná Streda, VN Brezová pod Bradlom, VD Kráľová - Kaskády, Bagrovisko Tomášikovo, Bagrovisko Čierna voda, Šintavské bane, RO Kunovská priehrada Sobotište, nie sú zatiaľ k dispozícií.

V júli sú plánované odbery napr. na: Kuchajda, Čunovo, Rusovce-Candell, Veľký Draždiak, Plavecký Štvrtok, Malé Leváre, Hlboké jazero, Nové Košariská, Krpáčovo – jazero, Belianske jazero, Evičkino jazero, Klinger, Kopanice, Tajch, Veľká Domaša – Valkov, VN Nitrianske Rudno, Vodná nádrž Kanianka, Šulianske jazero, Štrkovisko Sekule, Štrkovisko Gbely Adamov, VD  Žilina, Čaňa, IZRA, GEČA.

Počas KS 2023 nebude na kúpanie využívaná VN Ružiná z dôvodu napúšťania vodnej nádrže a VN Opatová z dôvodu vypustenia vody z nádrže.

UMELÉ KÚPALISKÁ

Povolenie na prevádzku malo na konci 26. týždňa 102 umelých kúpalísk (ďalej len „UK“) a 298 bazénov.

Kraj

V prevádzke

V príprave na prevádzku Mimo prevádzky
Kúpalisko Celkový počet bazénov Počet bazénov v prevádzke Kúpalisko Kúpalisko
BB 29 92 84 5 7
BA 10 28 27 2 0
KE 10 24 24 7 10
NR 7 32 30 3 2
PO 15 50 46 5 6
TN 12 39 36 0 3
TT 11 33 29 2 0
ZA 8 25 22 5 4
Sumár 102 323 298 29 32

Na stránke ÚVZ SR je pre verejnosť k dispozícií Dotazník výskytu ochorení súvisiacich s kvalitou vody na kúpanie v Slovenskej republike, ktorý slúži pre zber údajov o zdravotných problémoch v súvislosti s kúpaním. Ak sa chcete do prieskumu zapojiť, kliknite prosím, na nižšie uvedený odkaz:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfg9tHojR3hw_qaeBWDs6Tl95M2z8hHzbvb_-s_pE9Z-IOfLg/viewform?usp=sf_link