Akreditácia 

Akreditácia je nezávislé, nestranné a odborné posúdenie (vykonané podľa medzinárodne prijatých pravidiel) plnenia akreditačných kritérií (medzinárodne prijatých, vzťahujúcich sa na príslušnú oblasť činností akreditovaných subjektov) a oficiálne uznanie spôsobilosti akreditovaného subjektu vykonávať dôveryhodne (nezávisle, nestranne a na požadovanej odbornej úrovni) deklarované činnosti. 

Pre širokú verejnosť je akreditácia zárukou dôveryhodného, nezávislého, nestranného a na požadovanej úrovni vykonávaného výkonu skúšania, odberov vzoriek a merania fyzikálnych veličín životného a pracovného prostredia potrebného pre zabezpečenie plnenia úloh ÚVZ SR a  RÚVZ v SR. 

Spôsobilosť na vykonávanie akreditovaných činností je preukázaná „Osvedčením o akreditácii“ v súlade s požiadavkami STN EN ISO/IEC 17 025:2017 Všeobecné požiadavky na kompetentnosť skúšobných a kalibračných laboratórií alebo v súlade s požiadavkami STN EN ISO 15189:2013 Medicínske laboratóriá Požiadavky na kvalitu a kompetentnosť. 

„Osvedčenie o akreditácii“ je vydané Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS). SNAS je akreditačným orgánom podľa Zákona č. 53/2023 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody, podľa osobitného predpisu čl. 4 nariadenia (ES) č. 765/2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh. „Osvedčenie o akreditácii“ je vydané na 5-ročné obdobie a počas neho vykonáva SNAS v akreditovanom subjekte plánovaný dohľad na základe vopred dohodnutého plánu dohľadov uvedenom v Karte dohľadov vydanej SNAS. Interval medzi dvoma dohľadmi nesmie prekročiť 24 mesiacov. Pri dohľade posudzovacia skupina SNAS kontroluje skúšobné metódy, medicínske postupy, zabezpečenie kvality výsledkov skúšok, oznamovanie výsledkov skúšok, sledovanie výkonu vybraných reprezentatívnych skúšok, účasť v programoch medzilaboratórnych porovnaní. V prípade neuspokojivých výsledkov medzilaboratórnych porovnaní posudzovacia skupina pri dohľade zisťuje, či akreditované pracovisko vykonalo analýzu svojich nedostatkov, či boli prijaté príslušné  nápravné činnosti a či sa ich splnením dosiahla náprava. 

Laboratórna kombinovaná značka ILAC-MRA-SNAS, ktorá sa nachádza na Protokoloch o skúškach akreditovaného subjektu, poskytuje informáciu, že SNAS je signatárom Dohovoru o vzájomnom uznávaní MRA ILAC. ILAC- Medzinárodná spolupráca pre akreditáciu laboratórií (International Laboratory Accreditation Cooperation) MRA-Dohovor o vzájomnom uznávaní (Mutual recognition Arrengement).