Aktuality

Späť Ako fungujú „chrípkové prázdniny“ v školských a predškolských kolektívoch

Ak počet neprítomných detí alebo žiakov z dôvodu ochorenia chrípkou prekročí 20 % z celkového počtu detí alebo žiakov, riaditeľ školy alebo školského zariadenia oznámi túto skutočnosť príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ). Riaditeľ školy preruší výchovno-vzdelávací proces na základe odporúčania miestne príslušného RÚVZ.

Ako fungujú "chrípkové prázdniny" - leták

Ako dlho zvyčajne trvajú „chrípkové prázdniny“?

  • „Škola či predškolské zariadenie sa uzavrie na vopred stanovený počet dní, počet chorých sa zisťuje ešte počas prevádzky. Zisťuje sa príčina absencií, ak dominujú bežné akútne respiračné ochorenia, ktorých liečba v domácom prostredí trvá zväčša sedem dní, nie je dôvod zatvárať triedu či školu na dlhšie obdobie, než je päť pracovných dní,“ priblížila PhDr. Mgr. Adriana Mečochová, vedúca sekcie epidemiológie a pripravenosti na pandémie ÚVZ SR.
  • Dĺžka prerušenia výchovno-vzdelávacieho procesu nie je stanovená legislatívou. 
  • „Vo väčšine prípadov odporúčame prerušiť prevádzku školského či predškolského zariadenia na päť dní, čo je priemerná inkubačná doba pre chrípku, respektíve iné respiračné ochorenia,“ vysvetľuje praktický postup Mgr. Jozef Varga, MPH, regionálny hygienik poverený výkonom funkcie na RÚVZ v Rožňave.
  • Ak má žiak absenciu viac ako päť pracovných dní, do školy sa vráti vtedy, keď jeho všeobecný lekár pre deti a dorast uzná, že už je zdravý a môže navštevovať kolektívne zariadenie.

Je možné zaviesť „chrípkové prázdniny“ iba v niektorých triedach?

Vo všeobecnosti je možné zatvoriť len jednotlivé triedy, alebo len I. stupeň, alebo len II. stupeň základnej školy v závislosti od celkovej epidemiologickej situácie v danom školskom zariadení.

„Vo väčšine prípadov sa uzatvárajú celé školské či predškolské zariadenia, nie len jednotlivé triedy. Keďže ide o nákazy prenášané vzdušnou cestou, je vhodné uzatvoriť celé školské zariadenie z dôvodu možného šírenia nákazy nie len v triedach, ale aj v spoločných priestoroch, napríklad v jedálni, na chodbách, v zariadeniach na osobnú hygienu a podobne,“ vysvetľuje Mgr. Jozef Varga MPH z RÚVZ v Rožňave.

Odporúčania a prognóza nasledujúcich týždňov

  • Predpokladáme, že chorobnosť na chrípku aj iné respiračné ochorenia bude mať  do vianočných prázdnin stúpajúci charakter a počas ich priebehu klesne - deti sa vtedy nezdržiavajú v školských kolektívoch a do práce chodí z dôvodu dovoleniek menej ľudí.
  • Po vianočných prázdninách, po nástupe detí do škôl, opäť očakávame nárast chorobnosti, pričom k celoštátnej chrípkovej epidémii obvykle dochádza na prelome januára a februára (môže to byť aj skôr). Predchádzajúce dve chrípkové sezóny boli v tomto neštandardné – v dôsledku vtedy prebiehajúcich fáz pandémie COVIDu boli celoplošne nastavené opatrenia a celoštátnu chrípkovú epidémiu sme nezaznamenali.
  • V školských kolektívoch odporúčame časté krátke nárazové vetranie niekoľkokrát počas dňa s oknami dokorán. Tiež odporúčame dbať na dôkladnú hygienu rúk (je dobré, ak to pedagóg deťom pripomína) a dezinfekciu plôch a predmetov, ktorých sa ľudia často dotýkajú. Odporúčame dodržiavať respiračnú etiketu (kýchať a kašľať do vreckovky - nie do dlane; použité vreckovky vyhodiť do uzatvárateľných nádob na odpad a následne si umyť ruky vodou a mydlom alebo si ich dezinfikovať).
  • Ak majú deti príznaky respiračného ochorenia, je potrebné sa liečiť doma a nenavštevovať školu či škôlku. Zdravotný stav je potrebné konzultovať s ošetrujúcim lekárom.
  • Plošné zavedenie nosenia respirátorov v školských kolektívoch nie je nutné – jeho nosenie v týchto situáciách je na individuálnom uvážení, a to najmä pri pociťovaní príznakov ochorenia alebo po návrate do kolektívu tesne „po chorobe“.

Odbor komunikácie ÚVZ SR v spolupráci so
Sekciou epidemiológie a pripravenosti na pandémie a RÚVZ v Rožňave